Завършени


Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване (2009-2011)

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България.
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013Финансирането е осигурено по Договор № BG051PO001-3.3.04/27 от 28.08.2009 г. в рамките на схемата за безвъзмездна финансова помощ Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОМН.


УчастнициВ проекта Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване участват двайсет и двама докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени от Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски" и Института за български език (ИБЕ).ЦелиОсновната цел на предлагания проект е развитието на научния потенциал в България в областта на математическата логика, информатиката и компютърната лингвистика, което ще рефлектира пряко върху обхвата и качеството на научните изследвания и оттам върху развитието на различни сфери от икономическия и социалния живот на страната.

Проектът цели да осигури мотивация и подкрепа на докторанти, млади учени, специализанти и пост-докторанти за пълноценна реализация в България по съвременни направления, в които у нас има остра нужда от млади специалисти (в математиката – математическа логика, в информатиката – търсене и извличане на информация и в лингвистиката – компютърна лингвистика). Взаимното проникване и интегриране на научните изследвания по математическа логика, информатика и компютърна лингвистика ще спомогне за създаването на условия за успешно интегриране в паневропейското изследователско пространство.

Специфичните цели на проекта включват:
І. Разширяване на обхвата, увеличаване на капацитета и подобряване на качеството на научните разработки в областта на математическа логика, информатика и компютърна лингвистика: обучение на 12 докторанти и 10 млади учени, пост-докторанти и специализанти, в рамките на цялостна стратегия от синхронизирани учебни и научно-изследователски дейности, ориентирана към перспективни и даровити млади изследователи.

ІІ. Формиране в целевата група на умения за:

1) ориентиране и извличане на релевантната информация от научна литература в области, близки до научната област на младия изследовател;
2) формулиране и решаване на научни проблеми, поддаващи се на решения с методи, усвоени в процеса на обучението;
3) самостоятелна работа и работа в екип;
4) усвояване на специфични методи за търсене и извличане на знания;
5) излагане и оценяване на собствените научни резултати;
6) намиране на общ език с представители на други научни области.

ІІІ. Изграждане на общност от млади учени, които да могат да обединяват знанията и потенциала си за интердисциплинарни изследвания и да се интегрират успешно в наши и международни научни колективи.
ДейностиЦелите на проекта ще се реализират чрез редица дейности, обединени в Дейност 1: Подкрепа на нови и започнали докторски програми и Дейност 2: Програми за развитие на специализанти, пост-докторанти и млади учени

1.1. Тематично обогатяване на индивидуалните програми и планове за обучение на докторанти с нови тематично ориентирани лекционни курсове. 2.1. Изготвяне на индивидуални програми и планове за обучение и повишаване на квалификацията на специализанти, пост-докторанти и млади учени с нови тематично ориентирани лекционни курсове.

Целта на дейности 1.1 и 2.1 е да се предложат съвременни лекционни курсове за докторанти, специализанти, пост-докторанти и млади учени, с помощта на които да се обогати, разшири и задълбочи тяхната специализирана подготовка, съответно в областта на математическата логика и компютърната лингвистика. Предвижда се подготовката и провеждането на тематични лекционни курсове и практикуми в две научни направления: математическа логика (5 курса по 45 часа) и компютърна лингвистика (5 курса по 45 часа).

1.2 и 2.2. Разработване и реализиране на програма от интердисциплинарни курсове за обогатяване на общата математическа и лингвистична култура на докторанти, постокторанти, специализанти и млади учени по математическа логика, информатика и компютърна лингвистика

Чрез тези дейности ще се предложат интердисциплинарни курсове, които да разширят познанията по основи на математиката, информатиката и логика на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени с филологическо образование и общотеоретични езиковедски курсове за докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени с математическо образование с цел разширяване на обхвата на приложение на математическата логика.

Дейности 1.2 и 2.2 ще се осъществят чрез подготовката и провеждането на интердисциплинарни лекционни курсове и практикуми: основи на математиката, основи на информатиката и математическа логика (3 курса по 30 часа) за филолози и общо езикознание (2 курса по 30 часа) за логици.

Предвижда се всеки лекционен курс и практикум по 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 да завършва с решаването на самостоятелна задача, при успешното защитаване на която ще се издава сертификат.

1.3. и 2.3. Провеждане на научно-изследователски семинари и работни срещи

В рамките на дейности 1.3. и 2.3. ще се предостави възможността на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени да докладват за свои научни постижения, научните им резултати ще бъдат обсъдени на експертно равнище, ще получат оценка и препоръки за бъдеща работа.

В семинарите ще участват и изтъкнати международни експерти, които гостуват в България, като по този начин ще се даде възможност на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени да се запознаят със световните тенденции в съответните научни област.

