Страница на Кристина ДушановаКонтакти:
  e-mail: kristina.kalpakchieva@gmail.com,

  Офис адрес:
  Институт за български език - БАН

  Секция по компютърна лингвистика,

  бул. Шипченски проход 52, бл. 17, стая 602
  София 1113

  Телефон: +359 29792971


Научни интереси:
  теорeтична и приложна лингвистика, компютърна морфология и синтаксис, формално описание на лексикалното значение, отстраняване на семантична многозначност, корпусна лингвистика;


Образование и квалификации:
  2006 - 2011 - Секция по компютърна лингвистика към Институт за български език, Българска академия на науките, докторант по компютърна лингвистика,

  2002 – 2003 - Факултет по славянски филологии, Софийски университет, магистър по компютърна лингвистика,

  1997 – 2002 - Факултет по славянски филологии, Софийски университет, бакалавър по Български език и литература,


Професионален опит:
  2006 - досега - Секция по компютърна лингвистика към Институт за български език, Българска академия на науките, докторант

  2003 - АКТ Софт, проучвател


Участия в проекти:
  2003 - O CoRrect: Cyrillic and Latin OCR correction using electronic dictionaries and sentence context - Central Laboratory for Parallel Processing, Bulgarian Academy of Sciences - Research Project (Ref.: I/77 863) funded by Volkswagen Stiftung


Публикации:
  Kalpakchieva, K. Които вместо който или как множественото число асимилира единственото, сп. Български език, 2010, кн. 1, стр. 78-91. ISSN 0005-4283.

  Kalpakchieva, Kristina 2011. Lexical NP and VP Quantifiers in Bulgarian. In: Cognitive Studies | Études Cognitives, 11, SOW Publishing House, Warsaw 2011, pp. 135-142.