EN BG
2021

2021

Коева, Светла. Към типологичен анализ на комплементността в български. В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). ТОМ 1. Светла Коева, Максим Стаменов (съставители). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021. ISSN 2683-118Х. DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.25 Лесева, Светлозара, Ивелина Стоянова. Семантично описание на глаголи за промяна и йерархична организация на концептуалните фреймове….

2020

2020

Dimitrova, T. On WordNet Semantic Classes: Is the Sum Always Bigger?. Proceedings of the Fourth International Conference “Computational Linguistics in Bulgaria” (CLIB 2020), Institute for Bulgarian Language – Bulgarian Academy of Sciences, 2020, ISSN:2367-5675 (online), 177-185 Dimitrova, T., P. Osenova. Tagging Historic Bulgarian Texts: Experiments and Challenges. XXV Державинские чтения: Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики: Сборник статей по…

2019

2019

Koeva, S., T. Dimitrova, V. Stefanova, D. Hristov. Towards Conceptual Frames. Чуждоезиково обучение, 46, 6, 2019, ISSN 1314–8508 (Online); 0205–1834 (Print), 551-564. pdf Dimitrova, T., V. Stefanova. On Hidden Semantic Relations between Nouns in WordNet. Proceedings of the Tenth Global WordNet Conference (July 23–27, 2019, Wrocław (Poland), Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019, ISBN 978-83-7493-108-3, 54-63. pdf Koeva, S., D….

2018

2018

Лесева, Св., Ив. Стоянова. Трета международна научна конференция „Компютърната лингвистика в България“ – традиции и перспективи. Чуждоезиково обучение, 45, 6, 2018, 650-656. Svetla Koeva, Tsvetana Dimitrova, Valentina Stefanova, Dimitar Hristov. Mapping WordNet Concepts with CPA Ontology. In: Proceedings of GWC 2018. (pdf) Svetlozara Leseva, Ivelina Stoyanova, Maria Todorova. Classifying Verbs in WordNet by Harnessing Semantic Resources. In: Proceedings of CLIB…

2017

2017

Maciej Piasecki, Svetla Koeva. WordNet Relations in the Bulgarian-Polish Bilingual Perspective. В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език, 2017, част I. (pdf) Stefanova, V. T. Dimitrova. Classification of Adjectives in BulNet: Notes on an Effort. In: Poceedings of the Workshop Challenges for Wordnet. Galway, Ireland. 2017. 10 p. Коева, С., Ц. Димитрова. Особености на семантичната и…

2016

2016

Dimitrova, T., V. Stefanova. Adjectives in WordNet: Semantic Issues. In: Proceedings of the 12th International Conference Linguistics Resources and Tools for Processing the Romanian Language (ConsILR-2016), Faculty for Computer Science, Alexandru Ioan Cuza University, Iași, 2016, ISSN:1843-911X, 131-141 Koeva S., I. Stoyanova, M. Todorova, S. Leseva, T. Dimitrova. Metadata Extraction, Representation and Management within the Bulgarian National Corpus. – In:…

2015

2015

Babru Mititelu, V., B. Rizov, E. Tarpomanova, S. Leseva, T. Dimitrova. Noun-Verb Derivation in the Bulgarian, Romanian and English Wordnets – a Comparative Approach. – In: Proceedings of the 11th International Conference Linguistics Resources and Tools for Processing the Romanian Language (ConsILR-2015). Faculty for Computer Science, Alexandru Ioan Cuza University, Iași, Romania, 2015, pp. 53–64. ISSN: 1843-911X. (pdf) Koeva, Svetla,…

2014

2014

Светла Коева (ред. и съст.). Езикови ресурси и технологии за български език. Акад. изд. „Марин Дринов“, София, 2014, 312 с. ISBN: 978-954-322-797-6. Dimitrova, T., A. Bojadziev. Historical Corpora of Bulgarian Language and Second Position Markers. – In: ​Proceedings of the First International Conference Computational Linguistics in Bulgaria. Sofia: Institute for Bulgarian Language, 2014, pp. 55–63. ISSN: 2367-5578 (pdf) Leseva, S.,…

2013

2013

Илиев, Г. Съотнасяне на паралелни корпуси с прилагане на модели за статистически машинен превод. – БЕ, 60 (2013), 1, 30-47.   Tarpomanova, Ekaterina. Verb Aspect in Greek and Bulgarian: Derivation, Meaning and Functioning. – In: Gerogeta Rata, Editor. Linguistic Studies of Human Language, 1913, pp. 189-202. ISBN: 978-960-9549-45-5.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.