EN BG

Към пълна дигитална езикова равнопоставеност в многоезиковия Европейски съюзНа 8 ноември 2022 Панелът за бъдещето на науката и технологиите към Европейския парламент (STOA) организира работна среща на тема Към пълна дигитална езикова равнопоставеност в многоезиковия Европейския съюз (Towards full digital language equality in a multilingual European Union). Целта на събитието е да проучи развитието в областта на езиковите технологии в контекста на многоезичието на Европейския съюз. Бяха представени резултатите от проекта Европейско езиково равенство (European Language Equality, ELE), който предлага конкретни стъпки за постигането на пълна дигитална равнопоставеност до 2030 година. В дискусията се включиха законодатели и експерти от академичната общност и бизнеса и обсъдиха предизвикателствата и новите възможности за дигитална езикова равнопоставеност в Европейския съюз. Това е третото събитие от поредицата на STOA, посветена на езиковите технологии в Европейския съюз (първото се проведе през 2013, а второто – през 2017 година) и надгражда изследването на STOA на тема Езиковото равенство в дигиталната епоха (Language equality in the digital age), което доведе и до приемането на Резолюция на Европейския парламент относно езиковото равенство в ерата на цифровите технологии.

Най-малко 21 европейски езика са застрашени от изчезване в дигиталното пространство поради сериозна липса на технологична поддръжка – такова беше заключението от докладите на META-NET 2012, изготвени от над 230 експерти от цяла Европа. През последното десетилетие приложението на невронни технологии в автоматичния превод доведе до разцвет на дигиталните езикови услуги, като осигури все по-бързи и по-точни резултати при автоматично разпознаване на реч (ASR) и машинния превод (MT). И все пак продължава да съществува голям дисбаланс в технологичната поддръжка между петте най-говорени езика на ЕС (английски, френски, немски, испански и италиански) и останалите 19 официални езика. Това цифрово неравенство допълнително се увеличава, когато се вземат предвид регионалните и малцинствените езици, и се изразява в недостиг на технологична поддръжка за обработката както на устна реч (аудио, видео), така и на писмени текстове. Тъй като цифровите услуги стават все по-неразделна част от живота ни, това дигитално езиково неравенство в крайна сметка застрашава цифровото оцеляване на езиците на Европейския съюз.

➥ За повече информация

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.