EN BG

Пени Лабропулу е главен изследовател към Института за обработка на език и реч в Атина. Работи основно в следните области:

  • модели метаданни за документирането на езикови ресурси и технологии, както и културни ресурси,
  • инфраструктури за споделяне и използване на езикови ресурси и технологии,
  • проблеми на лицензирането и законови метаданни за езикови ресурси,
  • компютърна лексикография и лексикология (дизайн и имплементация на едноезикови и многоезикови компютърни речници),
  • лексикография за човешка употреба (дизайн и конструкция на педагогически речници),
  • дейности, свързани с корпуси (дизайн на корпуси, лингвистична анотация, както и корпусно-базирани изследвания),
  • компютърна терминология (автоматично извличане на термини, конструиране на едноезикови и многоезикови терминологични тълковни речници за човешка употреба и за компютърни системи).

Пени Лабропулу е автор на редица публикации и е участвала в различни европейски и национални изследователски проекти (Европейска езикова мрежа, CLARIN-EL, QT-LaunchPad, T4ME, CLARIN-EL PREP, CLARIN, Употреба на модерните технологии в промотирането на Centre for Asia Minor Studies Archives, Книжовни паралели / Literary Parallels, POTHEG, INTERA, LEXIS, SIMPLE, LE-PAROLE, SOCRATES / DEMOSTEN, EPET ΙΙ / DIALOGOS, LINGUA / Гръцко-датски речник, PAROLE, RENOS, TRANSLEARN, NERC, STRIDE/LOGOS и EUROTRA). Също така е работила като лексикограф при дизайна и разработването на мултимедийни и печатни речници (Речник на модерния гръцки език за ученици от средния курс, Речник по гръцки като чужд език, в контекста на програмата „Образование за деца мюсюлмани“). Преподавала е Компютърна лексикография в следдипломния курс „Лексикографски треории и приложения“, интерфакултетен курс към Университета в Атина. Заемала е поста на вицепрезидент на Комисията по законови и етични проблеми към CLARIN (CLIC) от 2016 до 2020. В периода 1997 – 99 е била член на борда на Европейската асоциация по терминология (EAFT), а от 1999 до 2007 е била член на Консултативния съвет. Има магистърска степен по машинен превод от Университета в Манчестър, Института за наука и технологии, както и бакалавърска степен по английска литература и лингвистика от Университета в Атина.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.