EN BG
Dimitrova, T., V. Stefanova. Adjectives in WordNet: Semantic Issues. – In: Proceedings of the 12th International Conference Linguistics Resources and Tools for Processing the Romanian Language (ConsILR-2016). Faculty for Computer Science, Alexandru Ioan Cuza University, Iași, 2016, pp. 131 – 141. ISSN: 1843-911X.
Dzhumayov, G. El creciente papel del inglés y del español como lenguas extranjeras. – In: Conference proceedings VIII International scientific conference, 54, 1, СБ.Б. Научни трудове, 2016, pp. 357 – 363. ISSN: 0861-0029.
Koeva, S., I. Stoyanova, M. Todorova, S. Leseva, T. Dimitrova. Metadata Extraction, Representation and Management within the Bulgarian National Corpus. – In: 4th Workshop on Challenges in the Management of Large Corpora Workshop Programme, ELDA, 2016, pp. 33 – 39.
Koeva, S., I. Stoyanova, M. Todorova, S. Leseva. Semi-automatic Compilation of the Dictionary of Bulgarian Multiword Expressions. – In: Proceedings of the GLOBALEX 2016 Workshop: Lexicographic Resources for Human Language Technology, LREC, 2016, pp. 86 – 95.
Koeva, S., I. Stoyanova, M. Yalamov. Quotation Retrieval System for Bulgarian Media Content. – In: Proceedings of the Second International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2016). The Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin, Bulgarian Academy of Sciences, 2016, pp. 64 – 73. ISSN: 2367-5675.
Koeva, S., I. Stoyanova. Quotation extraction for media monitoring. – In: Медиалингвистика, 5. St Petersburg State University, 2016, pp. 62 – 64. ISSN: 2312-0274.
Koeva, S., I. Stoyanova. T. Towards an Integrated Dictionary Portal: the Dictionary of Bulgarian Language, the Bulgarian WordNet, the Grammatical Dictionary of Bulgarian and the Dictionary of Old Bulgarian. – In: Online Dictionaries, Dictionary Portals and their Users COST ENeL WG3 meeting (organized with WG1) Barcelona, Spain, 31 March – 1 April 2016, 2016, pp. 1 – 5.
Koeva, S., S. Leseva, I. Stoyanova, T. Dimitrova, M. Todorova. Automatic Prediction of Morphosemantic Relations. – In: Proceedings of the Eighth Global Wordnet Conference. Research Institute for Artificial Intelligence – Romanian Academy, 2016, pp. 169 – 177. ISBN: 978-973-0-20728-6.
Lazarov, T. А Possible Solution to the Problem of Machine Translation of Verb Forms from Bulgarian to English. – In: Proceedings of the Second International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2016). Sofia: The Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin, Bulgarian Academy of Sciences, 2016, pp. 95 – 100. ISSN: 23675675.
Leseva, S., I. Stoyanova, M. Todorova. Towards the Automatic Identification of Light Verb Constructions in Bulgarian. – In: Proceedings of the Second International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2016). Sofia: The Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin, Bulgarian Academy of Sciences, 2016, pp. 28 – 37. ISSN: 2367-5675.
Rehm, G., H. Uszkoreit, S. Ananiadou, N. Bel, A. Bielevičienė, L. Borin, A. Branco, G. Budin, N. Calzolari, W. Daelemans, R. Garabík, M. Grobelnik, C. García-Mateo, J. van Genabith, J. Hajič, I. Hernáez, J. Judge, S. Koeva, S. Krek, C. Krstev, K. Lindén, B. Magnini, J. Mariani, J. McNaught, M. Melero, M. Monachini, A. Moreno, J. Odijk, M. Ogrodniczuk, P. Pęzik, S. Piperidis, A. Przepiórkowski, E. Rögnvaldsson, M. Rosner, B. Sandford Pedersen, I. Skadiņa, K. De Smedt, M. Tadić, P. Thompson, D. Tufiş, T. Váradi, A. Vasiļjevs, K. Vider, J. Zabarskaitė. The Strategic Impact of META-NET on the Regional, National and International Level. – In: Language Resources and Evaluation, 50, 2. Springer Netherlands, 2016, pp. 351 – 274. ISSN: 1574-020X (Print) 1574-0218 (Online).
Rizov, B., T. Dimitrova. Hydra for Web: A Browser for Easy Access to Wordnets. – In: Proceedings of the Eighth Global Wordnet Conference. Research Institute for Artificial Intelligence – Romanian Academy, 2016, pp. 339 – 343. ISBN: 978-973-0-20728-6.
