EN BG

Д-р Ивелина СтояноваСекция по компютърна лингвистика

Телефон: 02 9792971

Имейл: iva@dcl.bas.bg

Адрес:
Институт за български език,
ул. “Шипченски проход” 52, София 1113
Кабинет 613

Интереси

  • компютърна лингвистика и компютърна обработка на естествения език
  • компютърни речници
  • лексикално-семантични мрежи
  • семантични релации
  • лингвистична анотация
  • извличане на структурирана информация
  • корпусна лингвистика

Постижения

октомври, 2012: Грамота “Джон Атанасов” от Президента Росен Плевнелиев за проекти с обществена значимост от млади изследователи

юли, 2010: Prize in Computing, Department of Computer Science, University of Bath

април, 2010: Първа награда за постер: BCSWomen Lovelace Colloquium, Cardiff University, UK

Образование

26 юли 2012 Образователна и научна степен Доктор към Института за български език, БАН. Тема на дисертацията: „Автоматично разпознаване и тагиране на съставни лексикални единици в българския език“. Научен р-тел: проф. д-р Светла Коева.

2007-2010 Факултет по компютърни науки, Университет на Бат (University of Bath), Великобритания. Бакалавърска степен: Компютърни науки и математика.

2001-2002 Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“. Магистърска степен: Българска филология – Компютърна хуманитаристика.

1997-2001 Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, Бакалавърска степен: Българска филология, Учител по български език и литература.

1999-2001 Съюз на глухите в България, Професионална квалификация за жестомимичен преводач тълковник, категория А.

1992-1997 Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.

Професионален опит

2015-досега Проучвател към Секцията по компютърна лингвистика, Институт за български език, БАН.

2011-2015 Сътрудник по проекти към СКЛ, Институт за български език, БАН.

2010-2011 Преподавател и сътрудник към Факултета по математически науки, Университет на Бат (University of Bath), Великобритания.

2002-2004 Проучвател към СКЛ, Институт за български език, БАН.

2002-2003 Преводач и сътрудник по проект Социално-педагогически тренинг за деца с увреден слух (международен проект за сътрудничество с Република Македония).

2001-2002 Технически секретар, преводач и сътрудник по проект Създаване на Видеоцентър към Съюза на глухите в България.

Проекти

2016-досега Обогатени бази от знания за български и румънски. ИБЕ – БАН.

2013-досега Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка (БулНет и ФреймНет). ИБЕ – БАН.

2009-досега Българският национален корпус. ИБЕ – БАН.

2017-2019 Обогатяване на семантични мрежи. Проект, финансиран от Националния иновационен фонд.

2015-2017 IC1207 COST Action PARSEME: Интердисциплинарна научна мрежа, посветена на изследване на ролята на съставните думи в автоматичния синтактичен анализ.

2015-2017 IS1305 COST Action ENEL: Европейска мрежа по електронна лексикография.

2014-2015 ЛАСИ: Логистичен мониторинг и анализ на многоезиково съдържание в интернет. Проектът е финансиран от Националния иновационен фонд, Министерство на икономиката, Съизпълнител: Тетраком Интерактивни решения ООД. 7ИФ – 0243/31.7.15

2011-2013 Многоезикови паралелни корпуси – в помощ на съвременните езикови технологии. Национален проект, финансиран по програма „Млади учени“ на Фонд „Научни изследвания“.

2011-2013 ATLAS: Applied Technology for Language-Aided CMS. Международен проект, финансиран по програмата на ЕС ICT PSP: CIP-ICT-PSP-2009-3.

2011-2013 CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources. Международен проект, финансиран по програмата на ЕС ICT PSP.

2009-2011 Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване. Съвместен проект с ФМИ, СУ, финансиран от Европейски социален фонд, Оперативна програма „Човешки ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на докторанти, постокторанти, специализанти и млади учени”.

2002-2003 BalkaNet: Design and Development of a Multilingual Balkan WordNet (01.09.2001-31.08.2004) 5th Framework IST-2000. Project reference: 29388.

Тодорова, М., Лесева, Св., Стоянова Ив. „Речник на съставните думи в българския език – развитие и перспективи“. Сборник с доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 година)., 1, 2017, ISBN:978-954-92489-9-9, с. 311-319.

