Образование


Докторантури

Институтът за български език при БАН обявява периодично конкурси за редовни и задочни докторантури (държавна поръчка и платено обучение) със срок един месец от обнародването в Държавен вестник по специалността: Общо и сравнително езикознание /05.04.11/ (“Компютърна лингвистика”).


Защитили докторанти

д-р Иванка Петрова (СКЛ, ИБЕ-БАН) д-р Ивелина Стоянова (СКЛ, ИБЕ-БАН) д-р Светлозара Лесева (СКЛ, ИБЕ-БАН)

Редица докторанти от други образователни и научни институции са имали ръководител от Секцията по компютърна лингвистика или са работили в тясно сътрудничество с членове на СКЛ в рамките на докторантурата си:

д-р Атанас Атанасов (Софийски университет) д-р Екатерина Търпоманова (Софийски университет) д-р Росица Декова (NTNU, Трондхайм, Норвегия) д-р Цветана Димитрова (NTNU, Трондхайм, Норвегия) д-р Петя Несторова (Пловдивски университет)


(обратно в началото)


Отчислени докторанти

Мария Тодорова (СКЛ, ИБЕ-БАН) Борислав Ризов (СКЛ, ИБЕ-БАН) Христина Кукова (СКЛ, ИБЕ-БАН) Ангел Генов (СКЛ, ИБЕ-БАН) Георги Илиев (СКЛ, ИБЕ-БАН) Никола Обрешков (СКЛ, ИБЕ-БАН)


(обратно в началото)


Специализации

Секцията предлага три- и шестмесечни специализации за докторанти, които се обучават в други университети в страната или чужбина по сходна проблематика.

На шестмесечна специализация в Секцията са били:

Росица Декова (2004 и 2005-2006), докторант на проф. Мила Димитрова-Вълчанова (Department of Modern languages, The Norwegian University of Science and Technology); Цветана Димитрова (2005-2006), докторант на проф. Ларш Хелан (Linguistics Department, NTNU) и д-р Валентин Вълчанов (Department of Modern Languages, NTNU).


В рамките на проекта Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика (2012-2014) като специализанти бяха зачислени:

д-р Биляна Радева (Софийски университет) д-р Светлозара Лесева (СКЛ, ИБЕ-БАН) д-р Екатерина Търпоманова (СКЛ, ИБЕ-БАН/Софийски университет) д-р Росица Декова (СКЛ, ИБЕ-БАН/Пловдивски университет) Мария Тодорова (СКЛ, ИБЕ-БАН) Христина Кукова (СКЛ, ИБЕ-БАН) Ангел Генов (СКЛ, ИБЕ-БАН)


(обратно в началото)


Магистратури

Членовете на Секцията са основни участници както в съставянето на учебната програма и учебните планове, така и при провеждането на лекциите и семинарите на Магистърската програма Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката към Факултета по славянски филологии на Софийския университет.

За справки и заявки: dcl@dcl.bas.bg.


(обратно в началото)