EN BG

Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси – 24 ноември 2022 г.

Третият национален семинар за споделяне на езикови ресурси ще се проведе онлайн на 24 ноември 2022 г. Събитието се организира от Министерството на транспорта и съобщенията съвместно с Института за български език при Българската академия на науките в рамките на европейския проект „Координиране на езикови ресурси в Европа“.

Целта на проекта е да идентифицира и събере подходящи езикови ресурси на всички официални езици в Европейския съюз и асоциираните към Механизма за свързване на Европа страни за целите на платформата за автоматичен превод eTranslation. Чрез платформата за автоматичен превод Европейската комисия се стреми да подпомогне изграждането на реален многоезиков единен цифров пазар, като дава възможност за комуникация, обмен на документи и друго езиково съдържание между публичните администрации на страните в Европа, както и между администрациите, гражданите и компаниите от държавите в Европейския съюз. Осигуряването на достъп до информация на различни езици може да донесе значителни ползи както за икономиката, така и за обществото. Услугата е отворена за използване от всички публични администрации, а от средата на 2020 г. и за представители на малки и средни предприятия, университети, както и за участниците в проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа.

От 2015 г. България е активен участник в проекта, като предоставя възможност за популяризиране на автоматичния превод и езиковите технологии. Предоставените от публичната администрация езикови ресурси са използвани за усъвършенстване на платформата за автоматичен превод eTranslation. Качеството на автоматичния превод се свързва с качеството и количеството на езиковите ресурси, използвани за „обучение“ на системата за превод. Това означава, че българските езикови ресурси са от съществено значение за подобряването на преводите от и на български в различни тематични области.

През 2016 г. се проведе Първият национален семинар за споделяне на езикови ресурси, а през октомври 2018 г. — вторият, на който присъстваха повече от 140 участници от администрацията на Президента на Република България, Народното събрание, Министерския съвет, 17 министерства, 17 агенции, комисии, държавни дружества и институти, Българската академия на науките, академичната общност, компании, работещи в областта на професионалния превод, информационните и езиковите технологии, издателската дейност и др.

Провеждането на Третия национален семинар за споделяне на езикови ресурси има за цел да повиши информираността за значението на езиковите данни, събирани и съхранявани от публичната администрация, и ползата от тяхното споделяне.

В рамките на събитието експерти от Европейската комисия (ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ и ГД „Писмени преводи“), представители от публичната администрация (Министерския съвет, Министерството на електронното управление, Националния институт на правосъдието, Националната агенция за приходите и др.), от компании, предоставящи езикови услуги, както и специалисти в областта на езиковите технологии ще споделят своя опит и добри практики в областта на езиковите технологии, управлението и съхранението на езикови данни и използването на инструмента за автоматичен превод на европейската комисия.

Работният език на събитието е български, като е осигурен симултанен превод от български на английски език и обратно. Участието в семинара изисква предварителна регистрация.

➥ Регистрация

➥ Програма на семинара

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.