Разширено търсене

Заявката хубав намира думата хубав в корпуса.

Символът * означава произволна дума. Например заявката <благодарение на *[1,1]> ще намери благодарение на редакцията, благодарение на Интернет и т.н.

Символите за релация се ограждат в скоби //. В момента може да се търси за синоними /S/, за съществителни, глаголи, прилагателни и наречия, хипероними /H/ за съществителни и глаголи и релацията подобен на /L/ за прилагателни. Заявката хубав/S/ намира всички синоними на думата хубав1 в Българския wordnet и техните форми, които се срещат в корпуса: хубав, хубава, добър, добра и т.н.

Заявката мусака/H/ намира всички хипероними на думата мусака и техните форми: ястие, блюдо, блюда и т.н. Заявката велик/L/ намира всички литерали и техните форми, които се срещат в Българския wordnet и в корпуса, свързани с релацията подобен на с думата велик: значим, значима, голям, големи, важен, важно и т.н..

Символът за словоформи се огражда в скоби /F/, защото се разглежда като вид граматична релация между основната форма и словоформите. Заявката рисувам/F/ намира всички синтетични форми на думата рисувам, които се срещат в корпуса. Думата, чиито форми се търсят, може да не е в основна форма в заявката - рисуват/F/ намира всички синтетични форми на рисувам, които се срещат в корпуса.

Символите за граматични характеристики се ограждат във фигурни скоби {}. Тъй като граматичните характеристики могат да се разглеждат като признак, на който се приписват определени стойности, например граматичната категория число има стойностите единствено число, множествено число и бройна форма за български език, то заявките имат следния вид атрибут=стойност. Атрибутите и стойностите, които могат да бъдат търсени в момента, както и символите, с които се записват, са изброени по-долу:

Заявката син/F/{FG=f} намира формите за женски род на думата син. Заявката син/F/{D=d} намира членуваните форми на думата син.

Заявката син/F/{POS=A N=p D=d} намира срещанията на членуваната форма за множествено число на прилагателното син. Заявката липа/H/{N=p} намира всички срещания в множествено число на хиперонима на думата липа: дървета.

Наредена заявка се огражда в ъглови скоби <>2. Например заявката <хубав/F/{D=d} *{POS=N}> намира членувана форма на прилагателното хубав пред съществително: хубавите дами, хубавото птиче, хубавите мебели. Заявката <*{POS=A} и *{POS=A}> намира две съчинително свързани прилагателни имена със съюза и, например малкия и средния, културна и просветна и т.н. Заявката <*{POS=A} *{POS=N} и *{POS=A} *{POS=N}> намира съчинително свързани именни групи: елитните университети и средните училища, различни похвати и различни теми и т.н.

Заявката <*{POS=PREP}> намира всички предлози, които се срещат в корпуса. Заявката <*{POS=PREP} *{POS=N}> намира всички предлози, които се срещат пред съществително. Заявката <*{POS=PREP} *{POS=A} *{POS=N}> намира всички предлози, които се срещат пред прилагателно и съществително. Заявката <на *{POS=A} *{POS=N}> намира предлога на пред прилагателно и съществително. Заявката <*{POS=PREP} *{POS=A} кола> намира предлог пред прилагателно пред думата кола. Заявката <*{POS=PREP} *{POS=N D=d}> намира предлог пред членувано съществително, например по стените, до коляното.

Заявката <не се *{POS=V VA=IM}> намира думите не се пред глагол от несвършен вид. не се виждаше, не се отнася и т.н. Заявката <не *[1,1] *{POS=V IVF=w}> намира не, следвано от произволна дума, следвана от страдателно причастие. Заявката <*{VA=PE T=r VT=T}> намира преходни глаголи от свършен вид в сегашно време: наложи, прати, покаже.

Брой на думи в наредената заявка се отбелязва в правоъгълни скоби []. Заявката <на *[1,] ден> намира последователностите от предлога на, най-малко една произволна дума и съществително име. думата ден. Заявката <на *[2,2] *{POS=N}> намира предлога на, две произволни думи и съществително име. Заявката <на *[,1] *{POS=N}> намира предлога на, най-много една произволна дума и съществително име. Заявката <много [2,2]> намира две непосредствени срещания на думата много.

Конюнкция се отбелязва с &, дизюнкция – с |, отрицание – с !, импликация – с =>, еквивалентност – с <=>.. За групиране се използват кръгли скоби (). Заявката този&нов намира едновременно срещане на този и нов. Заявката този|нов намира алтернативно срещане на този и нов. Заявката !български/F/&банка намира изреченията, в които се среща думата банка, но не се среща думата български в някоя от формите си. Отрицанието на импликацията !(фигура=>шахмат/F/) намира всички изречения, в които се среща само фигура.
  1. Тъй като един и същи литерал може да има повече от едно значение в wordnet, като резултат се получават синонимите на всяко едно значение, това се отнася и за хиперонимите, и за релацията подобен на.
  2. По подразбиране заявката е ненаредена.