EN BG
Българският национален корпус

Българският национален корпус

Целите на проекта са насочени към по-нататъшно увеличаване на обема на Българския национален корпус (БНК), повишаване на неговата представителност и балансираност и разширяване на възможностите за достъп до него. Чрез изпълнението на тези цели ще се осигури по-ефективното използване на БНК като база за извършване на разнообразни лингвистични изследвания и за лексикографско описание на актуалното състояние на българския език. За…

Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка (БулНет и ФреймНет)

Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка (БулНет и ФреймНет)

Българската лексикално-семантична мрежа БулНет е разновидност на семантичните мрежи, която се състои от синонимни множества и различен тип релации (род – вид, част – цяло, причина – следствие, междуезикова еквивалентност и др.). Свойствата на релациите произтичат от универсалните свойства, които съществуват между обекти, събития и техните признаци. Българският ФреймНет също може да се разглежда като тип семантична мрежа – в…

CESAR: Central and South-east europeAn Resources

CESAR: Central and South-east europeAn Resources

Международен проект, финансиран по програмата на ЕС ICT PSP Проектът CESAR, в сътрудничество с META-NET, цели увеличаването, подобряването, стандартизацията и междуезиковите връзки на широк кръг от езикови ресурси и програми за обработка на езика. Проектът ще направи достъпни множество езикови ресурси и програми за български, унгарски, полски, хърватски, сръбски и словашки, които включват едно- и многоезикови корпуси, речници, лексикално-семантични мрежи…

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.