Семинари


Семинарите на Секцията по компютърна лингвистика са насочени към научните общности в областта на лингвистиката, математиката и компютърната лингвистика, както и към широката общественост. Провеждат се най-често в сградата на Института за български език, бул. "Шипченски проход" 52, бл. 17.


Предстоящи лекции и семинари
(обратно в началото)


Проведени лекции и семинари

2013 2010 2007
2012 2009 2006
2011 2008 2005

2013


15.03.2013 г., 15 ч. Големия салон на ИБЕ Лекция на тема "Синтаксис на две посесивни конструкции в българския език". проф. Илияна Кръпова

Лекцията е предвидена като част от дейностите по проекта Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика.12.03.2013 г., 14 - 15.30 и 16 - 17.30 ч. Големия салон на ИБЕ Лекция на тема: "Лесни решения за мързеливи лингвисти" проф. Хетил Ро Хауге

Лекцията е предвидена като част от дейностите по проекта Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика.


(обратно в началото)


2012


02.07.2012 г., 14 ч. СУ "Св. Кл. Охридски" Kръгла маса на тема „Книжни и електронни речници“

Кръглата маса е включена като част от дейностите по проекта Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика.27.06.2012 г., 17 ч. СУ "Св. Кл. Охридски" Лекция на тема „Верификация на значението на текста с речници в електронен формат при превод от и на немски“ д-р Зигрун Комати

Лекцията е предвидена като част от дейностите по проекта Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика.26.06.2012 г., 16 ч. СУ "Св. Кл. Охридски" Семинар на тема „Учебни компютърни речници“ гл. ас. д-р Атанас Атанасов, гл. ас. д-р Биляна Радева

Семинарът е предвиден като част от дейностите по проекта Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика.


(обратно в началото)


2011


1.09.2011, 14:00 h Големия салон на ИБЕ ТЕМА: Word sense disambiguation system Borislav Rizov11.07.2011, 14:00 h Големия салон на ИБЕ ТЕМА: Web applications for editing Bulgarian texts Prof. Svetla Koeva, Getcho Getchev11.07.2011, 15:00 h Големия салон на ИБЕ ТЕМА: LexIt - a web based system for dictionaries' development Prof. Svetla Koeva, Nadezhda Kostova, Borislav Staykov30.07.2011, 14:00 h Големия салон на ИБЕ ТЕМА: Language resources for Machine Translation Prof. Svetla Koeva, Angel Genov, Rositsa Dekova30.06.2011, 15:30 h Големия салон на ИБЕ ТЕМА: Bulgarian Grammar Checker Prof. Svetla Koeva, Angel Genov, Getcho Getchev20.06.2011, 14:00 h Големия салон на ИБЕ ТЕМА: Linguistics, Computational Linguistics, Natural Language Processing Prof. Svetla Koeva7.03.2011, 17:00 h Големия салон на ИБЕ ТЕМА: Linguistically Motivated Automatic Sentence Alignment of Parallel Corpora (2) Angel Genov, Georgi Iliev The event is held within the project Mathematical Logic and Computational Linguistics: Development and Permeation (Contract № BG051PO001-3.3.04/27 of 28 August 2009) within the HRD OP Operation Support to the development of PhD students, post-doctoral students, post-graduate students and young scientists.7.03.2011, 15:00 h Големия салон на ИБЕ ТЕМА: Linguistically Motivated Automatic Sentence Alignment of Parallel Corpora (1) Angel Genov, Georgi Iliev The event is held within the project Mathematical Logic and Computational Linguistics: Development and Permeation (Contract № BG051PO001-3.3.04/27 of 28 August 2009) within the HRD OP Operation Support to the development of PhD students, post-doctoral students, post-graduate students and young scientists.24.01.2011, 17:00 h Големия салон на ИБЕ ТЕМА: Syntax/Semantics and Argument Structure of Direct and Indirect Motion Verbs in the Bulgarian FrameNet (2) Rositsa Dekova PhD, Petya Nestorova PhD The event is held within the project Mathematical Logic and Computational Linguistics: Development and Permeation (Contract № BG051PO001-3.3.04/27 of 28 August 2009) within the HRD OP Operation Support to the development of PhD students, post-doctoral students, post-graduate students and young scientists.24.01.2011, 15:00 h Големия салон на ИБЕ ТЕМА: Syntax/Semantics and Argument Structure of Direct and Indirect Motion Verbs in the Bulgarian FrameNet (1) Rositsa Dekova PhD, Petya Nestorova PhD The event is held within the project Mathematical Logic and Computational Linguistics: Development and Permeation (Contract № BG051PO001-3.3.04/27 of 28 August 2009) within the HRD OP Operation Support to the development of PhD students, post-doctoral students, post-graduate students and young scientists.


