Страница на Мария Андреева Тодорова


УЕР


Контакти:
  e-mail: maria@dcl.bas.bg,

  Офис адрес:Институт за български език - БАН
  Секция по компютърна лингвистика
  бул. Шипченски проход 52, бл. 17, стая 602
  София 1113

  Телефон: +359 29792971Научни интереси:
  компютърни речници; лексикално-семантични мрежи; корпуси; лингвистична анотация;


Образование и квалификации:
  от 25.03.2015 - "доктор" в професионално направление - Филология(компютърна лингвистика),

  2006 - 2009 - Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език - Българска академия на науките, докторант по компютърна лингвистика,

  2002 – 2003 - Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Свети Климент Охридски", магистър по компютърна лингвистика,

  1998 – 2002 - Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Свети Климент Охридски", бакалавър по българска филология,


Професионален опит:
  2015 - досега - Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език - Българска академия на науките, главен асистент

  2011 - 2013 - Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език - Българска академия на науките, асистент

  2009 - 2011 - Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език - Българска академия на науките, проучвател

  2004 - 2006 - Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език - Българска академия на науките, докторант по компютърна лингвистика, проучвател


Участия в проекти:


Publications:
  Мария А. Тодорова. Типология и свойства на устойчиви словосъчетания в българския език. Глаголни фразеологизми. Дисертация за присъждане на научно-образователната степен "доктор" в професионално направление - Филология(компютърна лингвистика).(pdf)

  Стоянова, Ивелина, Мария Тодорова. Разработване на речници от съставни единици за български – В: Езикови ресурси и технологии за български език. Състав. и научн. ред. Св. Коева, Д.Благоева, Т. Тинчев. София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2014.

  Тодорова Мария, Христина Кукова, Светлозара Лесева. Семантично анотирани ресурси за български език – БулСемКор. – В: Езикови ресурси и технологии за български език. Състав. и научн. ред. Св. Коева, Д. Благоева, Т. Тинчев. София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2014.

  Тодорова, Мария, Росица Декова. Български POS анотиран корпус – особености на граматичната
  анотация.– В: Езикови ресурси и технологии за български език. Състав. и научн. ред. Св. Коева, Д. Благоева, Т. Тинчев. София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2014.

  Koeva, S., S. Leseva, B. Rizov, E. Tarpomanova, T. Dimitrova, H. Kukova, M. Todorova. Design and Development of the Bulgarian Sense-Annotated Corpus. In Proceedings of the Third International Corpus Linguistics Conference (CILC), 7-9 April 2011, Valencia, Spain.

  Тодорова, М. Съставни единици в Българския семантичен корпус, В: Българският семантично анотиран корпус, редактор и съставител Св. Коева, София, 2010. ISBN 978-954-779-124-4.

  Тодорова, М. Организация на лингвистичната информация в компютърен морфологичен речник на български глаголни фразеологизми, в: Доклади от Петата конференция по лексикология и лексикография, 2010 г. с. 331-344.

  Тодорова, М. Лексикализирана граматика на български глаголни фразеологизми, сп. Български език, 2009 г., кн. 3, с. 70 - 83.

  Todorova, M., N. Obreshkov. Compilation of Inflectional Dictionaries Using WordEditor, Tadič et al. (eds) Proceedings of the 6th International Conference on Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 25-28 September 2008, Dubrovnik, pp. 131—1

  Todorova, M. Morpho-Syntactic Properties of Bulgarian Verbal Idiomatic Expressions, Proceedings of the NooJ 2007 International Conference, Publications of UAB, 2008, pp. 273 - 279. ISBN (10): 1-4438-0053-8, ISBN (13): 978-1-4438-0053-2 (pdf)

  Тодорова, М. Семантико-синтактични особености на глаголни фразеологизми, сп. Български език, 2007, кн. 4, стр. 78-91. ISSN 0005-4283. [Semantic and Syntactic Properties of Verbal Idioms – in Bulgarian]

  Koeva Sv., Sv. Leseva, M. Todorova. Bulgarian Sense Tagged Corpus, Proceedings of the 5th SALTMIL Workshop on Minority Languages: Strategies for Developing Machine Translation for Minority Languages, May 23rd 2006, Genoa, Italy, pp.79-87.(pdf)


  Koeva, Sv., Sv. Leseva, I. Stoyanova, E. Tarpomanova, M. Todorova. Bulgarian Tagged Corpora, Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 18-20 October 2006, Sofia, Bulgaria, pp. 78-86.

  Todorova, M. On The classification of Bulgarian Non-Free Phrases, Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 18-20 October 2006, Sofia, Bulgaria, pp. 251-256.

  Andreeva, Maria. Ivaylo Marinov, Stoyan Mihov. SpeechLab 2.0 – A High-Quality Text-to-Speech System for Bulgarian, Proceedings from the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, Borovets, Bulgaria, p. 52 – 58, 2005. ISBN 95. (pdf)

  Търпоманова, Екатерина. Мария Тодорова, Христина Кукова. Структурна обусловеност и значение на глаголите в SynText, Сборник доклади от Балканска конференция на младите учени в Пловдив. 2005. [The Relation of Meaning and Structure of Verbs in SynText – in Bulgarian]