EN BG

Д-р Ивелина СтояноваСекция по компютърна лингвистика

Телефон: 02 9792971

Имейл: iva@dcl.bas.bg

Адрес:
Институт за български език,
ул. “Шипченски проход” 52, София 1113
Кабинет 613

Профили: ResearchGate | ORCID | Google Scholar

Интереси

  • компютърна лингвистика и компютърна обработка на естествения език
  • компютърни речници
  • лексикално-семантични мрежи
  • семантични релации
  • лингвистична анотация
  • извличане на структурирана информация
  • корпусна лингвистика

Постижения

октомври, 2012: Грамота “Джон Атанасов” от Президента Росен Плевнелиев за проекти с обществена значимост от млади изследователи

юли, 2010: Prize in Computing, Department of Computer Science, University of Bath

април, 2010: Първа награда на BCSWomen Lovelace Colloquium, Cardiff University, UK

Образование

26 юли 2012 Образователна и научна степен Доктор към Института за български език, БАН. Тема на дисертацията: „Автоматично разпознаване и тагиране на съставни лексикални единици в българския език“. Научен р-тел: проф. д-р Светла Коева.

2007-2010 Факултет по компютърни науки, Университет на Бат (University of Bath), Великобритания. Бакалавърска степен: Компютърни науки и математика.

2001-2002 Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“. Магистърска степен: Българска филология – Компютърна хуманитаристика.

1997-2001 Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, Бакалавърска степен: Българска филология, Учител по български език и литература.

1999-2001 Съюз на глухите в България, Професионална квалификация за жестомимичен преводач тълковник, категория А.

1992-1997 Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.

Професионален опит

2015-досега Проучвател към Секцията по компютърна лингвистика, Институт за български език, БАН.

2011-2015 Сътрудник по проекти към СКЛ, Институт за български език, БАН.

2010-2011 Преподавател и сътрудник към Факултета по математически науки, Университет на Бат (University of Bath), Великобритания.

2002-2004 Проучвател към СКЛ, Институт за български език, БАН.

2002-2003 Преводач и сътрудник по проект Социално-педагогически тренинг за деца с увреден слух (международен проект за сътрудничество с Република Македония).

2001-2002 Технически секретар, преводач и сътрудник по проект Създаване на Видеоцентър към Съюза на глухите в България.

Проекти

2016-досега Обогатени бази от знания за български и румънски. ИБЕ – БАН.

2013-досега Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка (БулНет и ФреймНет). ИБЕ – БАН.

2009-досега Българският национален корпус. ИБЕ – БАН.

2017-2019 Обогатяване на семантични мрежи. Проект, финансиран от Националния иновационен фонд.

2015-2017 IC1207 COST Action PARSEME: Интердисциплинарна научна мрежа, посветена на изследване на ролята на съставните думи в автоматичния синтактичен анализ.

2015-2017 IS1305 COST Action ENEL: Европейска мрежа по електронна лексикография.

2014-2015 ЛАСИ: Логистичен мониторинг и анализ на многоезиково съдържание в интернет. Проектът е финансиран от Националния иновационен фонд, Министерство на икономиката, Съизпълнител: Тетраком Интерактивни решения ООД. 7ИФ – 0243/31.7.15

2011-2013 Многоезикови паралелни корпуси – в помощ на съвременните езикови технологии. Национален проект, финансиран по програма „Млади учени“ на Фонд „Научни изследвания“.

2011-2013 ATLAS: Applied Technology for Language-Aided CMS. Международен проект, финансиран по програмата на ЕС ICT PSP: CIP-ICT-PSP-2009-3.

2011-2013 CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources. Международен проект, финансиран по програмата на ЕС ICT PSP.

2009-2011 Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване. Съвместен проект с ФМИ, СУ, финансиран от Европейски социален фонд, Оперативна програма „Човешки ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на докторанти, постокторанти, специализанти и млади учени”.

2002-2003 BalkaNet: Design and Development of a Multilingual Balkan WordNet (01.09.2001-31.08.2004) 5th Framework IST-2000. Project reference: 29388.

Лесева, Св., Цв. Димитрова, М. Тодорова, Ив. Стоянова. Описание на отношенията между глаголните несвободни фрази и техните деривати в лингвистични ресурси. Сборник от конференцията Юбилейни Паисиеви четения 2018: 45 години филологии в Пловдивския университет, приета за печат: 2019, 1-17.