(обратно в началото)


2010


16.06.2010 г., 15:00 ч.

Малък салон, ИБЕ Тема: Адмиративът в българския и албанския език д-р Екатерина Търпоманова Семинарът се провежда в рамките на проект № BG051PO001-3.3.04/27 от 28.08.2009 г. Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване по финансова схема Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.


13.05.2010 г., 11.00 ч.

Голям салон Тема: Префиксация и резултативност (pdf) Светлозара Лесева Семинарът се провежда в рамките на проект № BG051PO001-3.3.04/27 от 28.08.2009 г. Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване по финансова схема Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.


19.04.2010 г., 15.00 ч.

Голям салон Тема: Автоматично отговаряне на въпроси. Никола Обрешков


29.03.2010 г., 15.00 ч. Голям салон Тема: Старобългарската именна фраза: към анотационна спецификация. д-р Цветана Димитрова Семинарът се провежда в рамките на проект № BG051PO001-3.3.04/27 от 28.08.2009 г. Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване по финансова схема Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.


(обратно в началото)


2009


21.12.09 г., 16.00 ч.

Голям салон Тема: Представяне на трети брой на списание "Български език", посветен на компютърната лингвистика Секция по компютърна лингвистика Покана


15.10.09 г., 14.00 Малък салон Тема: Going Beyond Word-form Factored Statistical Machine Translation Дан Туфиш01.06.09 г., 14.00

Голям салон Тема: Electronic Resources in Lexicography Карел Олива


30.03.09 г., 13.00 Голям салон Тема: Машинен превод на именни форми от шведски на български език Георги Илиев06.03.09 г., 14.00 Голям салон Тема: Хибридни подходи към отстраняването на семантична многозначност Борислав Ризов02.02.09 г., 14.00 Голям салон Тема: Морфологично описание на глаголни фразеологизми в българския език - II Мария Тодорова


(обратно в началото)


2008


22.12.08 г., 17.00 Голям салон Тема: Публично представяне на книгата "Българският Фреймнет - семантико-синтактичен речник на българския език" Светла Коева18.12.08 г., 14.00 Голям салон Тема: Морфологично представяне на глаголни фразеологизми в българския език - I Мария Тодорова23.11.08 г., 17.00 Голям салон Тема: Представяне на префигирани глаголи в wordnet Светлозара Лесева


06.11.08 г., 14.00 Голям салон Тема: Типове въпроси с оглед на автоматичното им разпознаване Никола Обрешков10.10.08 г., 16.00 Голям салон Тема: Алгоритми за изглаждане на HMM-модели при отстраняването на многозначности Борислав Ризов03.07.08 г., 16.00 Голям салон Тема: Towards a Bulgarian Grammar Checker Карел Олива и Павел Кветон25.06.08 г., 16.00 Голям салон Тема: Въведение в теорията за семантичните роли Петя Несторова05.03.08 г., 16.00 Малък салон Тема: Синтактичен анализ на простото изречение в СБЕ Иванка Петрова(обратно в началото)


