EN BG
Коева, Светла, Елена Иванова, Йовка Тишева, Антон Циммерлинг (ред.). Онтология на ситуациите за състояние — лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022, 340 с. ISBN: 978-954-779-124-4.
Proceedings of the Fifth International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2022). Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, 248 p. ISSN: 2367-5578.
Koeva, S. (ed.). Towards a Semantic Network Enriched with a Variety of Semantic Relations. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 2020, 120 p. ISBN 978-619-245-057-1.
Proceedings of the Fourth International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2020). Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, 2020, 194 p. ISSN: 2367-5578.
Proceedings of the Third International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2018). Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, 2018, 222 p. ISSN: 2367-5578.
Коева, Св., П. Бъркалова (ред.). Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2017, 340 с. ISBN: 978-954-779-124-4.
Proceedings of the Second International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2016). Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, 2016, 110 p. ISSN: 2367-5578.
Коева, Св., Д. Благоева (ред.). Езикови ресурси и технологии за български език. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2014, 310 с. ISBN: 978-954-322-797-6.
Svetlozara Leseva, Tsvetana Dimitrova, Ivelina Stoyanova, Ekaterina Tarpomanova, Rositsa Dekova (eds.). Proceedings of the First International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2014). Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, 2014, 98 p. ISSN: 2367-5578.
Коева, Св., И. Кръпова (съст.). Нови изследвания по генеративен синтаксис на българския език. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2013, 304 с. ISBN: 9789543226122.
Коева, Св. (ред. и съст.). Българският семантично анотиран корпус. София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2010, 208 с. ISBN: 978-954-779-124-4.

Copyright © 2015-2022 Department of computational linguistics. All rights reserved.