EN BG

Оценка на уменията за четене и разбиране в начална училищна възраст в България и ИталияОбща информацияЗаглавие: Оценка на уменията за четене и разбиране в начална училищна възраст в България и Италия

Срок: 2023 – 2025

Ръководител на проекта на българския екип: проф. Светла Коева

Участници от българския екип: д-р Ивелина Стоянова, гл. ас. д-р Валентина Стефанова, доц. д-р Цветана Димитрова, гл. ас. д-р Мария Тодорова, гл. ас. д-р Христина Кукова

Ръководител на проекта на италианския екип: проф. Вито Пирели

Участници от италианския екип: ст. изсл. Клаудия Марци, изсл. Марчело Феро, изсл. Андреа Надалини, Алесандро Ленто (докторант)

Основна цел на проекта: Да се повиши нивото на грамотност и способностите за четене и разбиране на децата в начален етап на обучение. За постигането на тази цел ще се проведе задълбочено проучване, фокусирано върху оценка на уменията за четене и способностите за разбиране на съдържанието на текста при деца в начална училищна възраст в България и в Италия.

Финансиране: Българската академия на науките и Националния съвет за научни изследвания в Италия


Проектът се осъществява в сътрудничество с 21. Средно училище „Христо Ботев“ в гр. София.

Задачи

Проектът си поставя следните задачи:

– Да се разработят и тестват стратегии за наблюдение и оценка на уменията за четене и разбиране при ученици в началните класове в България и в Италия. 

– Да се съберат данни за нивото на четене и разбиране на децата в двете страни съгласно споделен набор от инструменти и съотносими, строго контролирани тестови материали.

– Да се направи съпоставка на събраната информация за нивото на уменията за четене и разбиране от различни възрастови и социални групи, владеещи различни езици (български и италиански).

– Да се документират и публикуват процедури, протоколи и инструменти, свързани с уменията за четене и разбиране, базирани на емпиричните наблюдения.

Метод на изследване

Ще бъде използвана платформа за автоматичен анализ и оценка на уменията за четене с помощта на таблет (от Института по компютърна лингвистика в Пиза).

Платформата предоставя точна оценка на уменията за четене, основана на емпиричен материал.

Платформата ще се използва за автоматично събиране, предварителна обработка и анализ на синхронизирани многомодални данни за четене, които включват: гласов запис при четене; запис на времето на плъзгане на пръста под текста при четене; времето за отговор на въпроси, проверяващи разбирането на текста; и броя правилни отговори.

Ще бъдат съставени подходящи текстове за четене – разкази на български и италиански, балансирани и сравними по отношение на нивото на четивност и езиковата сложност. С помощта на съвременните инструменти за обработка на естествен език текстовете ще бъдат анотирани на различни езикови равнища: артикулационна сложност (дължина и разнообразие на отделните думи при изговор), маркиране на частите на речта, лексикална типичност (от гледна точка на употребата и разпространението на думите), ортотактична вероятност (възможността за образуване на биграми и триграми с дадена дума), морфологична сложност, честота на срещане на основните форми и на словоформите, позиция на думата и синтактична ѝ роля в изречението.

Чрез съотнасяне на данните за траекторията, описана с пръста, аудиоинформацията и анотирания текст за четене ще бъде направен анализ на специфични езикови фактори за уменията за четене на деца от различна възраст, като по този начин ще се постигне по-добро разбиране за: а) основните механизми при стратегиите за четене на децата; б) кои характеристики на текста затрудняват четенето; в) възможностите за подобряване на уменията за четене и преодоляване на някои дефицити и трудности.

Работни срещи

Работна среща, онлайн, 29.06.2023 г.

На 29 юни 2023 г. се проведе първа работна среща на екипа по проекта „Оценка на уменията за четене и разбиране в начална училищна възраст в България и Италия“ с продължителност 2023 – 2025 г. На срещата присъстваха всички участници в проекта както от страна на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН – проф. Светла Коева, доц. Цветана Димитрова, гл. ас. Валентина Стефанова, гл. ас. Мария Тодорова, гл. ас. Христина Кукова (постдокторант), д-р Ивелина Стоянова, така и от страна на италианските партньори от Института за компютърна лингвистика „А. Замполи“ към Националния съвет за научни изследвания на Италия – проф. Вито Пирели, ст. изсл. Клаудия Марци, изсл. Марчело Феро, изсл. Андреа Надалини, Алесандро Ленто (докторант).

