EN BG

Гл. ас. д-р Светлозара ЛесеваГлавен асистент
Секция по компютърна лингвистика

Телефон: 02 9792971

Имейл: zarka@dcl.bas.bg

Адрес:
Институт за български език,
ул. “Шипченски проход” 52, София 1113
Кабинет 613

Интереси

 • лексикална семантика
 • аргументна структура
 • синтаксис
 • семантико-синтактично съотнасяне
 • морфология
 • деривация
 • компютърна лингвистика и компютърна обработка на естествения език
 • компютърни речници
 • лексикално-семантични мрежи
 • семантични релации
 • лингвистична анотация
 • извличане на структурирана информация
 • корпусна лингвистика

Постижения

Награда „Млад учен“ на Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“ (2013)

Образование и опит

1997 – 2001: бакалавър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Свети Климент Охридски“

2001 – 2002: магистър по компютърна лингвистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Свети Климент Охридски“

2001 – 2009: английска филолoгия, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (семестриално завършена)

май 2002 – януари 2003: външен сътрудник, Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език, БАН

февруари 2003 – декември 2003: проучвател, Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език, БАН

2004 – май 2007: научен сътрудник III ст., Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език, БАН

юни 2007 – май 2010: научен сътрудник II ст., Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език, БАН

май 2010 – март 2011: асистент, Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език, БАН

април 2011 – досега: главен асистент, Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език, БАН

2007 – 2011: задочен докторант, Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език, БАН

11.10.2012 – публична защита на дисертационния труд на тема „Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите (при префигирани глаголи в българския език)“ за придобиване на научната и образователна степен „доктор“ по Общо и сравнително езикознание и компютърна лингвистика

Специализации

февруари 2005: двуседмична специализация при проф. Макс Зилберщайн от Университета в Безансон

9 август 2010 – 20 август 2010: специализация Европейско лятно училище по логика, език и информация (ESSLLI 2010) към Университета на Копенхаген, Копенхаген (Дания)

юни 2012 – септември 2014, специализант по компютърна лингвистика, Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език, БАН

27 април 2014 – 30 април 2014: специализация Конференция на европейския отдел на Асоциацията по компютърна лингвистика, Гьотеборг (Швеция)

22 август 2014 – 30 август 2014: специализация Международна конференция по компютърна лингвистика (Coling 2014), Дъблин, Ирландия

Преподавателска дейност

2014 – 2016: асистент по „Увод в общото езикознание“, Софийски университет „Свети Климент Охридски“

2013 – 2014: ментор на специализанти в рамките на проекта „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд

Лекции

19 ноември 2013 г. – Bulgarian National Corpus: modern trends in computational linguistics, лекция, изнесена пред колеги от Института за изкуствен интелект към Румънската академия на науките

12 май 2014 г. – „Българският Wordnet – Булнет“, публично обсъждане на проекта „Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка (БулНет и ФреймНет)“

21 май 2014 г. – „Лексикални, синтактични и функционални категории“, лекция, изнесена пред студенти от специалност „Славянска филология“

16 май 2016 г. – „Седем интересни приложения на Българския национален корпус“, лекция, изнесена пред Лингвистичния семинар към Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии, СУ (заедно със Светла Коева, Мария Тодорова, Цветана Димитрова)

Участие в образователни кампании

2014 – до момента: Участие в образователната инициатива на Института за български език „Пиши правилно! Написаното остава“

2016: Участие в съвместния проект „Заедно напред“ с НИОН „Аз Буки“, насочен към образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (Договор БС – 33.14-1-061/01.10.2015)

Проекти

БулНет – Лексикално-семантична мрежа на българския език (2005 – 2010), Институт за български език, Българска академия на науките, проект с бюджетно финансиране, участник в проекта

Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване (2009 – 2011), проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 на Европейския социален фонд и Република България по програма „Подкрепа за докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ (G051PO001-3.3.04/27), участник в проекта

