Страница на Ивелина Стоянова


Контакти:

  e-mail: iva@dcl.bas.bg,

  Офис адрес:
  Институт за български език - БАН
  Секция по компютърна лингвистика
  бул. Шипченски проход 52, бл. 17, стая 602
  София 1113

  Телефон: +359 29792971

(обратно в началото)


Научни интереси:

  Обработка на естествен език; Компютърни лексикони; Лингвистична анотация; Корпусна лингвистика; Съставни лексикални единици


(обратно в началото)


Образование и квалификации:


(обратно в началото)


Професионален опит:

  2004 - досега - Външен сътрудник към Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език, Българска академия на науките.
  2010 - 2011 - Преподавател към Department of Mathemathical Sciences, University of Bath, Великобритания

  2002 - 2004 - Проучвател към Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език, Българска академия на науките

  2001 - 2002    Технически секретар, Видеоцентър към Съюза на глухите в България.

  2001 - 2002 - Жестомимичен преводач и сътрудник по образователни проекти за младежи с увреден слух.


(обратно в началото)


Публикации:

  Koeva, S., Dekova, R., Stoyanova, S., Leseva, S., Rizov, B., Genov, A., Dimitrova, T., Tarpomanova, E., Kukova, H. "Application of Clause Alignment for Statistical Machine Translation". IN: Proceedings of SSST-6 workshop at ACL-2012.

  Koeva, S., Dekova, R., Stoyanova, S., Rizov, B., Genov, A. "Bulgarian X-language Parallel Corpus". IN: Proceedings of LREC-2012.

  Koeva, S., Dekova, R., Stoyanova, S. "Applications of Bulgarian-English Parallel Corpus for Exploring Translational Asymmetries", in Vučković, K., Bekavac, B. and Silberztein, M. (Еds.) Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference , Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 237-259.

  Коева, С., Декова, Р., Стоянова, И. "Българо-английски-Х+ паралелен корпус", сп. Български език, (кн. 3), 2011.

  Stoyanova, I. "Factors influencing the performance of some methods for automatic identification of multiword expressions in Bulgarian", in Tadić, M., Dimitrova- Vulchanova, M. and Koeva, S. (Eds.) Proceedings of the Seventh International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL), Dubrovnic, Croatia , Croatia, 2010, pp. 103- 108.

  Коева, С., Стоянова, И. "Български национален корпус", сп. Български език, (кн. 3), 2009.

  Стоянова, Ив. "Някои методи за автоматично разпознаване на съставни лексикални единици за български език". В: "Български език", книжка 3, 2009. Българска академия на науките, София.

  Стоянова, Ив. "Основни теоретични проблеми, свързани с разпознаването на съставни лексикални единици в български език". В: "Български език", книжка 4, 2008. Българска академия на науките, София.

  Лесева, Св., Ив. Стоянова. "The Treatment of Named Entities in Word-Sense Disambiguation and Machine Translation" (на англ.). В: Proceedings of the 2007 International NooJ Conference, Cambridge Scholars Publishing, 2008.

  Коева, Св., Св. Лесева, Ив. Стоянова, Ек. Търпоманова, М. Тодорова "Bulgarian Tagged Corpora" (на англ.). В: Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 18-20 October 2006, Sofia, Bulgaria, pp. 78-86.

  Стоянова, Ив. "Специфични лингвистични черти на жестомимичния език". В: "Социално-педагогически тренинг за младежи с увреден слух: Помагало и вербално-жестов речник". Изд. "Д-р Иван Богоров", София, 2003.

  Димитрова, Т., Ив. Стоянова, В. Трайковска. "Помагало по гражданско образование с вербално-жестов речник". В: "Социално-педагогически тренинг за младежи с увреден слух: Помагало и вербално-жестов речник". Изд. "Д-р Иван Богоров", София, 2003.


(обратно в началото)