Информация


Секцията по компютърна лингвистика се занимава с теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици.

Основна цел на Секцията по компютърна лингвистика е създаването на ефективни теоретични модели и езикови технологии, реализирани със съвременни компютърни приложения и системи.

Секцията по компютърна лингвистика е част от Института за български език "Професор Любомир Андрейчин" в Българската академия на науките.

Научният колектив на Секцията по компютърна лингвистика е награден с първа награда и грамота от НСНИ - МОН за постигнати научни резултати при разработката на научноизследователския проект “Глаголна семантика – проблеми на интерфейса” (декември 2005).
София 1113, бул. "Шипченски проход" N 52, бл. 17
тел.: +тел.: +359 2/ 979 2969, +359 2/ 979 2971, факс: +359 2/ 872 23 02, e-mail:  dcl@dcl.bas.bg