Български национален корпус (2010 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, проект с бюджетно финансиране, участник в проекта

ЦЕЗАР: Централно и южноевропейски ресурси (2011 – 2013), международен проект, финансиран от Европейската комисия по програма CIP-ICT-PSP (CIP-ICT-PSP.2010.6.1), участник в проекта

Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка (БулНет/ФреймНет) (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, проект с бюджетно финансиране, участник в проекта

Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика (2012 – 2014), проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 на Европейския социален фонд и Република България по програма „Подкрепа за докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ (BG051PO001-3.3.06-0022-C0001), участник в проекта

Многоезикови паралелни корпуси – в помощ на съвременните езикови технологии (2012 – 2013), проект, финансиран по програма „Млади учени“ на Фонд „Научни изследвания“ (ДМУ03/ 100 от 13.12.2011), участник в проекта

От лексикално-семантични мрежи към бази от знания: обогатяване на Българския и Румънския WordNet с морфо-семантична информация (2012 – 2014), проект между Института за български език на Българска академия на науките и Института за изкуствен интелект на Румънската академия, финансиран по ЕБР, участник в проекта (2012 – 2013), ръководител на проекта (2014)

Български национален корпус (2014 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, проект с бюджетно финансиране, участник в проекта

Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка (БулНет и ФреймНет), Институт за български език, Българска академия на науките, проект с бюджетно финансиране, участник в проекта

Обогатени бази от знания за български и румънски (2015 – до момента), проект между Института за български език на Българска академия на науките и Института за изкуствен интелект на Румънската академия, финансиран по ЕБР, ръководител на проекта

Парсиране и съставни единици. Езикова прецизност и изчислителна ефективност при обработката на естествения език (PARSEME) (2015 – април 2017), проект финансиран от Европейския съюз по рамкова програма Хоризонт 2020 (COST Action IC1207), участник в проекта

Логистичен мониторинг и анализ на многоезиково съдържание в интернет (ЛАСИ) (2015 – 2016), проект, финансиран по Седма конкурсна сесия на Национален иновационен фонд на Министерството на икономиката (7ИФ – 0243/31.7.15), участник в проекта

Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации (2017 – до момента), проект финансиран по програмата за финансиране на фундаментални научни изследвания на , Фонд „Научни изследвания“ (Н10/39), участник в проекта

Семантични ресурси и програми за обработка на езика (БулНет и ФреймНет) (2017 – до момента), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Членство в научни организации

Асоциация за логика, език и информация, член (2010 – 2011)

Изчислимостта в Европа, член (2011 – до момента)

Асоциация за компютърна лингвистика, член (2013 – 2014)

Участие в редакционни колегии

електронно списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век „Дзяло“ (ISSN: 1314-9067); 2011 – до момента: член на редакционния съвет

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Формални подходи към южнославянските и балканските езици (FASSBL 5), София, България, 18 – 20 октомври 2006 г., член на местния организационен комитет

Семантични релации – II. Обогатяване на ресурси и приложения, уъркшоп към Осмата международна конференция за езикови ресурси и тяхната оценка (LREC 2012), Истанбул, Турция, 21 – 27 май 2012 г., член на програмния комитет

51-ва Годишна среща на Асоциацията за компютърна лингвистика (ACL 2013), София, България, 4 – 9 август 2013, член на местния организационен комитет

Първа Международна научна конференция „Компютърната лингвистика в България“, 4 септември 2014 г., член на организациония комитет

Втора Международна научна конференция „Компютърната лингвистика в България“, 9 септември 2016 г., председател на организациония комитет

Юбилейна научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, Пловдив, България, 10 – 11 ноември 2016 г., член на организационния комитет

Монографии

Лесева, С. Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите (при префигирани глаголи в българския език). Дисертация за придобиване на научната и образователна степен „доктор“. 2012.

Студии/глави в сборници

Barbu Mititelu, V., S. Leseva. Derivation and Multiword Expressions. – In: Multiword Expressions: Insights from a Multi-lingual Perspective (приета за печат).

