EN BG
Оценка на уменията за четене и разбиране в начална училищна възраст в България и Италия

Оценка на уменията за четене и разбиране в начална училищна възраст в България и Италия

Заглавие: Оценка на уменията за четене и разбиране в начална училищна възраст в България и Италия Срок: 2023 – 2025 Финансиране: Българската академия на науките и Националния съвет за научни изследвания в Италия Ръководител на проекта на българския екип: проф. Светла Коева Участници от българския екип: д-р Ивелина Стоянова, гл. ас. д-р Валентина Стефанова, доц. д-р Цветана Димитрова, гл. ас….

Колекция от данни за изкуствен интелект 2030

Колекция от данни за изкуствен интелект 2030

Информация Цел на проекта Резултат Заглавие: Колекция от данни за изкуствен интелект 2030 (AID 2030) Срок: март – април 2023 Финансиране: Проектът „Колекция от данни за изкуствен интелект 2030“ се финансира по проекта Европейско езиково равенство. Членове на екипа Ръководител: проф.  д-р Светла Коева Участници: проф. д-р Светла Коева, доц. д-р Емил Дойчев, гл. ас. д-р Валентина Стефанова, гл. ас….

Многоезиков корпус от изображения (MIC 21)

Многоезиков корпус от изображения (MIC 21)

Информация Цели на проекта Резултати Събития Публикации Заглавие: Многоезиков корпус от изображения (MIC 21) Срок: 2021 Финансиране: Многоезиковият корпус от изображения (MIC 21) се финансира по проекта Европейска езикова мрежа чрез конкурс за пилотни проекти. Проектът „Европейска езикова мрежа“ получава финансиране по програма „Хоризонт 2020“ за изследвания и иновации на Европейския съюз по договор No. 825627 (ELG). Членове на екипа…

Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски

Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски

Информация Задачи Резултати Семинари Научни сесии Публикации и доклади Сборник Представяне Езикови данни Срок: 2020-2022 Вид на проекта: колективен Финансиране: Фонд „Научни изследвания“ (Договор № КП-06-РУСИЯ/23 от 15.12.2020 г.); Руски фонд за фундаментални изследвания (Договор № 20-512-18005) Български екип (Институт за български език, БАН) Ръководител: проф. д-р Св. Коева Участници: проф. д-р Св. Коева (СКЛ), проф. д.ф.н. Максим Стаменов (СОСЕ),…

Обогатяване на семантичната мрежа Уърднет с концептуални фреймове

Обогатяване на семантичната мрежа Уърднет с концептуални фреймове

Информация Задачи Резултати Публикации Конференции и семинари Галерия Срок: 2021-2023 Вид на проекта: колективен Финансиране: Фонд „Научни изследвания“ Ръководител: проф. д-р Св. Коева Участници: проф. д-р Св. Коева, проф. Тинко Тинчев (Факултет по математика и информатика, Софийски университет), проф. Мила Димитрова-Вълчанова (Норвежки университет за наука и технологии, Трондхайм), гл. ас. д-р Св. Лесева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас….

Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации

Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации

Информация Задачи и резултати Публикации Доклади Семинари Сесия за Уърднет 2018 Сесия за Уърднет 2020 Сборник Срок: 2017-2020 Вид на проекта: колективен Финансиране: Фонд „Научни изследвания“, договор ДН 10/3 от 14.12.2016 г. Ръководител: проф. д-р Св. Коева Участници: проф. д-р Св. Коева, гл. ас. д-р Св. Лесева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас. д-р М. Тодорова,гл. ас. д-р В….

Автоматичният превод на Механизма за свързване на Европа за Председателството на Съвета на Европа

Автоматичният превод на Механизма за свързване на Европа за Председателството на Съвета на Европа

Институтът за български език и членове на Секцията по компютърна лингвистика вземат участие в проекта „Автоматичният превод на Механизма за свързване на Европа за Председателството на Съвета на Европа (CEF Automated Translation for the EU Council Presidency)“, финансиран от Механизма за свързване на Европа на Европейската комисия, Програма на Сектор „Телекомуникации“, номер 2016-EU-IA-0121 I. Системата „Преводач“ за Председателството на Съвета…

Обогатяване на лингвистични ресурси с деривационно свързани несвободни фрази

Обогатяване на лингвистични ресурси с деривационно свързани несвободни фрази

Срок: 2018-2020 Вид на проекта: колективен Финансиране: договор по ЕБР с Института за изкуствен интелект към Румънската академия Ръководител от българска страна: гл. ас. д-р Св. Лесева Участници от българска страна: гл. ас. д-р С. Лесева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, Б. Ризов, гл. ас. д-р М. Тодорова, гл. ас. д-р В. Стефанова, д-р Ив. Стоянова. Анотация: Основната цел на…

Българският национален корпус

Българският национален корпус

Срок: 2017 – 2019 Вид на проекта: колективен Финансиране: бюджетна субсидия Ръководител: проф. д-р Св. Коева Участници: проф. д-р Св. Коева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас. д-р Св. Лесева, гл. ас. д-р М. Тодорова, д-р И. Стоянова, Б. Ризов, Л. Джаков, М. Ялъмов. Анотация: Целите на проекта са насочени към по-нататъшно увеличаване на обема на Българския национален корпус…

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.