Страница на Светлозара Лесева

Контакти:

  e-mail: zarka@dcl.bas.bg,

  Офис адрес:
  Институт за български език - БАН
  Секция по компютърна лингвистика
  бул. Шипченски проход 52, бл. 17, стая 602
  София 1113

  Телефон: +359 29792971

(обратно в началото)


Научни интереси:

  теоретична лингвистика - лексикална семантика, аргументна структура, синтаксис, явления на границата между семантиката и синтаксиса и семантико-синтактично съотнасяне; компютърна лингвистика и компютърна обработка на естествения език - компютърни речници, лексикално-семантични мрежи, семантични релации, корпуси, лингвистична анотация.


(обратно в началото)


Образование и квалификации:

  11.10.2012 - публична защита на дисертацията за придобиване на научната и образователна степен "доктор" на тема „Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите (при префигирани глаголи в българския език)“

  юли 2011 - отчислена с право на защита като докторант към Секцията по компютърна лингвистика

  2007 - 2011 - Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език - Българска академия на науките; докторантура на тема: "Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите"

  2001 - 2002 - Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Свети Климент Охридски", магистър по компютърна лингвистика

  1997 - 2001 - Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Свети Климент Охридски", бакалавър по българска филология

  1992-1997 - Първа езикова гимназия, Варна


(обратно в началото)


Професионален опит:

  май 2011 - досега - Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език - Българска академия на науките, главен асистент

  май 2010 - април 2011 - Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език - Българска академия на науките, научен сътрудник I ст.

  май 2007 - април 2010 - Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език - Българска академия на науките, научен сътрудник II ст.

  2004 - май 2007 - Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език - Българска академия на науките, научен сътрудник III ст.

  2003 - Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език - Българска академия на науките, проучвател


(обратно в началото)


Участия в проекти:

  2011 - досега - ЦЕЗАР: Централно и южноевропейски ресурси (CIP-ICT-PSP.2010.6.1);
  2009 - досега - Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване (G051PO001-3.3.04/27)

  2005 - досега - БулНет - Лексикално-семантична мрежа на българския език

  2005 - 2006 - Автоматично извличане на информация, базирано на семантични отношения (RILA 2/14)

  2001 - 2004 - БалкаНет - Многоезична семантична мрежа на балканските езици - (финансиран по Пета рамкова програма - IST-2000-29388)


(back to the top)


Членство в организации:

2010-2011 - FOLLI - Association for Logic, Language and Information

CiE - Computability in Europe


(обратно в началото)


Публикации:

  Koeva, S., S. Leseva, B. Rizov, E. Tarpomanova, T. Dimitrova, H. Kukova, M. Todorova. Design and Development of the Bulgarian Sense-Annotated Corpus. In Proceedings of the Third International Corpus Linguistics Conference (CILC), 7-9 April 2011, Valencia, Spain. (In press).

  Koeva, S., S. Leseva, E. Tarpomanova, B. Rizov, T. Dimitrova, H. Kukova. Bulgarian Sense Annotated Corpus – Results and Achievements. In Proceedings of the 7th International Conference of Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL-7), 4-6 October 2010, Dubrovnik, Croatia, pp. 41-48. ISBN 978-953-55375-2-6. (pdf)

  Лесева, Св. Общи лингвистични конвенции при анотацията. В Коева (съст.): Семантично анотиран корпус на българския език, стр. 51-64, С., 2010. ISBN 978-954-779-124-4.

  Лесева, Св. Лингвистични конвенции при анотация на глаголите. В Коева (съст.): Семантично анотиран корпус на българския език, стр. 82-107, С., 2010. ISBN 978-954-779-124-4.

  Лесева, Св. Лингвистични конвенции при анотация на числителните. В Коева (съст.): Семантично анотиран корпус на българския език, стр. 126-132, С., 2010. ISBN 978-954-779-124-4.

  Лесева, Св. Пределност, префиксация, перфективност. В „Български език", кн. 1, стр. 7-17, 2011. ISSN 0005-4283.

  Leseva, S. Frame-Evoking and Lexical Prefixes in Bulgarian. European Summer School in Logic, Language and Information, 9-20 August, Copehagen, 2010. Student Poster Session. (pdf)

  Leseva, S. Изразяване на междуезиковата асиметрия в многоезикови лексикални ресурси (върху материал от български префигирани глаголи с представка по-). В „Български език“, кн.3, 2009, стр. 97-117, ISSN 0005-4283.

  Leseva, S. Towards Encoding Event Structure in Wordnet. In Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 25-28 September 2008, Dubrovnik, Croatia, pp. 74-78. ISBN 978-953-55375-0-2.(pdf)

  Koeva, S., B. Rizov, S. Leseva. Chooser - a Multitask Annotation Tool. In Proceedings of the 6th Language Resources and Evaluation Conference, Marrakech, Morocco, 28-30 May, 2008. ISBN 2-9517408-4-0.(pdf)

  Leseva, S., I. Stoyanova. Treatment of Named Entities in Machine Translation. In Xavier Blanko, Max Silberztein (Eds.) Proceedings of the 2007 International Nooj Conference, Barcelona, Spain. Cambridge Scholars Publishing, 2008.

  Koeva, S., Leseva, S. The Nature of the Pronominal Clitics in Bulgarian Studied by means of INTEX. In Proceedings of the 6th and 7th INTEX Workshop. Presses universitaires de Franche-Comte, 2007, pp.325-352.

  Лесева, Св. Лексикалносемантично описание на предикатите и теорията за семантико-синтактично съотнасяне. В „Български език“, кн. 4, 2006, стр. 68-80.

  Leseva, S. The Role of Bulgarian Prefixes in Argument Selection. In Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 2006, pp. 99-104.

  Koeva, Sv., Sv. Leseva, I. Stoyanova, E. Tarpomanova, M. Todorova. Bulgarian Tagged Corpora. In Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 18-20 October 2006, Sofia, Bulgaria, pp. 78-86.

  Koeva Sv., Sv. Leseva, M. Todorova. Bulgarian Sense Tagged Corpus. In Proceedings of the 5th SALTMIL Workshop on Minority Languages: Strategies for Developing Machine Translation for Minority Languages, May 23rd 2006, Genoa, Italy, pp.79-87.(pdf)

  Лесева, Св. Семантични свойства и синтактично поведение на предикати за „контакт чрез удар". В „Българска реч", Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", кн. 1, 2006, стр.17-27.

  Koeva, S., B. Rizov, S. Leseva. Flexible Framework for Development of Annotated Corpora. In International Journal Information Theories & Applications, Sofia, 2005.


(обратно в началото)