Тодорова М., Х. Кукова, С. Лесева. Семантично анотирани ресурси за български език – БулСемКор. – В: Езикови ресурси и технологии за български език. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2014, с. 80 – 104. ISBN: 978-954-322-797-6.

Стоянова И, С. Лесева. Уикипедия като източник на езикови ресурси – корпуси, речници и езикови модели. – В: Езикови ресурси и технологии за български език. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2014, с. 216 – 230. ISBN: 978-954-322-797-6.

Лесева, С. Общи лингвистични конвенции при анотацията. – В: Семантично анотиран корпус на българския език. София, 2010, с. 51 – 64. ISBN 978-954-779-124-4.

Лесева, С. Лингвистични конвенции при анотация на глаголите. – В: Семантично анотиран корпус на българския език. София, 2010, с. 82 – 107. ISBN 978-954-779-124-4.

Лесева, С. Лингвистични конвенции при анотация на числителните. – В: Семантично анотиран корпус на българския език. София, 2010, с. 126 – 132. ISBN 978-954-779-124-4.

Студии и статии в научни списания

Лесева, Св. Несвободни фрази и деривация [Nonfree phrases and derivation]. Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андейчин“, XXX, XXX, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, приета за печат: 2017, ISSN:0323-9934.

Лесева, С., И. Стоянова. Към автоматичното разрешаване на референции в българския език. – Български език, кн. 4, 2016, с. 54 – 74. ISSN: 0005-4283.

Декова, Р., С. Лесева, М. Тодорова, Е. Търпоманова. Структурни особености на фрази с опора прилагателно име в българския език. – Български език, кн. 4, 2016, с. 87 – 94. ISSN:0005-4283.

Лесева, С., И. Стоянова, М. Тодорова, С. Коева. Езиковите технологии и ресурси – нови перспективи в обучението по български език (Българската лексикално-семантична мрежа Булнет и Българският национален корпус). – Български език и литература, кн.4, 2016, с. 377 – 393. ISSN:0323–9519.

Koeva, S, I. Stoyanova, S. Leseva, T. Dimitrova, R. Dekova, E. Tarpomanova. The Bulgarian National Corpus: Theory and Practice in Corpus Design. – Journal of Language Modelling, Vol. 0, 1, 2012, pp. 65 – 110. ISSN: 2299-8470. //jlm.ipipan.waw.pl/index.php/JLM/article/view/33/30.

Коева, С., Д. Благоева, С. Колковска, Ц. Димитрова, И. Стоянова, С. Лесева Българският национален корпус в контекста на съвременната лингвистика. – Български език, кн. 3, 2015, с. 102 – 119. ISSN:0005-4283.

Коева, С., И. Стоянова, Ц. Димитрова, С. Лесева. Традиции и новаторство в корпусната лингвистика: Българският национален корпус. – Списание на Българската академия на науките, кн. 6, 2012, с. 34 – 39. ISSN: 0007-3989.

Лесева, С. Пределност, префиксация, перфективност. – Български език, кн. 1, 2011, с. 7 – 17. ISSN 0005-4283.

Лесева, С. Изразяване на междуезиковата асиметрия в многоезикови лексикални ресурси (върху материал от български префигирани глаголи с представка по-). – Български език, кн. 3, 2009, с. 97 – 117. ISSN 0005-4283.

Лесева, С. Лексикалносемантично описание на предикатите и теорията за семантико-синтактично съотнасяне. – В: Български език, кн. 4, 2006, с. 68 – 80. ISSN 0005-4283.

Студии в сборници от конференции

Stoyanova, I., S. Koeva, S. Leseva. Wordnet-Based Cross-Language Identification of Semantic Relations. – In: Proceedings of the 4th Biennial International Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing, Sofia 9 August 2013. Stroudsburg, PA: The Association for Computational Linguistics, 2013, pp. 119 – 128. ISBN: 978-1-937284-59-6. //aclweb.org/anthology/W/W13/W13-2417.pdf.