Stoyanova, I., S. Leseva, M. Yalamov, S. Koeva. An Online System for Neologism Detection in Bulgarian. – In: Lexicographic Data Meet Computational Linguistics and Knowledge-based Systems, 2016.
Svetlozara Leseva et al. (eds.). Proceedings of the Second International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2016). Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, 2016, 110 p. ISSN: 2367-5578.
Zhelyazkov, N. Defining Verb Phrases of the English-Bulgarian Language Pair on the Basis of The Apertium Platform. – In: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Научна конференция в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2016, pp. 526 – 529. ISBN: 978-954-322-872-0.
Декова, Р., Св. Лесева, М. Тодорова, Ек. Търпоманова. Структурни особености на фрази с опора прилагателно име в българския език. – В: Български език, 4, 2016, 87 – 94. ISSN: 0005-4283.
Джаков, Л. Разрешаване на езикова многозначност чрез дълбок синтактико-семантичен анализ. Практически приложения на подхода. – В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2016, стр. 530 – 536. ISBN: 978-954-322-872-0.
Димитрова, Цв. Наблюдения върху местоименните клитики в историята на българския език. – В: Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, XXIX. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016, 90 – 106. ISSN: 0323-9934.
Димитрова, Цветана. За звателната форма при обръщения към лица. – В: Български език, 4, 2016, 102 – 104. ISSN: 0005-4283.
Коева, Св, Св. Лесева, М. Тодорова, Цв. Димитрова, Б. Ризов, Хр. Кукова, Е. Търпоманова, В. Стефанова, Ив. Стоянова, П. Плачкова, Св. Стоянова-Горанова, Т. Тинчев, М. Ялъмов. Българският Уърднет. Лексикално-семантична мрежа на българския език. София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2016. ISBN: 978-954-92489-7-5 (online).
Коева, Св., Кр. Чакърова. Трети Форум „Българска граматика“. – В: Списание на Българската академия на науките, 6. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016, 83 – 85. ISSN: 0007-3989.
Лазаров, T. Анализ на ресурсите за статистически модел за превод на глаголните форми от български на английски. – В: Български език, 4, 2016, 95 – 101. ISSN: 0005-4283.
Лазаров, T. Особености на глаголните системи и начините за изразяване на времето в български и английски. Семантичен трансфер при превод на глаголните форми от български на английски. – В: Littera et lingua, 12, 2016. ISSN: 1312-6172.
Лесева, Св., Ив. Стоянова, М. Тодорова, Св. Коева. Езиковите технологии и ресурси – нови перспективи в обучението по български език (Българската лексикално-семантична мрежа Булнет и Българският национален корпус). – В: Български език и литература, LVIII, 4, 2016, 377 – 393. ISSN: 0323–9519.
Лесева, Св., Ив. Стоянова. Към автоматичното разрешаване на референции в българския език. – В: Български език, 4, 2016, 54 – 74. ISSN: 0005-4283.
Лесева, Светлозара. За цифрите и числата. – В: Педагогика, 7, 2016, 997 – 997. ISSN: 0861-3982.
Стефанова, В. Класификационен модел на прилагателните имена в Българския уърднет. – В: Светът е слово, словото е свят. Югозападен университет „Неофит Рилски“, 2016, 51 – 57. ISBN: 978-954-000-085-5.
Стефанова, В., Цв. Димитрова. Прилагателните имена в Българския уърднет. – В: Български език, 4, 2016, 75 – 86. ISSN: 0005-4283.
Стоянова, Ив., Св. Лесева, Св. Коева. Aвтоматично разпознаване на неологизми в българския език. – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, София, 15-16 октомври 2015 г. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2016, стр. 679 – 686. ISBN: 978-954-322-875-1.
Тодорова, М. Формализиран морфосинтактичен речник на глаголни фразеологизми в български. – В: Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, ХХIХ. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2016, 207 – 243. ISSN: 0323-9934.
Тодорова, М., Ив. Стоянова, Св. Лесева. Лингвистично описание и компютърна обработка на съставни именувани същности в българския език. – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, София, 15-16 октомври 2015 г. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2016, стр. 687 – 694. ISBN: 978-954-322-875-1.
Тодорова, Мария. Втора международна конференция „Компютърната лингвистика в България“ (CLIB–2016). – В: Български език, 63, 4, 2016, 110 – 117. ISSN: 0005-4283.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.