Leseva, S., Stoyanova, I., Todorova, M., Kukova, H.. A Theoretical Overview of Conceptual Frames and Semantic Restrictions on Frame Elements. Балканско езикознание, LVIII, 2, Институт за български език “Проф. Любомир Андрейчин”, БАН, 2019, ISSN:0324-1653.

Leseva, S., Stoyanova, I., Todorova, M., Kukova, H.. Frame Specialisation Motivated by Inter-Frame Relations in FrameNet. Proceedings of the 14th International Conference on Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing, Cluj-Napoca, 18-20 November 2019, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019, ISSN:1843-911X, 167-178.

Leseva, S., Stoyanova, I.. Enhancing Conceptual Description through Resource Linking and Exploration of Semantic Relations. Proceedings of the 10th Global WordNet Conference, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019, ISBN:978-83-7493-108-3, 280-289.

Stoyanova, I., Leseva, S., Barbu Mititelu, V., Todorova, M., Cristescu, M.. Wrapping our Heads Around VMWEs and their Derivatives. Proceedings of the 14th International Conference on Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing, Cluj-Napoca, 18-20 November 2019, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019, ISSN:1843-911X, 153-165.

Stoyanova, I., Leseva, S.. A Structural Approach to Enhancing WordNet with Conceptual Frame Semantics. Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing, Varna, Bulgaria, Sep 2–4 2019, 2019, ISBN:978-954-452-056-4, ISSN:2603-2813, 629-637.

Лесева, Св., Стоянова, Ив.. Субкатегоризационни отношения в сравнителен план между български и английски. Рада и приятели. Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2019, ISBN:978-954-07-4700-2, 167-190.

Barbu Mititelu, V., I. Stoyanova, S. Leseva, M. Mitrofan, T. Dimitrova, M. Todorova. Hear about Verbal Multiword Expressions in the Bulgarian and the Romanian Wordnets Straight from the Horse’s Mouth. Proceedings of the Joint Workshop on Multiword Expressions and WordNet (MWE-WN 2019), Association for Computational Linguistics, 2019, DOI:10.18653/v1/W19-5102, 2-12.

Leseva, S., I. Stoyanova, M. Todorova. Classifying Verbs in WordNet by Harnessing Semantic Resources. Proceedings of the Third International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2018), The Institute for Bulgarian Language, 2018, ISSN:2367-5675, 115-125.

Stoyanova, I. Factors and Features Determining the Inheritance of Semantic Primes between Verbs and Nouns within WordNet. Proceedings of the Third International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2018), The Institute for Bulgarian Language, 2018, ISSN:2367-5675, 135-145.

Лесева, Св., Ив. Стоянова, Хр. Кукова, М. Тодорова. Интегриране на субкатегоризационна информация в релационната структура на УърдНет. Български език, 65, 2, 2018, ISSN:0005-4283, 11-40.

Лесева, Св., Ив. Стоянова. Трета международна научна конференция „Компютърната лингвистика в България“ – традиции и перспективи. Чуждоезиково обучение, 45, 6, 2018, 650-656.

Стоянова, Ив., М. Тодорова. Семантични релации: теоретични и приложни аспекти. Български език, 65, 2, 2018, ISSN:0005-4283, 77-99.

Ramisch, C., S. R. Cordeiro, A. Savary, V. Vincze, V. B. Mititelu, A. Bhatia, M. Buljan, M. Candido, P. Gantar, V. Giouli, T. Gungor, A. Hawwari, U. Inurrieta, J. Kovalevskaite, S. Krek, T. Lichte, C. Liebeskind, J. Monti, C. P. Escartin, B. QasemiZadeh, R. Ramisch, N. Schneider, I. Stoyanova, A. Vaidya, A. Walsh. Edition 1.1 of the PARSEME Shared Task on Automatic Identification of Verbal Multiword Expressions. Proceedings of the Joint Workshop on Linguistic Annotation, Multiword Expressions and Constructions (LAW-MWE-CxG-2018), Association for Computational Linguistics, 2018, 222-240.

Savary, А., M. Candito, V. B. Mititelu, E. Bejček, F. Cap, S. Čéplö, S. R. Cordeiro, G. Eryiğit, V. Giouli, M. van Gompel, Y. HaCohen-Kerner, J. Kovalevskaitė, S. Krek, C. Liebeskind, J. Monti, C. P. Escartín, L. van der Plas, B. QasemiZadeh, C. Ramisch, F. Sangati, I. Stoyanova, V. Vincze. PARSEME multilingual corpus of verbal multiword expressions. Stella Markantonatou, Carlos Ramisch, Agata Savary, Veronika Vincze (Eds.) Multiword expressions at length and in depth: Extended papers from the MWE 2017 workshop, Language Science Press, 2018, ISBN:978-3-96110-123-8.

