Публикации

2012

Koeva, Svetla, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Tsvetana Dimitrova, Rositsa Dekova, and Ekaterina Tarpomanova (2012) „The Bulgarian National Corpus: Theory and Practice in Corpus Design“ – Journal of Language Modelling, 2012, Vol. 0, No. 1, pp. 65-110. ISSN: 2299-8470. pdf

 

Коева, Светла, Ивелина Стоянова, Цветана Димитрова, Светлозара Лесева (2012) „Традиции и новаторство в корпусната лингвистика: Българският национален корпус“ – Списание на Българската академия на науките, 2012, 3, ISSN: 0007-3989.

 

Koeva, Svetla, Borislav Rizov, Ekaterina Tarpomanova, Tsvetana Dimitrova, Rositsa Dekova, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Hristina Kukova, and Angel Genov (2012) „Bulgarian-English Sentence- and Clause-Aligned Corpus“ – In: Proceedings of the Second Workshop on Annotation of Corpora for Research in the Humanities (ACRH-2), Lisbon, 29 November 2012., Lisboa: Colibri, 2012, pp. 51-62. ISBN: 978-989-689-273-9. pdf

 

Koeva, Svetla, Borislav Rizov, Ekaterina Tarpomanova, Tsvetana Dimitrova, Rositsa Dekova, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Hristina Kukova, and Angel Genov (2012) „Application of Clause Alignment for Statistical Machine Translation“. In: Proceedings of SSST-6, Sixth Workshop on Syntax, Semantics and Structure in Statistical Translation, Jeju, Republic of Korea, 12 July 2012, The Association for Computational Linguistics: ACL 2012 / SIGMT / SIGLEX Workshop, 2012, pp. 102-110. ISBN: 978-1-937284-38-1. pdf

 

Koeva, S., Dekova, R., Stoyanova, I., Rizov, B., Genov, A. (2012) „Bulgarian X-language Parallel Corpus“. In: Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’12). pdf

2011

Koeva, S., Stoyanova, I., Dekova, R. (2011) „Applications of Bulgarian-English Parallel Corpus for Exploring Translational Asymmetries“. In: Proceedings of the 2011 Interanional NooJ Conference, 2011.

 

Коева, С., Декова, Р., Стоянова, И. (2011) „Българо-английски-Х+ паралелен корпус“ –Български език, (кн. 3), стр. 100-118. ISSN 0005-4283.

Светла Коева, Диана Благоева, Сия Колковска (2011) „Проектът Български национален корпус – резултати и перспективи“ Български език, 58 (2011), 3, стр. 34-53 . ISSN 0005-4283.

 

Koeva, Sv., Genov, A. (2011) „Bulgarian Language Processing Chain“. In: Proceeding of the Workshop Integration of multilingual resources and tools in Web applications, Hamburg.

2010

Koeva Sv., Blagoeva, D., Kolkovska, S. (2010) „Bulgarian National Corpus Project“. In: Proceedings of LREC-2010, Valletta, ELRA, pp. 3678-3684.

Преди 2010

Диана Благоева (2008) „Проблеми на изграждането на електронен корпус за лексикографски цели“. В: Lexikografie v kontextu informa?ni spole?nosti. Praha, UJ?, s. 169-179. ISBN 978-80-86496-41-2. pdf

 

Диана Благоева, Сия Колковска (2007) „Електронен корпус за целите на „Речник на българския език” – състояние и перспективи“. В: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят. Материали от ІV национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество в чест на проф. Кристалина Чолакова, София, 21-22 октомври 2006 г. Велико Търново, Знак’94, стр. 277-286. ISBN 978-954-8709-76-7. pdf

 

Диана Благоева, Сия Колковска (2006) „Някои проблеми на корпусната лексикография“. В:Светът на речника, светът в речника. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на чл.-кор. дфн Емилия Пернишка. Велико Търново, Знак’94, 2006, стр. 113-121. ISBN-10: 954-8709-73-х.

 

Svetla Koeva, Sv. Leseva, M. Todorova (2006) „Bulgarian Sense Tagged Corpus“. In: Proceedings of the 5th SALTMIL Workshop on Minority Languages: Strategies for Developing Machine Translation for Minority Languages, May 23rd 2006, Genoa, Italy, pp.79-87.

 

Svetla Koeva, Sv. Leseva, I. Stoyanova, E. Tarpomanova, M. Todorova (2006) „Bulgarian Tagged Corpora“. In: Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 18-20 October 2006, Sofia, Bulgaria, pp. 78-86 (pdf)

 

Svetla Koeva, Borislav Rizov, Svetlozаra Lesseva (2005) „Flexible Framework for Development of Annotated Corpora“. In: International Journal Information Theories & Applications, Sofia, 2005.