EN BG

Един от приоритетите на Секцията по компютърна лингвистика е да предоставя достъп до лингвистичните си ресурси както на научната общност, така и на широката общественост. Тази страница съдържа връзки към:

 

  • разнообразни едноезикови и многоезикови (паралелни) корпуси, обработени (токънизирани и сегментирани на ниво изречение) и анотирани на едно или повече различни езикови равнища – морфосинтактично (тагиране по част на речта и граматични характеристики); синтактично (сегментация на ниво изречение и просто изречение в рамките на сложното); семантично (еднозначно определяне на значението в контекст); анотация на съставни думи и именувани същности и др.;
  • различни по тип речници, включително с обща лексика и специализирани; граматични речници на прости и съставни думи; семантико-синтактични речници; честотни речници и др.;
  • списък с публикации на членове на СКЛ;
  • описание на българската лексикално-семантична мрежа – Българския WordNet (БулНет), както и към системата за достъп до него.

 

 

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.