Тодорова, М., Св. Лесева, Ив. Стоянова. Речник на съставните думи в българския език – развитие и перспективи. Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 година), 1, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2017, ISBN:978-954-924-899-9, 311-319.

Стоянова, Ив., Лесева, Св. „Автоматично разпознаване на прости изречения в състава на сложното в българския език“. Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия Съвременна тенденции в езиковедските изследвания, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, приета за печат: 2017.

I. Stoyanova, M. Yalamov, S. Koeva. Quotation Retrieval System for Bulgarian Media Content. Proceedings of CLIB 2016. Book Series: Proceedings of the International Conference Computational Linguistics in Bulgaria, pp. 28-37, 2016, ISSN: 2367-5578.

I. Stoyanova, S. Leseva, M. Todorova. Towards the Automatic Identification of Light Verb Constructions in Bulgarian. Proceedings of CLIB 2016. Book Series: Proceedings of the International Conference Computational Linguistics in Bulgaria, pp. 28-37, 2016, ISSN: 2367-5578.

Koeva, S., S. Leseva, I. Stoyanova, T. Dimitrova, M. Todorova. Automatic Prediction of Morphosemantic Relations. Proceedings of the Eighth Global Wordnet Conference, 2016, ISBN: 978-973-0-20728-6, pp. 168 – 176.

Stoyanova, I., Leseva, S., Koeva, S. Partial Syntactic Analysis of Bulgarian. In: Proceedings of the International Conference Paisievi Cheteniya 2015.

Stoyanova. I., Todorova, M. Verbal Multiword Expressions in the Bulgarian National Corpus. In: Proceedings of the International Conference Paisievi Cheteniya, 29–31 October 2015, Plovdiv, Bulgaria.

Стоянова, Ив., Лесева, Св., Коева, Св. Автоматично разпознаване на неологизми в българския език. В: Лексикографията в началото на ХХI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г.

Стоянова, Ив., Сл. Лозанова. Интеркултурни и социолингвистични особености на жестовия език в България. Сборник с доклади от Международната конференция „Паисиеви Четения“, 29–31 октомври 2015, Пловдив.

Тодорова, М., Ив. Стоянова,, Св. Лесева. „Лингвистично описание и компютърна обработка на съставни именувани същности в българския език“. Лексикографията в началото на ХХI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г.

Leseva, S., M. Todorova, T. Dimitrova, B. Rizov, I. Stoyanova, S. Koeva. Automatic Classification of Wordnet Morphosemantic Relations. Proceedings of the 5th Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing, The International Conference Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP) 2015, ISBN: 978-954-452-033-5, pp. 59 – 64.

Stoyanova, I. Automatic Categorization of Multiword Еxpressions and Named Entities in Bulgarian. In: Proceedings of the First International Conference: Computational Linguistics in Bulgaria, 4 September 2014, Sofia: Institute for Bulgarian Language, 2014, ISSN: 2367-5578, pp. 40 – 49.

Коева, Св., Д. Благоева, С. Колковска, Цв. Димитрова, Ив. Стоянова, Св. Лесева. Българският национален корпус в контекста на съвременната лингвистика. Български език, 3, 2015, ISSN: 0005-4283, стр. 102 – 119.

Коева, Св., Д. Благоева, С. Колковска, Цв. Димитрова, Ив. Стоянова, Св. Лесева. Българският национален корпус в контекста на съвременната лингвистика. рети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013. Кръгла маса „Дигитализация“. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, ISBN: 978-954-07-3826-0, стр. 7 – 27.

Leseva, Svetlozara, Ivelina Stoyanova, Borislav Rizov, Maria Todorova, Ekaterina Tarpomanova. Automatic Semantic Filtering of Morphosemantic Relations in WordNet. – В: Proceedings of CLIB 2014, Sofia: Institute for Bulgarian Language, 2014, pp. 14-22. ISBN: 2367-5578.

Lozanova, Slavina, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Svetla Koeva, Boian Savtchev. „Text Modification for Bulgarian Sign Language Users“ – В: Proceedins on Predicting and Improving Text Readability for Target Reader Populations, Stroudsburg, PA: The Association for Computational Linguistics, 2013, pp. 39-48. ISBN: 978-1-937284-64-0.