Тодорова, М., Лесева, Св. БНК – области на приложение. Сборник с доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 година), 2, 2017, ISBN:ISBN: 978-954-92489-9-9, 243-252.

Стоянова, Ив., Лесева, Св. „Автоматично разпознаване на прости изречения в състава на сложното в българския език“. Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия Съвременна тенденции в езиковедските изследвания, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, приета за печат: 2017.

I. Stoyanova, M. Yalamov, S. Koeva. Quotation Retrieval System for Bulgarian Media Content. Proceedings of CLIB 2016. Book Series: Proceedings of the International Conference Computational Linguistics in Bulgaria, pp. 28-37, 2016, ISSN: 2367-5578.

I. Stoyanova, S. Leseva, M. Todorova. Towards the Automatic Identification of Light Verb Constructions in Bulgarian. Proceedings of CLIB 2016. Book Series: Proceedings of the International Conference Computational Linguistics in Bulgaria, pp. 28-37, 2016, ISSN: 2367-5578.

Koeva, S., S. Leseva, I. Stoyanova, T. Dimitrova, M. Todorova. Automatic Prediction of Morphosemantic Relations. Proceedings of the Eighth Global Wordnet Conference, 2016, ISBN: 978-973-0-20728-6, pp. 168 – 176.

Stoyanova, I., Leseva, S., Koeva, S. Partial Syntactic Analysis of Bulgarian. In: Proceedings of the International Conference Paisievi Cheteniya 2015.

Stoyanova. I., Todorova, M. Verbal Multiword Expressions in the Bulgarian National Corpus. In: Proceedings of the International Conference Paisievi Cheteniya, 29–31 October 2015, Plovdiv, Bulgaria.

Стоянова, Ив., Лесева, Св., Коева, Св. Автоматично разпознаване на неологизми в българския език. В: Лексикографията в началото на ХХI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г.

Стоянова, Ив., Сл. Лозанова. Интеркултурни и социолингвистични особености на жестовия език в България. Сборник с доклади от Международната конференция „Паисиеви Четения“, 29–31 октомври 2015, Пловдив.

Тодорова, М., Ив. Стоянова,, Св. Лесева. „Лингвистично описание и компютърна обработка на съставни именувани същности в българския език“. Лексикографията в началото на ХХI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г.

Leseva, S., M. Todorova, T. Dimitrova, B. Rizov, I. Stoyanova, S. Koeva. Automatic Classification of Wordnet Morphosemantic Relations. Proceedings of the 5th Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing, The International Conference Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP) 2015, ISBN: 978-954-452-033-5, pp. 59 – 64.

Stoyanova, I. Automatic Categorization of Multiword Еxpressions and Named Entities in Bulgarian. In: Proceedings of the First International Conference: Computational Linguistics in Bulgaria, 4 September 2014, Sofia: Institute for Bulgarian Language, 2014, ISSN: 2367-5578, pp. 40 – 49.

Коева, Св., Д. Благоева, С. Колковска, Цв. Димитрова, Ив. Стоянова, Св. Лесева. Българският национален корпус в контекста на съвременната лингвистика. Български език, 3, 2015, ISSN: 0005-4283, стр. 102 – 119.

Коева, Св., Д. Благоева, С. Колковска, Цв. Димитрова, Ив. Стоянова, Св. Лесева. Българският национален корпус в контекста на съвременната лингвистика. рети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013. Кръгла маса „Дигитализация“. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, ISBN: 978-954-07-3826-0, стр. 7 – 27.

Leseva, Svetlozara, Ivelina Stoyanova, Borislav Rizov, Maria Todorova, Ekaterina Tarpomanova. Automatic Semantic Filtering of Morphosemantic Relations in WordNet. – В: Proceedings of CLIB 2014, Sofia: Institute for Bulgarian Language, 2014, pp. 14-22. ISBN: 2367-5578.

Lozanova, Slavina, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Svetla Koeva, Boian Savtchev. „Text Modification for Bulgarian Sign Language Users“ – В: Proceedins on Predicting and Improving Text Readability for Target Reader Populations, Stroudsburg, PA: The Association for Computational Linguistics, 2013, pp. 39-48. ISBN: 978-1-937284-64-0.