Lozanova, S., I. Stoyanova, S. Leseva, S. Koeva, B. Savtchev. Text Modification for Bulgarian Sign Language Users. – In: Proceedins on Predicting and Improving Text Readability for Target Reader Populations, Sofia 8 August 2013. Stroudsburg, PA: The Association for Computational Linguistics, 2013, pp. 39 – 48. ISBN: 978-1-937284-64-0. //www.aclweb.org/anthology/W13-2905.

Koeva, S., S. Leseva. Word Sense Disambiguation for the Purposes of Machine Translation – the Нature of Bulgarian Цlitics. – In: Formaliser les langues avec l’ordinateur: De INTEX a Nooj, Cahiers de la MSH Ledoux. Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comte, Besançon, 2007, pp. 325 – 353. ISBN: 978-22-84867-189-5.

Статии в сборници от конференции

Лесева, Св. Словообразуване и тематична структура. – В: Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, проведена в рамките на Паисиевите четения, Пловдив, 10 – 11 ноември 2016 г. (предадена за печат).

Стоянова, И., С. Лесева. Автоматично разпознаване на прости изречения в състава на сложното в българския език. – В: Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, проведена в рамките на Паисиевите четения, Пловдив, 10 – 11 ноември 2016 г. (предадена за печат).

Koeva, S., I. Stoyanova, M. Todorova, S. Leseva, T. Dimitrova. Metadata Extraction, Representation and Management within the Bulgarian National Corpus. – In: Proceedings of the 4th Workshop on Challenges in the Management of Large Corpora, Workshop at LREC 2016, Portorož, Slovenia, 28 May 2016, pp. 33 – 39.

Koeva, S., I. Stoyanova, M. Todorova, S. Leseva. Semi-automatic Compilation of the Dictionary of Bulgarian Multiword Expressions. – In: Proceedings of the GLOBALEX 2016 Workshop: Lexicographic Resources for Human Language Technology, Workshop at LREC 2016, Portorož, Slovenia, 28 May 2016, pp. 86 – 95.

Stoyanova, I., S. Leseva, S. Koeva. Clause Splitting for Bulgarian. – In: Proceedings of the Tenth International Conference on Natural Language Processing (HrTAL 2016), Dubrovnik, Croatia, 29 September – 1 October 2016 (приета за печат).

Leseva, S., I. Stoyanova, M. Todorova. Towards the Automatic Identification of Light Verb Constructions in Bulgarian. – In: Proceedings of the Second International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2016), Sofia, 9 September 2016. Sofia: Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin, BAS, 2016, pp. 28 – 37. ISSN: 2367-5675.

Тодорова, М., И. Стоянова, С. Лесева. Лингвистично описание и компютърна обработка на съставни именувани същности в българския език. – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 687 – 694. ISBN:978-954-322-875-1.

Стоянова, И., С. Лесева, С. Коева. Автоматично разпознаване на неологизми в българския език. – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 679 – 686. ISBN:978-954-322-875-1.

Stoyanova, I., S. Leseva, M. Yalamov, S. Koeva. An Online System for Neologism Detection in Bulgarian. – In: Lexicographic Data Meet Computational Linguistics and Knowledge-based Systems, COST ENeL WG3 Meeting, Brno, 16 – 17 September, 2016.

Koeva, S., S. Leseva, I. Stoyanova, T. Dimitrova, M. Todorova. Automatic Prediction of Morphosemantic Relations. – In: Proceedings of the Eighth Global Wordnet Conference, Bucarest, Romania, 27 – 30 January. Bucarest: Research Institute for Artificial Intelligence – Romanian Academy, 2016, pp. 168 – 176. ISBN:978-973-0-20728-6.

Stoyanova, I., S. Leseva, S. Koeva. Automatic Recognition of Verb Forms in Bulgarian. – В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, „Паисиеви четения“, Езикознание, 53, 1. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2015, с. 576 – 586. ISSN:0861-0029.

