Chooser


>> Програми

Общо описание

Chooser е многофункционална платформено независима система за езикова анотация, която позволява дефиниране на различни анотационни схеми. Функционалностите по-долу са разгледани с оглед на семантичната анотация. Основните функции, имплементирани в програмата, са следните:
• бързо и интуитивно анотиране;
• достъп до детайлна информация за предложените значения чрез синонимните множества в уърднет и информацията, свързана с тях – синоними, тълковни дефиниции, семантични релации, допълнителна информация за употребата, граматичните и прагматичните им особености и т.н.;
• идентифициране на съставни думи и изрази както с елементи в непосредствено съседство, така и с дистантни елементи;
• разнообразни стратегии за обхождане на корпуса според следните критерии: (i) всички думи; (ii) неанотирани думи, (iii) всички срещания на дадена дума; (iv) всички срещания на дадено значение и др.;

Фиг. 1. Меню Pass с визуализирани опции за обхождане на корпуса


• операции върху езиковите единици, включващи редактиране, вмъкване, изтриване на думи и символи;
• гъвкава стратегия за търсене в корпуса чрез прости заявки и регулярни изрази по произволна форма или по основна форма на дума.

Фиг. 2. Меню Word с визуализирани опции за операции върху думите в корпуса

(обратно в началото)


Предимства

Основните преимущества на програмата са следните:
• позволява конкурентен достъп на множество потребители, което прави възможно едновременната работа на повече от един анотатори;
• всички промени, извършени в корпуса, се визуализират и правят достъпни за потребителите чрез интерфейса на програмата;
• интегрира детайлна визуализация на синонимните множества в уърднет за думата, която е активна за анотация, чрез връзка с програмата за създаване на лексикално-семантични мрежи Hydra;
• всички промени в уърднет стават достъпни за Chooser веднага след извършването им, което позволява паралелно извършване на семантична анотация и изграждане на уърднет.

(обратно в началото)


Системни характеристики

• Език на програмиране: Python;
• тествана под Linux и Windows.

(обратно в началото)Условия за достъп

Chooser е програма с отворен код.

(обратно в началото)Изтегляне

Програмата може да бъде изтеглена оттук.

(обратно в началото)Документация

Инструкциите за инсталацията и използването на програмата са подробно описани в следните два документа: Chooser Installation Manual и Chooser User Manual (на английски език).

(обратно в началото)