EN BG
Barbu Mititelu, V., S. Leseva, D. Tufis. The Bilateral Collaboration for the Post-BalkaNet Extension of the Bulgarian and the Romanian Wordnets. – In: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, София, 15 – 16 май 2017 година, том 2. София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2017, pp. 192 – 200. ISBN: 978-954-924-899-9.
Dzhumayov, G. Lexical Similarities between Spanish and English. 2017:. – In: Foreign Languages and the Contemporary Higher Education Conference Proceedings, VІІІ Internaltional Scientific Conference, 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria, 2. Varna Medical University Press, 2017, pp. 377 – 383. ISBN: 978-619-221-071-701-7.
Piasecki, M., S. Koeva. WordNet Relations in the Bulgarian-Polish Bilingual Perspective. – In: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, София, 15 – 16 май 2017 година, том 1. София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2017, pp. 285 – 298. ISBN: 978-954-924-899-9.
Rizov, B., T. Dimitrova. Hydra for Web: WordNet Online Editor. – In: Български език и литература, LIX, 5, 2017, pp. 504 – 517. ISSN: 0323-9519.
Savary, A., C. Ramisch, S. R. Cordeiro, F. Sangati, V. Vincze, B. QasemiZadeh, M. Candito, F. Cap, V. Giouli, I. Stoyanova, A. Doucet. The PARSEME Shared Task on Automatic Identification of Verbal Multiword Expressions. – In: Proceedings of the 13th Workshop on Multiword Expressions in EACL 2017. Association of Computational Linguistics, 2017, pp. 31 – 47. ISBN: 978-1-945626-48-7.
Stefanova, V., T. Dimitrova. Classification of Adjectives in BulNet: Notes on an Effort. – In: Proceedings of the LDK 2017 Workshops: 1st Workshop on the OntoLex Model (OntoLex-2017), Shared Task on Translation Inference Across Dictionaries & Challenges for Wordnets co-located with 1st Conference on Language, Data and Knowledge (LDK 2017), 1899. CEUR-WS, 2017, pp. 188 – 196. ISSN: 1613-0073.
Антонова-Василева, Л., Св. Коева. Нови изследвания на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките (с оглед на родопските говори). – В: Сборник с материали от научната конференция „Стопански и културен живот в Родопите и Тракия XIX – XX век“. Смолян, 2017, стр. 11 – 25. ISBN: 978-619-196-058-3.
Бъркалова, П., Св. Коева. Спомени за учителя, споделени на глас. – В: Св. Коева, П. Бъркалова (съст.) Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември, 2016 г. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2017, стр. 9 – 12. ISBN: 978-954-322-917-8.
Коева, Св. Изследователски подходи в науката за езика и езиковото обучение. – В: Български език и литература, LIX, 5, 2017, 518 – 533. ISSN: 0323 – 9519.
Коева, Св. Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на 75 години. – В: Списание на Българската академия на науките, 4. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2017, 3 – 10. ISSN: 0007-3989.
Коева, Св. Релативизацията в български и полски. – В: Българско-полски студии. Издателство „Авангард Прима“, 2017, 21 – 31. ISBN: 978-619-160-903-1.
Коева, Св. Семантична и структурна характеристика на свободните релативи. – В: Св. Коева, П. Бъркалова (съст.) Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември, 2016 г. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2017, стр. 140 – 156. ISBN: 78-954-322-917-8.
Коева, Св., Кр. Чакърова. Трети Форум „Българска граматика“. – В: Български език и литература, LIX, 4, 2017, 391 – 397. ISSN: 0323–9519.
Коева, Св., П. Бъркалова. Предговор към „Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев“. – В: Св. Коева, П. Бъркалова (съст.) Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември, 2016 г. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2017, стр. 5 – 8. ISBN: 978-954-322-917-8.
Коева, Св., Цв. Димитрова. Особености на семантичната и синтактичната структура на собствените имена за лица, географски обекти и организации в български език. – В: Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2017, 304 – 344. ISSN: 0323-9934.
Лазаров, Т. Функционални граматични паралели при превода на глаголните форми от български на английски. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, София, 15 – 16 май 2017 година, том 1. София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2017, стр. 321 – 327. ISBN: 978-954-924-899-9.
Лесева, Св. Несвободни фрази и деривация. – В: Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андейчин“, 30. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2017, 262 – 303. ISSN: 0323-9934.
Лесева, Св. Словообразуване и тематична структура. – В: Св. Коева, П. Бъркалова (съст.) Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември, 2016 г. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2017, стр. 197 – 210. ISBN: 978-954-322-917-8.
Стефанова, В. Класификация на прилагателните имена в BulNet. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, София, 15 – 16 май 2017 г., том 2. София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2017, стр. 201 – 207. ISBN: 978-954-92489-9-9.
Стоянова, Ив., Св. Лесева. Автоматично разпознаване на прости изречения в състава на сложното в българския език. – В: Св. Коева, П. Бъркалова (съст.) Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември, 2016 г. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2017, стр. 360 – 375. ISBN: 978-954-322-917-8.
Тодорова, М. Устойчиви словосъчетания – терминологични препъникамъни. – В: Св. Коева, П. Бъркалова (съст.) Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември, 2016 г. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2017, стр. 303 – 322. ISBN: 978-954-322-917-8.
Тодорова, М., Св. Лесева, Ив. Стоянова. Речник на съставните думи в българския език – развитие и перспективи. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, София, 15 – 16 май 2017 година, том 1. София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2017, стр. 311 – 319. ISBN: 978-954-924-899-9.
Тодорова, М., Св. Лесева. БНК – области на приложение. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, София, 15 – 16 май 2017 година, том 2. София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2017, стр. 243 – 252. ISBN: 978-954-924-899-9.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.