Babru Mititelu, V., B. Rizov, E. Tarpomanova, S. Leseva, T. Dimitrova. Noun-Verb Derivation in the Bulgarian, Romanian and English Wordnets – a Comparative Approach. – In: Proceedings of the 11th International Conference Linguistics Resources and Tools for Processing the Romanian Language (ConsILR-2015), Faculty for Computer Science, Alexandru Ioan Cuza University, Iași, Romania, 2015, pp. 53 – 64. ISSN:1843-911X.

Leseva, S., I. Stoyanova, M. Todorova, T. Dimitrova, B. Rizov, S. Koeva. Automatic Classification of WordNet Morphosemantic Relations. – In: Proceedings of the 5th Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing, Hissar, Bulgaria, 10 – 11 September, 2015, pp. 59 – 64.

Коева, С., Д. Благоева, С. Колковска, Ц. Димитрова, И. Стоянова, С. Лесева. Българският национален корпус в контекста на съвременната лингвистика. – В Сборник с докладите от Tретия международен конгрес по българистика, 23 – 26 май, 2013. Кръгла маса „Дигитализация“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 7 – 27. ISBN:978-954-07-3826-0.

Leseva, S., I. Stoyanova, B. Rizov, M. Todorova, E. Tarpomanova. Automatic Semantic Filtering of Morphosemantic Relations in WordNet. – In: Proceedings of the First International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2014), Sofia, 4 September, 2014. Sofia: Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin, BAS, 2014, pp. 14 – 22. ISSN: 2367-5578 (print), ISSN 2367-5675 (online).

Tarpomanova, E., S. Leseva., M. Todorova, T. Dimitrova, B. Rizov, V. Barbu Mititelu, E. Irimia. Noun-Verb Derivation in the Bulgarian and the Romanian WordNet – A Comparative Approach. – In: Proceedings of the First International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2014), Sofia, 4 September, 2014. Sofia: Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin, BAS, 2014, pp. 22 – 31. ISSN: 2367-5578 (print), ISSN 2367-5675 (online).

Stoyanova, I., S. Leseva, S. Koeva. Rule-based Clause Splitting for Bulgarian and English. – In: Pre-Proceedings of the 32nd International Conference on Lexicon Grammar. Faro: Universidade do Algarve, 2013 (под печат).

Koeva, S., B. Rizov, E. Tarpomanova, T. Dimitrova, R. Dekova, I. Stoyanova, S. Leseva, H. Kukova, A. Genov. Bulgarian-English Sentence- and Clause-Aligned Corpus. – In: Proceedings of the Second Workshop on Annotation of Corpora for Research in the Humanities (ACRH-2), Lisboa, Portugal, 29 November, 2012. Lisboa: Colibri, 2012, pp. 51 – 62. ISBN: 978-989-689-273-9.

Koeva, S., B. Rizov, E. Tarpomanova, T. Dimitrova, R. Dekova, I. Stoyanova, S. Leseva, H. Kukova, A. Genov. Application of Clause Alignment for Statistical Machine Translation. – In: Proceedings of SSST-6, Sixth Workshop on Syntax, Semantics and Structure in Statistical Translation, Jeju, Republic of Korea, 12 July 2012. The Association for Computational Linguistics: ACL 2012 / SIGMT / SIGLEX Workshop, 2012, pp. 102 – 110. ISBN: 978-1-937284-38-1.

Koeva, S., S. Leseva, B. Rizov, E. Tarpomanova, T. Dimitrova, H. Kukova, M. Todorova. Design and Development of the Bulgarian Sense-Annotated Corpus. – In: Proceedings of the Third International Corpus Linguistics Conference (CILC), Valencia, Spain, 7 – 9 April 2011, pp. 143 – 150. ISBN: 978-84-694-6225-6.