Всички участници се представиха накратко и уточниха общите цели в първия етап от проекта. Проф. В. Пирели направи обзор на работата на италианския екип, като представи варианти на проследяването на динамиката на процеса на четене, както и проверката на четене с разбиране при различни възрастови групи. Бяха обсъдени параметрите и особеностите на системата за изпълнение на научния експеримент (ReadLet).


Работна среща, Пиза, 6 – 8.11.2023 г.

В периода 6 – 8 ноември 2023 г. проф. д-р Светла Коева, доц. д-р Цветана Димитрова и д-р Ивелина Стоянова осъществиха работно посещение в Института за компютърна лингвистика „А. Замполи“ в Пиза, Италия. Бяха проведени поредица от работни срещи с проф. Вито Пирели, ст. изсл. Клаудиа Марци, ст. изсл. Марчело Феро, изсл. Андреа Надалини и Алесандро Ленто (докторант). По време на работните срещи беше направено общо представяне на проекта от италианския екип и проведена дискусия за основните цели, системата за проверка на уменията за четене ReadLet, разработена и използвана от италианския екип, и основни особености и проблеми при събирането на данните. Д-р Цветана Димитрова представи задачи за онлайн експерименти под формата на езикови игри, разработени от българския екип, както и обобщение и анализ на получените резултати. Бяха представени резултатите от научните изследвания на италианския екип (сравнителни изследвания между деца с типично езиково развитие и деца с нарушения от аутистичния спектър, деца в едноезикова и в билингвална среда, възрастни). Беше отделено внимание и на предимствата на системата и на метода за следене на текст с пръст при четене (finger tracking) в сравнение с други методи за проверка на уменията за четене (следене на погледа – eye tracking), както и параметрите за провеждане на кампанията в България за проверка на четивната грамотност. Бяха дискутирани техническите подходи за осигуряване на сравнимост на текстовете на италиански и на български, както и възможните инструменти за анализ, които ще бъдат приложени.

⮩ Презентация


Работна среща, София, 5 – 6.12.2023 г.

На 5 и 6 декември 2023 г. проф. Вито Пирели и изсл. Андреа Надалини бяха на работно посещение в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, където се срещнаха с екипа на проекта от българска страна: проф. д-р Светла Коева, гл. ас. д-р Мария Тодорова, гл. ас. д-р Христина Кукова и гл. ас. д-р Валентина Стефанова.

По време на поредицата от работни срещи проф. Пирели и изсл. Надалини разясниха работата с приложението ReadLet, както и принципите за провеждане на експериментите, съобразно тяхната практика в Италия. Изсл. Надалини разказа за начините на събиране на данните за експериментите, както и за последващия анализ и статистическа обработка. Беше проведена среща с г-жа Мая Ангелов, директор на 21. средно училище в град София, с цел обсъждане на сътрудничество на българския екип и екип от училището. Беше очертан планът за работа през следващите месеци, средствата за комуникация и очакваните резултати. На 6 декември проф. Вито Пирели изнесе лекция пред по-широк кръг от слушатели в Бъгарската академия на науките с цел популяризиране на целите и очакваните резултати от проекта.


Резултати

През 2023 година бяха изпълнени следните дейности:

 • Адаптиране и персонализиране на съществуващите протоколи и софтуерни продукти за създаване на езикови задачи и събиране и съхраняване на поведенчески данни при четене на ученици в началните класове за двата езика.

  Платформата Рийдлет (ReadLet), разработена от италианския екип, се използва за автоматично събиране, предварителна обработка и анализ на синхронизирани мултимодални данни за четене, които включват: гласов запис, запис на времето на плъзгане на пръста, времето за отговор на въпроси, проверяващи разбирането на текста, и броя правилни отговори. Беше извършена интеграция в платформата на български текстове, предназначени за събиране на данни, и бяха проведени първоначални тестове. Платформата беше локализирана за български език.

 • Оценка на нуждата от защита на данните и поверителността.

