EN BG

1999

Йордан Пенчев (редактор). Словообразувателен речник на съвременния български книжовен език, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 1999.

 

Йордан Пенчев (редактор). Словообразувателен речник на съвременния български книжовен език, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 1999.
Светла Коева. Синтаксис и пунктуация, Издателство “Макрос-2001”, Пловдив, 1999.
Петя Бъркалова, Светла Коева. 12 X 8 практически задачи по синтаксис, Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1999.
Светла Коева. Справочник по български език за учениците от 4 до 7 клас, Издателство “Макрос-2001”, Пловдив, 1999.

1998

Тодор Бояджиев, Иван Куцаров, Йордан Пенчев. Съвременен български език, Издателство “Петър Берон”, София, 1998.

 

Светла Коева. Аргументна структура, семантични отношения и синтактична реализация на аргументите, в: Езиково съзнание, Издателство “Наука и изкуство”, София, 1998, 206-230.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.