EN BG

Приключи успешно проектът „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика”

Проектът се финансира от Европейския социален фонд  и Република България. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013.

 

В проекта „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика“ участваха докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени от Института за български език (ИБЕ) – бенефициент по проекта, и Факултета по математика и информатика и Факултета по славянска филология на СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Основната цел на проекта е развитието на научния потенциал в България в областта на математическата логика, информатиката и компютърната лингвистика чрез осигуряване на мотивация и подкрепа на докторанти, млади учени, специализанти и постдокторанти за пълноценна реализация в България по съвременни направления, в които у нас има остра нужда от млади специалисти.
За целта бяха планирани и проведени няколко дейности насочени към – предлагане на тематични и интердисциплинарни курсове, организиране и провеждане на научноизследователски срещи, и семинари, поощряване на академичната мобилност, подкрепа на научни публикации в международно признати издания, научна и методическа подкрепа за изготвяне на дисертационните трудове.

loga

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.