Stoyanova, Ivelina, Svetla Koeva, Svetlozara Leseva. „Wordnet-Based Cross-Language Identification of Semantic Relations.“ – В: Proceedings of the 4th Biennial InternationalWorkshop on Balto-Slavic Natural Language Processing, Stroudsburg, PA: The Association for Computational Linguistics, 2013, pp. 119-128. ISBN: 978-1-937284-59-6.

Stoyanova, Ivelina, Svetlozara Leseva, Svetla Koeva. „Rule-based Clause Splitting for Bulgarian and English“. В: Pre-Proceedings of the 32nd International Conference on Lexicon Grammar, Faro: Universidade do Algarve, 2013.

Koeva, Svetla, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Tsvetana Dimitrova, Rositsa Dekova, and Ekaterina Tarpomanova (2012) “The Bulgarian National Corpus: Theory and Practice in Corpus Design” – Journal of Language Modelling, 2012, Vol. 0, No. 1, pp. 65-110.

Koeva, Svetla, Borislav Rizov, Ekaterina Tarpomanova, Tsvetana Dimitrova, Rositsa Dekova, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Hristina Kukova, and Angel Genov (2012) “Bulgarian-English Sentence- and Clause-Aligned Corpus” – In: Proceedings of the Second Workshop on Annotation of Corpora for Research in the Humanities (ACRH-2), Lisbon, 29 November2012., Lisboa: Colibri, 2012, pp. 51-62.

Koeva, Svetla, Borislav Rizov, Ekaterina Tarpomanova, Tsvetana Dimitrova, Rositsa Dekova, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Hristina Kukova, and Angel Genov (2012) “Application of Clause Alignment for Statistical Machine Translation”. In: Proceedings of SSST-6, Sixth Workshop on Syntax, Semantics and Structure in Statistical Translation, Jeju, Republic of Korea, 12 July 2012, The Association for Computational Linguistics: ACL 2012 / SIGMT / SIGLEX Workshop, 2012, pp. 102-110.

Koeva, S., Dekova, R., Stoyanova, I., Rizov, B., Genov, A. (2012) “Bulgarian X-language Parallel Corpus”. In: Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’12).

Koeva, S., Dekova, R., Stoyanova, S. “Applications of Bulgarian-English Parallel Corpus for Exploring Translational Asymmetries”, in Vučković, K., Bekavac, B. and Silberztein, M. (Еds.) Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference , Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 237-259.

Коева, С., Декова, Р., Стоянова, И. „Българо-английски-Х+ паралелен корпус“, сп. Български език, (кн. 3), 2011.

Stoyanova, I. “Factors influencing the performance of some methods for automatic identification of multiword expressions in Bulgarian”, in Tadić, M., Dimitrova- Vulchanova, M. and Koeva, S. (Eds.) Proceedings of the Seventh International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL), Dubrovnic, Croatia , Croatia, 2010, pp. 103- 108.

Коева, С., Стоянова, И. „Български национален корпус“, сп. Български език, (кн. 3), 2009.

Стоянова, Ив. “Някои методи за автоматично разпознаване на съставни лексикални единици за български език”. В: “Български език”, книжка 3, 2009. Българска академия на науките, София.

Стоянова, Ив. “Основни теоретични проблеми, свързани с разпознаването на съставни лексикални единици в български език”. В: “Български език”, книжка 4, 2008. Българска академия на науките, София.

Лесева, Св., Ив. Стоянова. The Treatment of Named Entities in Word-Sense Disambiguation and Machine Translation (на англ.). В: Proceedings of the 2007 International NooJ Conference, Cambridge Scholars Publishing, 2008.

Коева, Св., Св. Лесева, Ив. Стоянова, Ек. Търпоманова, М. Тодорова “Bulgarian Tagged Corpora” (на англ.). В: Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 18-20 October 2006, Sofia, Bulgaria, pp. 78-86.

Стоянова, Ив. „Специфични лингвистични черти на жестомимичния език“. В: “Социално-педагогически тренинг за младежи с увреден слух: Помагало и вербално-жестов речник”. Изд. “Д-р Иван Богоров”, София, 2003.

Димитрова, Т., Ив. Стоянова, В. Трайковска. „Помагало по гражданско образование с вербално-жестов речник“. В: “Социално-педагогически тренинг за младежи с увреден слух: Помагало и вербално-жестов речник”. Изд. “Д-р Иван Богоров”, София, 2003.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.