EN BG

Научен панел „Семантико-синтактичен интерфейс: универсалност и специфичност“

Научният панел „Семантико-синтактичен интерфейс: универсалност и специфичност“ ще се проведе на 9 май 2023 година от 13:00 до 15:00 ч. в Заседателна зала 1 (Софийски университет, Ректорат) в рамките на Международната научна конференция „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“ (9 – 11 май 2023, София).

В рамките на панела се изследват семантичните и синтактичните свойства на класове български глаголи, като се поставят в контекста на семантичното описание за други езици (славянски, балкански и европейски). По-конкретно, основното сравнение ще бъде между описанието на предикатно-аргументната структура на класове български глаголи под формата на концептуални фреймове и сравнението с представянето на съответните класове глаголи за английски в семантичните фреймове на ФреймНет.

Фокусът е върху българския език, като анализът ще се съсредоточи върху различни въпроси, свързани със семантичното и синтактичното описание, валентността, усвояването на глаголната семантика от децата и други по-общи и по-конкретни въпроси, свързани със семантиката и синтаксиса на българския език. Изследванията ще предложат интеграция на концептуална и лексикална информация с информация за синтактичните структури, в които участват подбрани лексикални единици или техни класове.

Очакваме докладваните резултати да имат значение не само за описанието на семантичната и синтактичната структура на българския език, но и за по-широко межуезиковото сравнение, открояващо универсални и специфични езикови черти, следователно – да предизвикат интерес сред публика с разнообразни интереси.


➥ Програма


Панелът представя резултати, разработени в рамките на проекта „Обогатяване на семантичната мрежа Уърднет с концептуални фреймове“, КП-06-Н 50/1, 30.11., 2020 – 2023, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.
Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.