EN BG
Многоезиков корпус от изображения (MIC 21)

Многоезиков корпус от изображения (MIC 21)

Информация Цели на проекта Резултати Събития Публикации Заглавие: Многоезиков корпус от изображения (MIC 21) Срок: 2021 Финансиране: Многоезиковият корпус от изображения (MIC 21) се финансира по проекта Европейска езикова мрежа чрез конкурс за пилотни проекти. Проектът „Европейска езикова мрежа“ получава финансиране по програма „Хоризонт 2020“ за изследвания и иновации на Европейския съюз по договор No. 825627 (ELG). Членове на екипа…

Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски

Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски

Информация Задачи Резултати Публикации и доклади Сборник Представяне Срок: 2020-2022 Вид на проекта: колективен Финансиране: Фонд „Научни изследвания“ Български екип (Институт за български език, БАН) Ръководител: проф. д-р Св. Коева Участници: проф. д-р Св. Коева (СКЛ), проф. д.ф.н. Максим Стаменов (СОСЕ), гл. ас. д-р Цв. Димитрова (СКЛ), гл. ас. д-р Св. Лесева (СКЛ), гл. ас. д-р М. Тодорова (СКЛ), д-р…

Обогатяване на семантичната мрежа Уърднет с концептуални фреймове

Обогатяване на семантичната мрежа Уърднет с концептуални фреймове

Информация Задачи Резултати Публикации Конференции и семинари Галерия Срок: 2021-2023 Вид на проекта: колективен Финансиране: Фонд „Научни изследвания“ Ръководител: проф. д-р Св. Коева Участници: проф. д-р Св. Коева, проф. Тинко Тинчев (Факултет по математика и информатика, Софийски университет), проф. Мила Димитрова-Вълчанова (Норвежки университет за наука и технологии, Трондхайм), гл. ас. д-р Св. Лесева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас….

Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации

Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации

Информация Задачи и резултати Публикации Доклади Семинари Сесия за Уърднет 2018 Сесия за Уърднет 2020 Сборник Срок: 2017-2020 Вид на проекта: колективен Финансиране: Фонд „Научни изследвания“, договор ДН 10/3 от 14.12.2016 г. Ръководител: проф. д-р Св. Коева Участници: проф. д-р Св. Коева, гл. ас. д-р Св. Лесева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас. д-р М. Тодорова,гл. ас. д-р В….

Автоматичният превод на Механизма за свързване на Европа за Председателството на Съвета на Европа

Автоматичният превод на Механизма за свързване на Европа за Председателството на Съвета на Европа

Институтът за български език и членове на Секцията по компютърна лингвистика вземат участие в проекта „Автоматичният превод на Механизма за свързване на Европа за Председателството на Съвета на Европа (CEF Automated Translation for the EU Council Presidency)“, финансиран от Механизма за свързване на Европа на Европейската комисия, Програма на Сектор „Телекомуникации“, номер 2016-EU-IA-0121 I. Системата „Преводач“ за Председателството на Съвета…

Обогатяване на лингвистични ресурси с деривационно свързани несвободни фрази

Обогатяване на лингвистични ресурси с деривационно свързани несвободни фрази

Срок: 2018-2020 Вид на проекта: колективен Финансиране: договор по ЕБР с Института за изкуствен интелект към Румънската академия Ръководител от българска страна: гл. ас. д-р Св. Лесева Участници от българска страна: гл. ас. д-р С. Лесева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, Б. Ризов, гл. ас. д-р М. Тодорова, гл. ас. д-р В. Стефанова, д-р Ив. Стоянова. Анотация: Основната цел на…

Българският национален корпус

Българският национален корпус

Срок: 2017 – 2019 Вид на проекта: колективен Финансиране: бюджетна субсидия Ръководител: проф. д-р Св. Коева Участници: проф. д-р Св. Коева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас. д-р Св. Лесева, гл. ас. д-р М. Тодорова, д-р И. Стоянова, Б. Ризов, Л. Джаков, М. Ялъмов. Анотация: Целите на проекта са насочени към по-нататъшно увеличаване на обема на Българския национален корпус…

Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка (БулНет и ФреймНет)

Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка (БулНет и ФреймНет)

Срок: 2017-2019 Вид на проекта: колективен Финансиране: бюджетна субсидия, БАН – ЕБР с РумАН, Програма за подпомагане на младите учени – БАН, Фонд „Научни изследвания“ Ръководител: проф. д-р Св. Коева Участници: проф. д-р Св. Коева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас. д-р Св. Лесева, гл. ас. д-р М. Тодорова, д-р Ивелина Стоянова, ас. В. Стефанова, Б. Ризов, Лъчезар Джаков,…

PARSEME: PARSing and Multi-word Expressions

PARSEME: PARSing and Multi-word Expressions

Беше изготвен корпус с анотирани глаголни СЛЕ с обем 21 599 изречения и 480 413 думи, който включва 6721 анотирани глаголни СЛЕ. Анотацията беше извършена на две фази – фаза 1.0 (2017 г.) и фаза 1.1 (2018 г.). Количественото разпределение на типовете глаголни единици в корпуса е представено в таблица 1 по-долу. При анотацията е използвана класификацията на глаголните СЛЕ,…

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.