Страница на Росица ДековаКонтакти:
  e-mail: rosdek@dcl.bas.bg,

  Офис адрес:
  Институт за български език - БАН
  Секция по компютърна лингвистика
  бул. Шипченски проход 52, бл. 17, стая 602
  София 1113

  Телефон: +359 29792971Научни интереси:
  теоретична и приложна лингвистика - лексикална семантика, аргументна структура, синтактико-семантичен интерфейс, формално описание на глаголните значения; компютърна ингвистика и NLP - компютърни лексикони, лексикално-семантични мрежи, семантични релации, корпусна лингвистика, лингвистична анотация;


Образование и квалификации:
  2002 - 2006 - NTNU, Трондхайм, Норвегия (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet / Норвежки университет за наука и технологии), докторантура на тема: Lexical Encoding of Verbs in English and Bulgarian (Лексикално кодиране на глаголи в български и английски), защитена на 8-ми декември, 2006

  1995 - 2000 - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Магистър по български език и английски език

  1997 - 1999 - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Специалист по компютърна лингвистика

  1990 - 1995 - Природо-математическа гимназия, Хасково, Оператор-програмист на ЕИМ


Професионален опит:
  2007 - досега - Институт за български език - Българска академия на науките, Секция по компютърна лингвистика, изследовател

  2008 - 2009 - Аграрен университет, Пловдив, хон. преподавател по английски език

  2005 - NTNU, Историко-философки факултет, Трондхайм, Норвегия, преподавател - магистърски курс "Cognitive and Theoretical Aspects of Language" (Когнитивни и теоретични аспекти на езика)

  2002 - 2005 - Община Трондхайм, Норвегия, преподавател по роден език (български)


Участия в проекти:
  2007 - досега - Глаголна семантика: семантико-синтактичен речник на българския език

  2005 - BulNet - Лексикално семантична мрежа за български

  2004 - BalkaNet - Многоезична семантична мрежа на балканските езици - (международен проект финансиран от ЕС под IST-2000-29388)


Публикации:
  Dekova, R. 2009. Lexical Encoding of Verbs in English and Bulgarian. An empirical study of lexically encoded information and its formal representation. LAP LAMBERT Academic Publishing AG & Co. KG, ISBN 978-3-8383-0231-7

  Димитрова Вълчанова, Мила и Росица Декова. 2009. За кодирането на лексикалната информация: ситуации и тяхната лексикализация в английски и български. сп. Български език, LVI (2009), бр. 3, стр. 84-96

  Коева, Св., Р. Влахова, Р. Декова, П. Несторова, Ат. Атанасов. 2008. Представяне на лингвистичната информация в Българския Фреймнет – лингвистична мотивировка, В: Св. Коева (съст.) Българският Фреймнет. Семантично-синтактичен речник на българския език, София, 2008, 58-78.

  Коева, Св., Р. Влахова, Р. Декова, П. Несторова, Ат. Атанасов. 2008. Примерни речникови статии. В: Св. Коева (съст.) Българският Фреймнет. Семантично-синтактичен речник на българския език, София, 2008, 79-103.<

  Koeva, Sv., Rositsa Dekova. 2008. Bulgarian FrameNet, In: Tadic et al. (eds), Proceedings to The Sixth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 25-28 September 2008, Dubrovnik, Croatia, pp. 59-67.(pdf)

  Dekova, Rositsa 2008, Li-Attachment in Multiverb Constructions in Bulgarian. In Zybatow, Gerhild et al. (eds.). Formal Description of Slavic Languages: The Fifth Conference, Leipzig 2003. Peter Lang: Frankfurt am Main, 2008. pp. 300-307

  Dekova, Rositsa 2007. Formal Description of Verb Meaning across Languages, in Peter Kosta & Lilia Schrucks (eds.), Potsdam Linguistic Investigations, vol.1 Linguistic Investigations into Formal Description of Slavic Languages, Peter Lang: Frankfurt am Main, 2007, pp. 489-502

  Dimitrova-Vulchanova Mila & Rositsa Dekova, Event Lexicalization Across Languages. In SOUTHERN JOURNAL OF LINGUISTICS 29: 36-51, 2007 Southeastern Conference on Linguistics

  Dekova, Rositsa 2006. Lexical Encoding of Verbs in English and Bulgarian. Doctoral thesis published in NTNU trykk, Dragvoll, Trondheim 2006. (also available in fulltext at NTNU digital library)

  Dekova, Rositsa & Dimitrova-Vulchanova Mila 2006. Event Lexicalization Across Languages. In: Koeva, Sv. & Dimitrova-Vulchanova, M. (eds.) Proceedings to the Fifth International Conference Formal Approaches to Slavic and Balkan Languages, 18-20 October 2006, Sofia, Bulgaria, pp. 37-40.