Страница на Цветана ДимитроваКонтакти:
  e-mail: cvetana@dcl.bas.bg,

  Служебен адрес:
  Институт за български език - БАН
  Секция по компютърна лингвистика

  бул. Шипченски проход 52, бл. 17, стая 602

  София 1113

  Служебен телефон: +359 29792971Научни интереси:
  теоретична и приложна лингвистика – корпусна лингвистика, диахронна лингвистика, синтаксис, диахронен синтаксис, генеративна промяна, езикова промяна, езиков контакт, старобългарски език; компютърни лексикони, лексикалносемантични мрежи, лингвистична анотация


Образование:
  2003 - 2008 – Норвежки научно-технологичен университет (NTNU), Трондхайм, Норвегия; дисертация на тема: „Старобългарската именна фраза: към анотационна спецификация“

  2002 – 2003 – Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Свети Климент Охридски“, магистърска програма по компютърна лингвистика

  1996 – 2001 - Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Свети Климент Охридски“, българска филология (магистър); турска филология (втора специалност)


Професионален опит:
  юни 2010 – до сега – Институт за български език – Българска академия на науките, Секция по компютърна лингвистика, главен асистент

  февруари 2010 – май 2010 – Институт за български език - Българска академия на науките, Секция по компютърна лингвистика, проучвател

  януари 2009 – януари 2010 – редактор

  януари 2009 – януари 2010 – Институт за български език - Българска академия на науките, Секция по компютърна лингвистика, външен сътрудник

  юни 2008 – декември 2008 - февруари 2010 – май 2010 – Институт за български език - Българска академия на науките, Секция по компютърна лингвистика, проучвател

  2001 – 2003 – Научноизследователски сектор към Софийския университет „Свети Климент Охридски“ (Лаборатория по приложна микробиология, програма „Сократ/Еразъм“, Биологически факултет), офис сътрудник

  2000 – преводач на свободна практика


Проекти:
  2011 – досега – ЦЕЗАР: Централно и южноевропейски ресурси (CIP-ICT-PSP.2010.6.1)

  2009 – досега - Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания

  2008 – досега – БулНет – Лексикално-семантична мрежа на българския език

  2008 – 2010 – БулСемКор – Семантично-анотиран корпус на българския език

  2008 – 2009 - Прагматични ресурси за индоевропейските езици (PROIEL) (Университета в Осло)

  2006 – 2008 – Метаданни и електронни каталози (Многоезичен електронен помощник на изследователя и преподавателя)

  2003 – 2005 – Balkan morpho-syntactic similarities (NTNU)


Специализации:
  февруари 2006 – април 2006 – Център за компютърна лингвистика, Факултет по математика и информатика, Карлов университет, Прага

  юни 2004 – декември 2004 – Лаборатория за лингвистично моделиране, Институт за паралелна обработка на информацията, Българска академия на науките


Публикации:
  Koeva, S., S. Leseva, B. Rizov, E. Tarpomanova, T. Dimitrova, H. Kukova, M. Todorova. Design and development of the Bulgarian sense-annotated corpus. In Proceedings of the Third International Corpus Linguistics Conference (CILC), 7-9 April 2011, Valencia, Spain. (In press).

  Dimitrova, Tsvetana. 2011. The Old Bulgarian Noun Phrase. VDM Verlag, Saarbruecken.

  Димитрова, Цветана. 2010. Лингвистични конвенции при анотация на затворените класове. В: Българският семантично анотиран корпус. Ред. Св. Коева. Изд. Институт за български език, София, 2010, 141 – 165.

  Koeva, Svetla, Svetlozara Leseva, Ekaterina Tarpomanova, Borislav Rizov, Tsvetana Dimitrova and Hristina Kukova. 2010. Bulgarian sense-annotated corpus – results and achievements. In: Proceedings of FASSBL-7, Zagreb, 2010, 41-49.

  Димитрова, Цветана. 2010. Проблеми на лингвистичната анотация в диахронните корпуси. Български език, 1, 2010, 23 – 36.

  Димитрова, Цветана. 2009. Двуличното като. Български език, 3, 2009, 149 – 151.

  Bojadžiev, Аndrej and Tsvetana. Dimitrova. 2008. Linguistic information in the electronic Corpus of Old Slavic texts, Scripta & e-Scripta, 6, 2008, 105―151.

  Dimitrova, Tsvetana. 2008. The Old Bulgarian Noun Phrase: Towards an Annotation Specification. Doktoravhandlinger ved NTNU: 2008:99. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Arts, Department of Language and Communication Studies. ISBN: 978-82-471-7989-5

  Dimitrova, Tsvetana. 2006. The system of nominal demonstratives in Old Bulgarian NP and the status of the definite article – towards an HPSG-based analysis. В: Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 18-20 October, 2006, Sofia, Bulgaria.

  Dimitrova-Vulchanova, Mila, Valentin Vulchanov and Tsvetana Dimitrova. 2006. Issues of pos-annotation of Old Bulgarian texts. В: Computer Applications in Slavic Studies. Edited by A. Miltenova et al. София, Издателски център „Боян Пенев” към БАН.
Членство:
  Комисия към Изпълнителното бюро на Международния комитет на славистите за компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи и ранни печатни книги

  Folli – the Association for Logic, Language and Information
Награди:
  Награда за млад учен „Професор Марин Дринов” в областта на хуманитарните науки