Koeva, S., S. Leseva, E. Tarpomanova, B. Rizov, T. Dimitrova, H. Kukova. Bulgarian Sense Annotated Corpus – Results and Achievements. – In: Proceedings of the 7th International Conference of Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL-7), Dubrovnik, Croatia, 4 – 6 October, 2010, pp. 41 – 48. ISBN 978-953-55375-2-6.

Leseva, S. Frame-Evoking and Lexical Prefixes in Bulgarian. – In: Proceedings of the Student Session of the European Summer School in Logic, Language and Information, Copenhagen, Denmark, 9 – 20 August, 2010, pp. 145 – 152.

Leseva, S. Towards Encoding Event Structure in Wordnet. – In: Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, Dubrovnik, Croatia, 25 – 28 September, 2008, pp. 74–78. ISBN 978-953-55375-0-2.

Koeva, S., B. Rizov, S. Leseva. Chooser – a Multitask Annotation Tool. – In: Proceedings of the 6th Language Resources and Evaluation Conference, Marrakech, Morocco, 28 – 30 May, 2008, pp. 728–734. ISBN 2-9517408-4-0.

Leseva, S., I. Stoyanova. The Treatment of Named Entities in Machine Translation. – In: Proceedings of the 2007 International Nooj Conference, Barcelona, Spain. Cambridge Scholars Publishing, 2008, pp. 254 – 272. ISBN (10): 1-4438-0053-8, ISBN (13): 978-1-4438-0053-2.

Leseva, S. The Role of Bulgarian Prefixes in Argument Selection. – In: Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, Sofia, Bulgaria, 18 – 20 October, 2006, pp. 99 –104.

Koeva, S., S. Leseva, I. Stoyanova, Е. Tarpomanova, M. Todorova. Bulgarian Tagged Corpora. – In: Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, Sofia, Bulgaria,18 – 20 October 2006, pp. 78 – 86.

Koeva, S., S. Leseva, M. Todorova. Bulgarian Sense Tagged Corpus. – In: Proceedings of the 5th SALTMIL Workshop on Minority Languages: Strategies for Developing Machine Translation for Minority Languages, Genoa, Italy, 23 May 2006, pp. 79 – 87.

Barbu Mititelu, V., Leseva, S., Tufis, D. The Bilateral Collaboration for the Post-BalkaNet Extension of the Bulgarian and the Romanian Wordnets. Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 година), 2, Институт за български език, 2017, ISBN:978-954-92489-9-9, 192-200.

Тодорова, М., Лесева, Св., Стоянова Ив. Речник на съставните думи в българския език – развитие и перспективи. Сборник с доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 година)., 1, 2017, ISBN:978-954-92489-9-9, с. 311-319.

Тодорова, М., Лесева, Св. БНК – области на приложение. Сборник с доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 година), 2, 2017, ISBN:ISBN: 978-954-92489-9-9, 243-252.

Стоянова, Ив., Лесева, Св. Автоматично разпознаване на прости изречения в състава на сложното в българския език. Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия Съвременна тенденции в езиковедските изследвания, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, приета за печат: 2017.

Научнопопулярни статии

Лесева, С. Извинявам се, ако въпросите ми вече са отговорени. – В. „Аз Буки“, бр. 22. София: Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, 2016.

Лесева, С. Търси ме продавачка. – Сп. „Педагогика“, бр. 6, 2016, с. 852 – 853. ISSN 0861-3982, 1314-8540.

Лесева, С. За цифрите и числата. – Сп. „Педагогика“, бр. 7, 2016, с. 997 – 997. ISSN 0861-3982, 1314-8540.

Лесева, С. Съчинителното свързване като разкриване на скоби при умножение. – Сп. „Педагогика“, бр. 8, 2016, с. 1137 – 1138. ISSN 0861-3982, 1314-8540.

Лесева, Св. Въпросите отговорени. Списание „Педагогика“, ISSN 0861-3982 (Print) 1314-8540 (Online), 6, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, 2017, 848-848.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.