Предвижда се провеждането на три семинара (по 15 срещи за всеки един):
1) Специализиран семинар по математическа логика;
2) Специализиран семинар по компютърна лингвистика;
3) Интердисциплинарен семинар.

Семинарите ще бъдат обявявани на интернет страниците на проекта, ФМИ и ИБЕ.

1.4. и 2.4. Поощряване на академичната мобилност с участие в научни форуми и семинари.

Чрез дейности 1.4 и 2.4 ще се създадат реални възможности за повишаване на научната квалификация на докторантите, пост-докторантите, специализантите и младите учени в областта на математическата логика и компютърната лингвистика чрез участието им в научните форуми и семинари и представяне на самостоятелни разработки в сесиите с доклади на докторанти и млади учени.

В рамките на трите научни форума, които ще се организират в рамките на проекта: Workshop on Computability като сателитен към Logic Colloquium, Formal approaches to South Slavic and Balkan languages (2010), Workshop on Computability като сателитен към конференцията Computability in Europe (CiE), както и на лятната школа ESSLI (European Summer School in Logic, Language and Information) – представителите на целевата група ще имат възможност да изберат подходящи научни форуми в съответствие с конкретните си научни интереси, в които да участват, като същевременно ще могат да разширят интердисциплинарните си познания в останалите области.

1.5. и 2.5. Подкрепа за научни публикации в международно признати списания

Дейността е насочена към подкрепата при осъществяването на научни публикации на докторанти, от една страна, и на пост-докторанти, специализанти и млади учени, от друга. Под подкрепа се разбира обсъждане сред широк кръг от експерти, даване на експертни рецензии, провеждане на консултации. По този начин научните достижения на членовете на целевата група ще получат широко достояние в научната общност в страната и чужбина, което ще допринесе за тяхното утвърждаване и популяризиране на международно равнище, като едновременно с това ще се гарантира високото качество на научните разработки.

1.6. Научна и методическа подкрепа за оформяне, защита и публикуване на успешно защитените дисертационни трудове
Дейността е насочена към реализирането на практиката на европейските научни центрове да осигуряват финансова подкрепа за издаването на успешно защитените дисертационни трудове и достъпност до тях чрез гарантиране на минимална цена или безплатно разпространение. По този начин научните достижения на докторантите от целевата група ще получат широко достояние в научната общност, което ще допринесе 1) пряко: за тяхното утвърждаване като учени и разпространението на постигнатите резултати, 2) косвено: за популяризиране на научната и образователната дейност на партньорите по проекта, 3) подобряване на комуникацията в рамките на научната общност.СеминарВ рамките на проекта Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване докторантите, пост-докторантите, специализантите и младите учени ще имат възможност да докладват своите научни постижения. Целта е постигнатите резултати на изследователите да бъдат дискутирани на експертно равнище и да им бъдат дадени оценка и препоръки за бъдеща работа.Предстоящи семинари:


Проведени семинари:Специализиран семинар по компютърна лингвистика
07.03.2011 г., 15:00 ч.
Голям салон, ИБЕ
Лингвистично мотивирано автоматично съотнасяне на паралелни текстове, 1-ва част
Ангел Генов и Георги Илиев


07.03.2011 г., 17:00 ч.
Голям салон, ИБЕ
Лингвистично мотивирано автоматично съотнасяне на паралелни текстове, 2-ра част
Ангел Генов и Георги Илиев


24.01.2011 г., 15:00 ч.
Голям салон, ИБЕ
Семантико-синтактични особености и аргументна структура на някои преходни и непреходни глаголи за движение в Българския ФреймНет, 1-ва част(pdf)
д-р Росица Декова и д-р Петя Несторова


24.01.2011 г., 17:00 ч.
Голям салон, ИБЕ
Семантико-синтактични особености и аргументна структура на някои преходни и непреходни глаголи за движение в Българския ФреймНет, 2-ра част
д-р Росица Декова и д-р Петя Несторова


22.08.2010 г., 17:00 ч.
Малък салон, ИБЕ
Тема: European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI 2010), Копенхаген 9-20 август 2010


16.06.2010 г., 15:00 ч.
Малък салон, ИБЕ
Тема: Адмиративът в българския и албанския език (pdf)
д-р Екатерина Търпоманова


13.05.2010 г., 11:00 ч.
Голям салон, ИБЕ
Тема: Префиксация и резултативност (pdf)
Светлозара Лесева


29.03.2010 г., 15:00 ч.
Голям салон, ИБЕ
Тема: Старобългарската именна фраза: към анотационна спецификация.
Д-р Цветана Димитрова


Специализиран семинар по математическа логика
24.06.2010 г., 16:15 ч.
Семинар по Математическа логика
Заседателна зала на ФМИ
Oracle construction in enumeration degrees
проф. Чарлз Харис (Charles Milton Harris)


