EN BG

Гл. ас. д-р Валентина СтефановаГлавен асистент
Секция по компютърна лингвистика

Телефон: 02 9792971

Имейл: valentina@dcl.bas.bg

Адрес:
Институт за български език,
ул. “Шипченски проход” 52, София 1113
Кабинет 602

Интереси

  • историческа лингвистика,
  • диахронна морфология,
  • диахронен синтаксис,
  • компютърна лингвистика,
  • лексикално-семантични мрежи

Постижения

Първа награда на Националната научна конференция за студенти и докторанти, Пловдив, май 2012

Образование и опит

юни 2017: Доктор – Филология – Български език (История на българския език)

2013 – 2017: Докторант, Катедра „Кирилометодиевистика“, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2014 – 2015: Магистърска програма по компютърна лингвистика и интернет технологии в хуманитаристиката, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (семестриално завършила)

2011 – 2012: Магистър, магистърска програма „Лингвистика – езикови системи и речеви практики“, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2007 – 2011: Бакалавър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионален опит

ноември 2017 – досега: главен асистент, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Секция по компютърна лингвистика

юли 2015 – октомври 2017: асистент, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Секция по компютърна лингвистика

Проекти

Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации; 2017 – до момента; проект финансиран по програмата за финансиране на фундаментални научни изследвания на Фонд „Научни изследвания“ (Н10/39); участник в проекта

Семантични ресурси и програми за обработка на езика (БулНет и ФреймНет); 2017 – до момента; Институт за български език, Българска академия на науките; проект с бюджетно финансиране; участник в проекта

Автоматичният превод на Механизма за свързване на Европа за Председателството на Съвета на ЕС (CEF Automated Translation for the EU Council Presidency); 2017 – до момента; финансиран от Агенцията за иновации и мрежи на Механизма за свързване на Европа; участник в проекта

Модерна палеославистика и медиевистика BG05М2OP001-2-009-0005; Софийски университет „Свети Климент Охридски“; 2017- до момента; финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и Европейските структурни и инвестиционни фондове; участник в проекта (постдокторант)

Обогатяване на лингвистични ресурси с деривационно свързани несвободни фрази; 2018 – до момента; Институт за български език, Българска академия на науките; проект с бюджетно финансиране; участник в проекта

Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка (БулНет и ФреймНет), 2015 – 2016; Институт за български език, Българска академия на науките; проект с бюджетно финансиране; участник в проекта

Семантична класификация на прилагателните в Българския уърднет; 2016 – 2017; Институт за български език; Българска академия на науките, Програма за подпомагане на млади учени, 2016 г.; млад учен – ръководител

„Заедно напред“; 2016; Институт за български език; Министерство на образованието и науката, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, по приоритет „Осигуряване на равен достъп до качествено образование на деца и ученици от етнически малцинства“; участник в проекта

„Информатика, граматика, лексикография”; 2013-2015; Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Европейски социален фонд – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“; участник в проекта

Студии и статии в научни списания

Стефанова, В., Цв. Димитрова. Прилагателното име в Българския уърднет. Български език, 4, 2016, ISSN:0005-4283, 1-15.

Стефанова, В. Класификационен модел на прилагателните имена в Българския уърднет. Светът е слово, словото е свят, 2016, ISSN: 1312 – 0484, 51-57.

Статии в сборници от конференции

Dimitrova, T., V. Stefanova. Adjectives in WordNet: Semantic Issues. Proceedings of the 12th International Conference Linguistics Resources and Tools for Processing the Romanian Language (ConsILR-2016), Faculty for Computer Science, Alexandru Ioan Cuza University, Iași, 2016, ISSN:1843-911X, 131-141.

Стефанова, В. Класификация на прилагателните имена в БулНет. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София 15 – 16 май 2017 г.). София: Институт за български език, 2017, ISBN: 978-954-92489-9-9, 201-207.

Stefanova, V., T. Dimitrova. Classification of Adjectives in BulNet: Notes on an Effort. LDK Workshops: OntoLex, TIAD and Challenges for Wordnets (LDK 2017), ISSN 1613-0073, 188-196.

Koeva, S., T. Dimitrova, V. Stefanova, D. Hristov. Mapping WordNet Concepts with CPA Ontology. Proceedings of the 9th Global WordNet Conference (GWC’2018), приета за печат: 2017.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.