EN BG

Езикови ресурси и технологии за български език

Светла Коева (ред. и съст.). Езикови ресурси и технологии за български език. Акад. изд. „Марин Дринов“, София, 2014, 312 с. ISBN: 978-954-322-797-6.

 

Сборникът „Езикови ресурси и технологии за български език“ съдържа студии и статии, които представят част от резултатите, получени в рамките на два международни проекта – CESAR: Централно- и южноевропейски езикови ресурси и ATLAS: Система за създаване и поддържане на съдържание, базирана на езикови технологии. Основният резултат от проекта CESAR е разширяването и разпространението на широк кръг от езикови ресурси и програми за обработка на езика. Основното постижение на проекта ATLAS е интеграцията на езикови технологии в уеб базирана система за управление на съдържание.
В сборника са представени разнообразни езикови ресурси (едно- и многоезикови корпуси, анотирани и паралелни корпуси, речници, лексикално-семантични мрежи и др.) и програми за обработка на езика. Езиковите ресурси и технологии са приложими в разнообразни социално ориентирани софтуерни решения и технологични продукти – говорещи устройства за незрящи; програми за автоматично резюмиране на множество документи, написани на различни езици; приложения за гласово търсене; програми за автоматичен превод в специализирани тематични области и за разнообразни двойки езици; интелигентни асистенти за извличане на важна информация от интернет, съобразена с различни потребителски интереси, и много други.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.