  Беше проучено европейското и българското законодателство за защита на личните данни и беше изготвен пакет от документи, необходими за провеждането на експеримента в училище – покана за сътрудничество, покана за участие, образец на писмо за съгласие от родител или настойник.

 • Проектиране и разработване на контролирани сравними езикови материали и езикови задачи, подходящи за оценка на уменията за четене и нивата на декодиране на информацията и разбиране на съдържанието при четене на ученици в началните класове за двата езика.

  Текстовете са създадени специално за предвидените изследователски цели на италиански език. Текстовете имат специфична структура: всеки от тях се състои от пет епизода, като нивото на трудност на текста нараства с всеки следващ епизод. След всеки епизод се задават по два въпроса към текста с четири варианта за отговор, от които може да се избере правилният.

  Текстовете са преведени на български. Преводът беше допълнително адаптиран, за да съответства на приетата сложност (дължина на изречение, изчислена като среден брой думи в изречение, и дължина на думата, изчислена като среден брой букви в дума), лексикални характеристики (процент уникални думи в текста спрямо избран за възрастта референтен списък; разпределение между „основна лексика“, думи с висока честота на употреба и думи с относително по-ниска честота, отнасящи се до ежедневни предмети или действия и морфо-синтактични характеристики (дълбочина на синтактичното дърво или най-дългия път от корена на дървото до листата (думите); средната дълбочина на синтактичното дърво на подчинените изречения; словореда на подчинените изречения; дължината на зависимите връзки и др.).

 • Проектиране и разработване на контролирани сравними езикови материали и езикови задачи, подходящи за оценка на нивото на знание за основния речников запас и неговата подходяща употреба от учениците в началните класове за двата езика.

  Експериментите за проверка на разбирането на значението на подбрано множество от думи бяха проведени частично контролирано по време на Софийския фестивал на науката (11 – 14.05.2023 г.) и на Европейския ден на езиците (30.09.2023 г.) в София със 73 респонденти. Работата по създаване на задачите и провеждането на експериментите, както и анализът на получените резултати бяха представени пред италианския екип по време на работна среща в Пиза (6 ноември 2023 г.).

 • Определяне на целевите групи и договаряне на събирането на данни с училищните власти и родителите.

  В Италия е проведен експеримент със 120 ученици от 2. до 5. клас включително. В България е осъществено сътрудничество с 21. Средно училище „Христо Ботев“ в град София за провеждане на експеримента с 80 ученици от 2. до 5. клас. Данните за съгласие от родителите или настойниците са в процес на обработка.

Презентации

По време на Осмия форум „Изследователски подходи в обучението по български език“, който се проведе на 1 ноември 2023 г. в зала „Акад. Александър Теодоров-Балан“ на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ в гр. София, беше представен проектът „Оценка на уменията за четене и разбиране в начална училищна възраст в България и Италия“ пред учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език. Докладът е изпратен за анонимно рецензиране в сп. „Български език“.

⮩ Презентация


По време на Международната научна конференция „Българистични езиковедски четения“, която се проведе на 23 и 24 ноември 2023 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, екипът на проекта от българска страна запозна участниците в конференцията с целите и задачите на проекта, както и с бъдещите експерименти, свързани с четивните умения на деца от целевата група на проекта. Докладът се очаква да бъде публикуван през следващата година в сборник от конференцията.

⮩ Презентация


На 6 декември 2023 г. в зала „Иван Евстратиев Гешов“ (207) на Българската академия на науките проф. Вито Пирели изнесе лекция на тема: Assessing reading literacy with the finger-voice span. Лекцията протече при засилен интерес от страна на научната общност; присъстваха представители на Българската академия на науките, университетски преподаватели, студенти и учители, както и експерти от Министерството на образованието и науката.

⮩ Информация

⮩ Презентация


Публикации

Светла Коева, Валентина Стефанова, Ивелина Стоянова, Мария Тодорова. Оценка на уменията за четене в начална училищна възраст. – Български език. Приета за печат.

Vito Pirelli, Svetla Koeva. Developing Materials for Assessing Reading Literacy and Comprehension of early Graders in Bulgaria and Italy. – Чуждоезиково обучение. Приета за печат.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.