EN BG

Д-р Светла Коева е професор по компютърна лингвистика, ръководител е на Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език на Българската академия на науките. Научните ѝ интереси са в областта на компютърната лингвистика, проблемите на формалното описание на езика: морфология и синтаксис, лексикално-семантичните мрежи и онтологиите. Основен изследовател е при създаването на редица ресурси за български език като: Българския уърднет, Българския национален корпус, веригата oт програми за обработка на текста и др.

Автор е на 5 книги и на над 200 научни публикации. Ръководител е на множество научни проекти, сред които в момента актуални са: „Европейска лексикографска мрежа“ (на българския екип), „Многоезиков корпус от изображения“, „Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране“, „Колекция от многоезикови ресурси за CEF.AT“, „Обогатяване на семантичната мрежа уърднет с концептуални фреймове“. От 2013 година ръководи проекта „Написаното остава. Пиши правилно!“ за популяризиране на изучаването и изследването на българския език. Ръководи Националния център за компетентност към „Европейската езикова мрежа“.

Била е директор на Института за български език в периода от 2012 до 2021 година, председател е на Научния съвет на Института за български език от 2021 година. Главен редактор е на сп. „Известия на Института за български език“ и на седмичното издание „Написаното остава. Пиши правилно!“.

Отличена е с четири награди от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката и от Българската академия на науките.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.