Hydra


>> Програми

Общо описание

Hydra е платформено независима програма за създаване и валидиране на лексикално-семантични мрежи. Програмата дава възможност на потребителите да редактират или търсят в произволен брой уърднети едновременно. Отделните уърднети могат да се синхронизират, което позволява едновременното визуализиране на еквивалентните синонимни множества в различните езици.

Фиг. 1. Общ изглед на Hydra с Българския WordNet и Принстънския WordNet версия 3.0.

Hydra поддържа всички видове операции, необходими при създаването на електронни езикови ресурси. Основните функции включват редакция на съществуващи синонимни множества и релации – редактиране (edit), изтриване (delete), отменяне на единично действие (undo) или на група действия (cancel), връщане на отменено действие (redo), и добавяне на нови синонимни множества и релации. Вторият тип функции включва две операции (i) създаване на синонимни множества или релации, които нямат съответствие в друг уърднет (напр. езиково специфични понятия), и (ii) клониране на синонимни множества, операция при която в уърднет за даден език в базата се създава копие на синонимно множество от друг уърднет.

Фиг. 2. Режим на редактиране Edit - създаване на литерал.

(обратно в началото)


Предимства

Hydra има следните важни характеристики:
• позволява конкурентен достъп на множество потребители, което прави възможна едновременната работа на повече от един ползватели;
• извършените промени в базата данни се осъвременяват и подават към всички потребители веднага след запазването им;
• има мощен модален език за търсене в езиковите данни, който позволява формулирането на разнообразни заявки: (i) прости заявки по думи и комбинации от думи, (ii) търсене по регулярни изрази, използващо MySQL синтаксис, (iii) търсене по формули – комплексно търсене, базирано на Модалния език за WordNet;
• позволява проверки за пълнота и последователност, някои от които са вградени в програмата (Фиг. 3); чрез езика за търсене потребителите могат да формулират произволни заявки за проверка на пълнотата и последователността на данните.

Фиг. 3. Автоматична проверка за пълнота със съобщение за липсващ задължителен елемент.

(обратно в началото)


Системни характеристики

• Език на програмиране: Python;
• Потребителски интерфейс: portable GUI library Tcl/Tk for Python;
• Поддържане на данните: MySQL server;
• тествана под Linux и Windows.

(обратно в началото)


Условия за достъп

Hydra е програма с отворен код.

(обратно в началото)


Изтегляне

Програмата може да бъде изтеглена оттук.

(обратно в началото)


Документация

Инструкциите за инсталацията и използването на програмата са подробно описани в следните два документа: Hydra Installation Manual и Hydra User Manual (на английски език).

(обратно в началото)