EN BG

Публична защита на дисертационния труд на Светлозара Лесева

На 11 октомври 2012 година от 11:00 часа в Института за български език при БАН се състоя открито заседание на публичната защита на Светлозара Илиева Лесева. Темата на дисертацията е „Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите (при префигирани глаголи в българския език)”.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.