Страница на Петя НестороваКонтакти:
  e-mail: petyanes@gmail.com,

  Офис адрес:
  Институт за български език - БАН
  Секция по компютърна лингвистика
  бул. Шипченски проход 52, бл. 17, стая 602
  София 1113

  Телефон: +359 29792971Научни интереси:
  теоретична и приложна лингвистика - лексикална семантика, аргументна структура, синтактико-семантичен интерфейс, формално описание на глаголните значения; компютърна лингвистика лексикално-семантични мрежи, семантични релации, корпусна лингвистика, лингвистична анотация;


Образование и квалификации:
  2007 – Доктор по лингвистика; дисертация на тема „Семантични роли на подлога в СБЕ” (при глаголи за движение)

  1997 - 2002 - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, редовна докторантура – синтаксис на СБЕ

  1991 - 1996 - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Магистър по български език, защитена дипломна работа в областта на историята на БЕ

  1995 - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", специализация по езикознание


Професионален опит:
  2008 – досега – Университет по хранителни технологии, Пловдив, преподавател по български език

  2007 – досега – Институт за български език – Българска академия на науките, Секция по компютърна лингвистика, външен сътрудник

  2007 – 2008 – Университет по хранителни технологии, Пловдив, хоноруван преподавател по български език

  2006 – 2007 – Медицински университет, Пловдив, хоноруван преподавател по български език

  1997 – 2008 – Филологически факултет на ПУ „П. Хилендарски”, Пловдив, хоноруван преподавател по синтаксис на СБЕ, синтаксис и морфология на СБЕ, езикова култура, СБЕ

  1993 - 1994 – Пловдивско университетско издателство „П. Хилендарски”, Пловдив, коректор

  1990 – 1993 – Област Пловдивска, с. Чалъкови, преподавател по български език


Участия в проекти:
  2011 - досега – Информационна технология за обучение и оценяване на езиковите умения на чуждестранните студенти в УХТ, Университе по хранителни технологии, Пловдив

  2009 - досега – Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване, Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език при БАН и СУ„Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика

  2007 - досега - Глаголна семантика: семантико-синтактичен речник на българския език, Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език при БАН

  2004 - BalkaNet - Многоезична семантична мрежа на балканските езици - (международен проект финансиран от ЕС под IST-2000-29388)


Публикации:
  Несторова П. 2008. Семантични и синтактични особености на предикати в българския език. Пловдив, 2008, 176 с. + CD.

  Коева, Св., Р. Влахова, Р. Декова, П. Несторова, Ат. Атанасов. 2008. Представяне на лингвистичната информация в Българския Фреймнет – лингвистична мотивировка, В: Св. Коева (съст.) Българският Фреймнет. Семантично-синтактичен речник на българския език, София, 2008, 58-78.

  Коева, Св., Р. Влахова, Р. Декова, П. Несторова, Ат. Атанасов. 2008. Примерни речникови статии. В: Св. Коева (съст.) Българският Фреймнет. Семантично-синтактичен речник на българския език, София, 2008, 79-103.

  Choroleeva К., Nestorova Р. 2009. “Homemaker” or “Housewife”? Politically Correct Language Use and Socio-Cultural Stereotypes.. III национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници 25.04.2009 г., Пловдив, Технически университет – София, филиал Пловдив. Сборник доклади, с. 262-267.

  Несторова П., Чоролеева К. 2009. Диалогът в чуждоезиковото обучение (с оглед на преподаването на български език на чужденци в начален етап и формиране на речеви навици за създаване на типови диалози). III национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници 25.04.2009 г., Пловдив, Технически университет – София, филиал Пловдив. Сборник доклади, с. 246-251.

  Несторова П. 2009. Аргументна структура на някои непреходни глаголи за движение в българския ФреймНет (вървя, ходя). V национална конференция с международно участие “Лексикографията в европейското културно пространство”, София, 19-20.Х.2009 г., Българско лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография в Институт за български език при БАН. Сборник доклади, с. 323-329.

  Несторова П. 2009. Аргументна структура на някои непреходни глаголи за движение в българския ФреймНет (блуждая, бродя, лутам се, скитам, шляя се). Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки. Том ХІІ, издаден в Пловдив – 2010 г. Научна сесия “Техника и технологии. Естествени и хуманитарни науки” на Съюза на учените в България, 5-6.ХІ.2009 г., 195-199 стр.

  Несторова П. 2009. Аргументна структура на някои преходни глаголи за движение в българския ФреймНет (заселвам, населвам, изселвам, разселвам). В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, том 47, кн.1, сб. А, 2009 – Филологии, с. 101-108.

  Несторова П. 2010. Аргументна структура на глагола мигрирам. Сп. Български език, 2010, №1, 80-87.

  Несторова П. 2010. Диалогът като средство за формиране на речеви навици при преподаването на български език на чужденци. Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд, “Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст” – по повод на 100 години от рождението на видния български езиковед професор Любомир Андрейчин, 5.ІІІ.2010 г., Масариков университет – Бърно, Чехия. (под печат)

  Dekova R. and Nestorova P. 2010 Formal description of some intransitive verbs of non-directed movement in the Bulgarian FrameNet. VІІ международна конференция „Формални подходи към южнославянските и балканските езици” (FASSBL-7) Дубровник, 4-6.10.2010.

  Несторова П. 2011. Семантико-синтактични особености и аргументна структура на някои преходни и непреходни глаголи за движение в българския ФреймНет. Сп. Български език, 2011, кн. І, с. 18-30.

  Несторова П., Декова Р. 2011. Формално представяне на някои непреходни глаголи за движение в българския ФреймНет. Сп. Български език, 2011, кн. І, с. 31-43.

  Несторова П. 2011. Българският ФреймНет и преподаването на български език на чужденци. Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд и на преподавателите по другите южнославянски езици, „Преподаването на южнославянските езици в съвременна Европа“– по повод на 140 години от смъртта на видния български възрожденец д-р Петър Берон, 18-19.04.2011 г., Масариков университет – Бърно, Чехия. (под печат)