EN BG

Колекция от данни за изкуствен интелект 2030Заглавие: Колекция от данни за изкуствен интелект 2030 (AID 2030)

Срок: март – април 2023

Финансиране: Проектът „Колекция от данни за изкуствен интелект 2030“ се финансира по проекта Европейско езиково равенство.


Членове на екипа

Ръководител: проф.  д-р Светла Коева

Участници: проф. д-р Светла Коева, доц. д-р Емил Дойчев, гл. ас. д-р Валентина Стефанова, гл. ас. д-р Георги Чолаков.

Резюме:

Проектът ще предложи проучване и прогноза за необходимите данни за трениране и тестване на технологиите, наречени изкуствен интелект, насочени към разбиране, генериране и трансформация на естествен език. Ще бъдат формулирани множество от критерии, според които изискванията към  данните  трябва да бъдат адаптирани в зависимост от технологичния напредък и специфичната технологична поддръжка за отделните езици.


Целта на проекта е спецификация на ресурсите (корпуси, модели, набори от данни, необходими за разработване на компютърни приложения, базирани на  изкуствен интелект (ИИ). 

Критерии: 

Гъвкавост: адаптиране на изискванията към данните и техните характеристики  в зависимост от напредъка на технологиите, както и на методите за обработка на различните езици.

Мащабиране: наличие на различни ресурси за езици с отлична, добра, умерена, фрагментарна или слаба поддръжка, както и  без поддръжка на езикови технологии.

Фокус: отчитане на новите приложения за анализ, генериране и трансформация на естествен език, базирани на методи за разбиране и генериране на езика и насочени към универсален изкуствен интелект.

Достъп: начин на разпространение на ресурсите, приложенията и услугите за езикови технологии.

Стандартизация: осигуряване на оперативна съвместимост на данните и метаданните и насърчаване на стандартизацията в областта на езиковите технологии и изкуствения интелект.

Въздействие

Научните изследвания: насърчаване на споделянето на данни и технологии, фокусирано върху надеждни, стандартизирани и оперативно съвместими източници; позволяващо  по-добро моделиране и обединение на мултимодални и многоезикови среди.

Бизнеса: използване на приложения, базирани на изкуствен интелект, благодарение на едновременното увеличаване на достъпа до качествени данни, на изчислителните възможности и високоскоростните комуникационни връзки.

Законодателството: необходимост от промяна на правните рамки, позволяваща по-голяма  достъпност до (езикови) данни, чрез акцентиране върху важността на данните за разработване на езикови технологии, приложения и услуги на различни  езици.

Система за визуализацияПубликации

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.