Уеб базираните услуги на СКЛ

Българската многокомпонентна система за първична обработка и лингвистична анотация на текстове включва следните видове езикова обработка:


Демонстрация на системата