EN BG

Секцията по компютърна лингвистика извършва теоретични изследвания и научноприложна дейност в областта на електронната обработка на естествените езици. Основните направления, в които е съсредоточена работата на Секцията по различни научни проекти, са:

 

  • теоретични проблеми на формалното описание на езика;
  • морфологичен, синтактичен и семантичен анализ;
  • компютърни речници;
  • онтологии и семантични релации;
  • корпусна лингвистика;
  • категоризация и анотация на документи;
  • търсене и извличане на информация;
  • отстраняване на граматична и семантична многозначност;
  • автоматичен превод

и други.

 

Секцията по компютърна лингвистика разполага с големи по обем езикови ресурси – речници, лексикалносемантични бази, корпуси, и компютърни програми за тяхното ефективно обработване.

 

Към Секцията по компютърна лингвистика работят специалисти с различна професионална квалификация – лингвисти, програмисти, математици, логици. Поради спецификата на дейността си Секцията поддържа постоянно сътрудничество с институции и водещи учени, работещи в различни области.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.