29.04.2010 г., 17:15 ч.
Зала 478 на Института по математика, БАН
Decidability results for the model checking problem for Alternating Temporal Logics with Knowledge
Проф. Каталин Дима (Catalin Dima), LACL, University of Paris XII


31.03.2010 г., 16:15 ч.
Аудитория 501 на ФМИ
Independence in Pairs of Structures
д-р Гарет Боксал, University of Leeds


27.03.2010 г., 16:15 ч.
Заседателна зала на ФМИ
The perfect tree theorem
д-р Анди Луис, University of Leeds


18.03.2010 г., 16:15 ч.
Семинар 311 на ФМИ
Контактни алгебри със стабилни и нестабилни релации (продължение)
Проф. дмн Димитър Вакарелов


11.03.2010 г., 16:15 ч.
Семинар по некласически логики
Семинар 311 на ФМИ
Контактни алгебри със стабилни и нестабилни релации
Проф. дмн Димитър Вакарелов
Лекционни курсовеНа участниците в проекта ще бъдат предложени съвременни лекционни курсове и практикуми, с помощта на които да се обогати, разшири и задълбочи тяхната специализирана подготовка, съответно в областта на математическата логика и компютърната лингвистика. Предвижда се всеки лекционен курс и практикум да завършва с решаването на самостоятелна задача, при успешното защитаване на която ще се издава сертификат. Лекторите ще бъдат избрани измежду изявени специалисти от България и чужбина.
Текущи лекционни курсове:
Проведени лекционни курсове:Специализирани курсове


на 22.03.2011; 23.03.2011; 29.03.2011; 30.03.2011; 5.04.2011; 6.04.2011; 3.05.2011; 4.05.2011; 18.05.2011 от 10:30 ч.
стая 138а, Софийски университет
Формална семантика
проф. Р. Ницолова


от 9.05.2011 до 14.05.2011 и на 16.05.2011
602 стая - ИБЕ
Лексикално-семантични мрежи и онтологии
Проф. Мачей Пясецки, Университетът във Вроцлав


от 18.04.2011 до 21.04.2011 и от 26.04.2011 до 30.04.2011
602 стая - ИБЕ
Съвременни лингвистични теории
Проф. Илиана Кръпова, Университетът във Венеция


от 11.04.2011 до 15.04.2011 от 8:15 до 13:00 и от 14:00 до 18:00
602 стая - ИБЕ
Компютърна обработка на естествения език
проф. Цветана Кръстев и проф. Душко Виташ - Белградски университет


тридневни серии от 03.02.2011 до 05.02.2011; от 11.03.2011 до 13.03.2011 и от 25.03.2011 до 27.03.2011 - в четвъртък от 14:00. в петък от 14:00 и в събота от 11:00
602 стая - ИБЕ
Граматически формализми
доц. П. БъркаловаИнтердисциплинарни курсове
02.11.2010 - 17.11.2010 г. 15:00 ч.
Малък салон - ИБЕ
Увод в логиката
проф. Д. Вакарелов


27.09.2010 - 25.10.2010 г. 16:00 ч.
Малък салон - ИБЕ
Увод в математиката
проф. Д. Вакарелов


16.09.2010 г. 17:15 ч.
Аудитория 229 на ФМИ
Лекция на тема: On How to Write Journal Papers
проф. Клаус Шулц от Университета "Лудвиг Максимилиан"


07.09-10.09.2010 г. 10:00 ч.
Малък салон - ИБЕ
Общо езикознание - проблеми на правописа и пунктуацията
ст.н.с. дфн Владко Мурдаров


10.05.-14.05.2010 г., 13:00 ч.
Малък салон - ИБЕ
Език и мислене
ст.н.с. Богдана Тодорова


Компютърна лингвистика
05.07-06.07.2010 г. 11:00 ч.
Малък салон - ИБЕ
Цикъл от две лекции
Quantification of Tense and Aspect in Bulgarian, Polish and English on the
basis of the Bulgarian-Polish Contrastive Grammar (Theoretical Research
and Implementation)
проф. Виолета Косеска


Математическа логика
18-19.02, 22.02.2010 г., 16:00 ч.
Цикъл от 3 лекции
18.02.2010 г. Аудитория 500 на ФМИ
19.02. Аудитория 200 на ФМИ
22.02.2010 г. Аудитория 326 на ФМИ
Тема: Qualitative spatial reasoning and constraint satisfaction problems
Подтеми:
o Introduction to qualitative temporal reasoning (QTR)
o Tractability results in QTR
o Variants of QTR (metric constraints, generalized intervals, cyclic intervals, etc)
o Introduction to qualitative spatial reasoning (QSR)
o Tractability results in QSR
o Variants of QSR (Boolean regions, non-determinate boundaries, size constraints, etc)
Проф. Филип Балбиани, CNRS, IRIT, Франция