Полезни


Страницата осигурява достъп до допълнителна информация, свързана с компютърната лингвистика или дейността на Секцията по компютърна лингвистика, включително:

  • връзки към различни научни организации, с които Секцията по компютърна лингвистика си сътрудничи в рамките на научни проекти и инициативи или в които СКЛ или нейни представители членуват;
  • извадки за честотата и контекста на различни езикови изрази в корпуси;
  • кратък речник на основни термини в компютърната лингвистика.


София 1113, бул. "Шипченски проход" N 52, бл. 17
тел.: +тел.: +359 2/ 979 2969, +359 2/ 979 2971, факс: +359 2/ 872 23 02, e-mail:  dcl@dcl.bas.bg