Страница на Христина Кукова
Контакти:
  e-mail: hristina@dcl.bas.bg,

  Офис адрес:
  Институт за български език - БАН
  Секция по компютърна лингвистика
  бул. Шипченски проход 52, бл. 17, стая 602
  София 1113

  Телефон: +359 29792971Научни интереси:
  теоретична лингвистика - лексикална семантика, аргументна структура, синтаксис, явления на границата между семантиката и синтаксиса и семантико-синтактично съотнасяне; компютърна лингвистика и компютърна обработка на естествения език - компютърни речници, лексикално-семантични мрежи, семантични релации, корпуси, лингвистична анотация.


Образование и квалификации:
  2008 - отчислена с право на защита като докторант към Секцията по компютърна лингвистика, тема: “Семантична многозначност - автоматично разпознаване и отстраняване"”

  2002 - 2003 - Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Свети Климент Охридски", магистър по компютърна лингвистика

  1998 - 2002 – Българска филология, Софийски университет "Свети Климент Охридски"

  1997 - 2001 – Руска филология, Софийски университет "Свети Климент Охридски"

  1990 - 1997 – 32 СОУ с изучаване на английски език, София

  1987 - 1990 – Руско училище към Посолството на СССР, Хелзинки, Финландия

  1985 – 1987 – ЕСПУ с изучаване на руски език


Професионален опит:
  2010 - досега - Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език - Българска академия на науките, проучвател

  2007 – Департамент за езиково обучение - ИЧС, Софийски университет “Свети Климент Охридски”

  2203 – 2007 – Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език - Българска академия на науките, проучвател


Участия в проекти:
  2011 - досега - ЦЕЗАР: Централно и южноевропейски ресурси (CIP-ICT-PSP.2010.6.1);
  2009 - досега - Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване (G051PO001-3.3.04/27)

  2008 - 2010 - БулНет - Лексикално-семантична мрежа на българския език

  2001 - 2004 - БалкаНет - Многоезична семантична мрежа на балканските езици - (финансиран по Пета рамкова програма - IST-2000-29388)


Публикации:
  Tarpomanova E., Leseva S., Koeva S., Rizov B., Kukova H., Dimitrova T., Todorova M. 2011. Design and Development of the Bulgarian Sense-annotated Corpus. Abstract book from Congreso Internacional de Linguistica de Corpus, 7-9 April 2011, Valencia, Spain, pp. 66-67

  Koeva S., Leseva S., Tarpomanova E., Rizov B., Dimitrova T., Kukova H.Bulgarian Sense-Annotated Corpus — Results and Achievements. In: Tadic et al. (eds), Proceedings to The Seventh International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 4-6 October 2010, Dubrovnik, Croatia, pp. 41-49, ISBN 978-953-55375-2-6

  Търпоманова, Екатерина. Мария Тодорова, Христина Кукова. Структурна обусловеност и значение на глаголите в SynText, Сборник доклади от Балканска конференция на младите учени в Пловдив. 2005. [The Relation of Meaning and Structure of Verbs in SynText – in Bulgarian]