2007


18.12.07 г., 17.00 Голям салон Тема: Лексикална семантика и синтактична реализация. Префиксация и аргументна структура Светлозара Лесева12.11.07 г., 14.00 Голям салон Тема: Отстраняване на многозначност с HMM (Скрити модели на Марков) Борислав Ризов25.10.07 г., 11.00 Голям салон Тема: Формален анализ на въпроси Никола Обрешков15.03.07 г., 14.00 Малък салон Тема: Описание на особеностите на NP с оглед на автоматичния синтактичен анализ Иванка Петрова11.01.07 г., 17.00 Малък салон Тема: Структура на NP в старобългарски език Цветана Димитрова


(обратно в началото)


2006


21.12.06 г., 17.00 Малък салон Тема: Named Entity Recognition Слим Месфар29.11.06 г., 17.00 Руски тестов център - Ректората Тема: Представяне на книгата "Аргументна структура. Строеж на простото и сложното изречение" ст.н.с. II ст. д-р Светлана Питкевич23.11.06 г., 17.00 Малък салон Тема: Някои логически модели използвани в лингвистиката ст.н.с. II ст. д-р Владимир Сотиров24. 07. 2006 г., 17.00 h Голям салон Тема: Автоматичен анализ на фраза Албена Копринарова20. 07. 2006 г., 17.00 h Голям салон Тема: Устойчиви статистически методи за анализ на данни, базирани на оценки за сходство Димитър Атанасов17. 07. 2006 г., 17.00 h Голям салон Тема: Автоматично отстраняване на семантична многозначност Христина Кукова26. 06. 2006 г., 17.00 h Голям салон Тема: Формално описание на идиоматичните фрази в българския език за целите на отстраняването на семантичната многозначност Мария Тодорова19. 06. 2006 г., 17.00 h Голям салон Тема: Семантика и синтаксис на квантификаторите в българския език Кристина Калпакчиева13. 06. 2006 г., 14.00 h Голям салон Тема: Изграждане на парсер за просто съобщително изречение с прав словоред Иванка Петрова06. 04. 2006 г. 602 стая ТЕМА: Представяне на резултатите от текущата работа по анотирането на Българския семантичен корпус Светлозара Лесева, Мария Тодорова, Екатерина Търпоманова20.03.2006 г. 602 стая Тема: Програма за създаване и управляване на релационна база от данни, извлечена от лексикалната мрежа BulNet. Функционалност на режима view и edit. Борислав Ризов20. 02. 2006 г. 602 Тема: Представяне на резултатите от анотацията на Българския семантичен корпус Светлозара Лесева, Мария Тодорова, Екатерина Търпоманова, Христина Кукова06.02. 2006 г. 602 стая Тема: Word Editor - програма за изработване на граматични речници на съставни и несъставни думи Никола Обрешков23.01.2006 г. 602 стая Тема: Програма за създаване и управляване на релационна база от данни, извлечена от лексикалната мрежа BulNet. Потребителски интерфейс за конкурентен достъп Борислав Ризов


(обратно в началото)


2005


21 декември 2005 г., 17.00 Голям салон Логика и модели Тинко Тинчев17 ноември 2005 г., 17.00 619 стая Еквивалентност на крайните автомати и граматиките от тип 3 Борислав Ризов14 ноември 2005 г., 17.00 619 стая Повторителни конструкции с компонент местоимение в балканските езици Екатерина Търпоманова3 ноември 2005 г., 17.00 619 стая Формални езици от тип 3 Никола Обрешков20 октомври 2005 г., 17.00 619 стая Пораждащи граматики - йерархия на Чомски Никола Обрешков16 юни 2005 г., 14.30 Малък салон Automatic Analysis of Derivational Morphology Проф. Макс Зилберщайн19 май 2005 г., 17.00 602 стая Структурна обусловеност и значение на глаголите Мария Тодорова, Екатерина Търпоманова, Хритина Кукова28 април 2005 г., 17.00 602 стая Hidden Markov Model Борислав Ризов14 април 2005 г., 17.00 602 стая Вероятностни модели Борислав Ризов


31 март 2005 г., 17.00 602 стая Тема: Chooser - система за анотиране на корпуси Борислав Ризов


27 януари 2005 г., 17.00 619 стая Автоматично извличане на информация Ангел Генов(обратно в началото)