Речници

Честотни речници на българския език

Честотните речници на българския език са извлечени от Българския национален корпус, който е най-големият систематично създаден и представителен корпус за български език. Настоящите речници отразяват честотата на употреба на лексикалните единици в Корпуса (версия на БНК: декември 2011).

 

Основните признаци за класификация на текстовете в БНК са стил, тематична област и жанр. Текстовете са разделени в следните основни стилови категории: административни, научни, художествени, публицистични, научнопопулярни и разговорни (към момента разговорният стил не е представен в корпуса), както и комбинирания стил разговорни/художествени (субтитри).

Изтегляне

Представени са отделни честотни речници за всеки стил, както и общ честотен речник от целия корпус. Речниците са в 2 варианта: (1) сортирани по честота в обратен ред и (2) сортирани по азбучен ред.

 

➥ Честотни речници за изтегляне

Таблицата по-долу представя отделните речици в архива:

Стил По честота По азбучен ред
Административен A-Administrative0001_byFreq A-Administrative0001
Научен B-Science0001_byFreq B-Science0001
Публицистичен C-MassMedia_byFreq C-MassMedia
Художествен D-Fiction0001_byFreq D-Fiction0001
Научнопопулярен G-PopularScience_byFreq G-PopulatScience
Разговорен/Художествен F-InformalFiction0001_byFreq F-InformalFiction0001
ОБЩ General_byFreq General

Интересни факти

10-те най-често срещани съществителни имена по стилове:

Администр. Научен Публицистичен Художествен Научнопопулярен Разг./Худ.
член
266338
време
45893
дейност
593828
ръка
346208
година
313524
време
7518
приложение
129727
страна
35334
дружество
503259
време
336264
име
178088
работа
7432
продукт
126140
година
33277
година
471047
око
262226
град
146002
ден
6049
параграф
109092
живот
28064
решение
451104
човек
235301
България
145400
път
5902
регламент
108626
човек
27253
съд
428999
глава
227805
село
135208
човек
5227
пациент
107662
България
23637
страна
420421
жена
216530
време
111212
приятел
4866
комисия
100875
отношение
22634
основание
329249
ден
215662
част
108164
година
4619
страна
94042
българин
22526
връзка
316379
лице
196089
картинка
107028
момче
4600
директива
84838
сила
20685
България
291094
дума
182541
страна
94392
живот
4511
общност
80519
свят
20583
време
279257
работа
170813
София
93760
жена
4386

 

10-те най-често срещани пълнозначни глагола по стилове.

Администр. Научен Публицистичен Художествен Научнопопулярен Разг./Худ.
посоча
75598
има
45661
има
402643
кажа
738644
има
115988
кажа
23293
прилагам
67750
имам
24528
представлявам
212984
знам
446495
става
62056
имам
18810
има
67064
кажа
14636
вписвам
195481
има
412418
намирам
61336
има
14551
следва
61217
давам
13058
кажа
190833
искам
323231
използвам
57506
мисля
14234
съдържам
54570
стана
11780
впиша
187118
имам
244482
мина
47588
видя
10690
взема
48235
намирам
11589
имам
185742
мисля
202970
родя
43756
направя
9887
предвидя
40513
съществувам
10967
управлявам
181217
взема
167420
участвам
36256
правя
9828
определя
38404
използвам
10802
получа
107053
видя
165892
имам
32566
казвам
7292
приема
36668
дам
10714
заявя
101955
попитам
162334
видя
32300
дойда
7270
предоставя
32952
взема
10602
направя
93137
дойда
161240
получавам
31504
взема
6519