Ресурси


Един от приоритетите на Секцията по компютърна лингвистика е да предоставя достъп до лингвистичните си ресурси както на научната общност, така и на широката общественост. Тази страница съдържа връзки към:

  • разнообразни едноезикови и многоезикови (паралелни) корпуси, обработени (токънизирани и сегментирани на ниво изречение) и анотирани на едно или повече различни езикови равнища - морфосинтактично (тагиране по част на речта и граматични характеристики); синтактично (сегментация на ниво изречение и просто изречение в рамките на сложното); семантично (еднозначно определяне на значението в контекст); анотация на съставни думи и именувани същности и др.;
  • различни по тип речници, включително с обща лексика и специализирани; граматични речници на прости и съставни думи; семантико-синтактични речници; честотни речници и др.;
  • списък с публикации на членове на СКЛ;
  • описание на българската лексикално-семантична мрежа - Българския WordNet (БулНет), както и към уебстраницата на този ресурс: http://dcl.bas.bg/BulNet/wordnet_bg.html.


София 1113, бул. "Шипченски проход" N 52, бл. 17
тел.: +тел.: +359 2/ 979 2969, +359 2/ 979 2971, факс: +359 2/ 872 23 02, e-mail:  dcl@dcl.bas.bg