Stoyanova, Ivelina, Svetla Koeva, Svetlozara Leseva. „Wordnet-Based Cross-Language Identification of Semantic Relations.“ – В: Proceedings of the 4th Biennial InternationalWorkshop on Balto-Slavic Natural Language Processing, Stroudsburg, PA: The Association for Computational Linguistics, 2013, pp. 119-128. ISBN: 978-1-937284-59-6.

Stoyanova, Ivelina, Svetlozara Leseva, Svetla Koeva. „Rule-based Clause Splitting for Bulgarian and English“. В: Pre-Proceedings of the 32nd International Conference on Lexicon Grammar, Faro: Universidade do Algarve, 2013.

Koeva, Svetla, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Tsvetana Dimitrova, Rositsa Dekova, and Ekaterina Tarpomanova (2012) “The Bulgarian National Corpus: Theory and Practice in Corpus Design” – Journal of Language Modelling, 2012, Vol. 0, No. 1, pp. 65-110.

Koeva, Svetla, Borislav Rizov, Ekaterina Tarpomanova, Tsvetana Dimitrova, Rositsa Dekova, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Hristina Kukova, and Angel Genov (2012) “Bulgarian-English Sentence- and Clause-Aligned Corpus” – In: Proceedings of the Second Workshop on Annotation of Corpora for Research in the Humanities (ACRH-2), Lisbon, 29 November2012., Lisboa: Colibri, 2012, pp. 51-62.

Koeva, Svetla, Borislav Rizov, Ekaterina Tarpomanova, Tsvetana Dimitrova, Rositsa Dekova, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Hristina Kukova, and Angel Genov (2012) “Application of Clause Alignment for Statistical Machine Translation”. In: Proceedings of SSST-6, Sixth Workshop on Syntax, Semantics and Structure in Statistical Translation, Jeju, Republic of Korea, 12 July 2012, The Association for Computational Linguistics: ACL 2012 / SIGMT / SIGLEX Workshop, 2012, pp. 102-110.

Koeva, S., Dekova, R., Stoyanova, I., Rizov, B., Genov, A. (2012) “Bulgarian X-language Parallel Corpus”. In: Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’12).

Koeva, S., Dekova, R., Stoyanova, S. “Applications of Bulgarian-English Parallel Corpus for Exploring Translational Asymmetries”, in Vučković, K., Bekavac, B. and Silberztein, M. (Еds.) Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference , Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 237-259.

Коева, С., Декова, Р., Стоянова, И. „Българо-английски-Х+ паралелен корпус“, сп. Български език, (кн. 3), 2011.

Stoyanova, I. “Factors influencing the performance of some methods for automatic identification of multiword expressions in Bulgarian”, in Tadić, M., Dimitrova- Vulchanova, M. and Koeva, S. (Eds.) Proceedings of the Seventh International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL), Dubrovnic, Croatia , Croatia, 2010, pp. 103- 108.

Коева, С., Стоянова, И. „Български национален корпус“, сп. Български език, (кн. 3), 2009.

Стоянова, Ив. “Някои методи за автоматично разпознаване на съставни лексикални единици за български език”. В: “Български език”, книжка 3, 2009. Българска академия на науките, София.

Стоянова, Ив. “Основни теоретични проблеми, свързани с разпознаването на съставни лексикални единици в български език”. В: “Български език”, книжка 4, 2008. Българска академия на науките, София.

Лесева, Св., Ив. Стоянова. The Treatment of Named Entities in Word-Sense Disambiguation and Machine Translation (на англ.). В: Proceedings of the 2007 International NooJ Conference, Cambridge Scholars Publishing, 2008.

Коева, Св., Св. Лесева, Ив. Стоянова, Ек. Търпоманова, М. Тодорова “Bulgarian Tagged Corpora” (на англ.). В: Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 18-20 October 2006, Sofia, Bulgaria, pp. 78-86.

Стоянова, Ив. „Специфични лингвистични черти на жестомимичния език“. В: “Социално-педагогически тренинг за младежи с увреден слух: Помагало и вербално-жестов речник”. Изд. “Д-р Иван Богоров”, София, 2003.

Димитрова, Т., Ив. Стоянова, В. Трайковска. „Помагало по гражданско образование с вербално-жестов речник“. В: “Социално-педагогически тренинг за младежи с увреден слух: Помагало и вербално-жестов речник”. Изд. “Д-р Иван Богоров”, София, 2003.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.