EN BG

Йордан Кралев е завършил специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ в Техническия университет в гр. София през 2012 г., след което през 2016 г. защитава дисертация за научната степен „доктор“ по „Теория на автоматичното управление“ на тема Реализация на сложни закони за управление с програмируеми логически платформи.

В момента е главен асистент към катедра „Системи и управление“ в Техническия университет – София. Интересите му са в областта на робастното управление, методите за идентификация на системи и приложната математика.

Участва в проекта на Секцията по компютърна лингвистика Многоезиков корпус от изображения (MIC 21).

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.