EN BG

Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и рускиСрок: 2020-2022

Вид на проекта: колективен

Финансиране: Фонд „Научни изследвания“Български екип (Институт за български език, БАН)

Ръководител: проф. д-р Св. Коева

Участници: проф. д-р Св. Коева (СКЛ), проф. д.ф.н. Максим Стаменов (СОСЕ), гл. ас. д-р Цв. Димитрова (СКЛ), гл. ас. д-р Св. Лесева (СКЛ), гл. ас. д-р М. Тодорова (СКЛ), д-р Ив. Стоянова (СКЛ), гл. ас. д-р В. Стефанова (СКЛ), Хр. Кукова (СКЛ), проф. Йовка Тишева (СУ, външен сътрудник), доц. Марина Джонова (СУ, външен сътрудник).

Руски екип (Санктпетербургски държавен университет)

Ръководител: проф. д.ф.н. Елена Юриева Иванова

Участници: проф. д.ф.н. Елена Юриева Иванова, проф. Галина Кустова, проф. Антон Циммерлинг, гл.н.с. Александър Летучий, м.н.с. Мария Овсянникова, Александра Еремченко

Резюме:

Проектът е посветен на предикатно-аргументните структури, изразяващи ситуации за състояние в български и руски език. Изследването е насочено към семантично описание и типологизация на предикатите и предикативите за състояние (стативни предикати и предикативи), изследване на моделите при синтактичната им реализация и установяване на набора от семантични и граматични характеристики, които обуславят реализацията на диатези и възможните редувания между тях. В резултат на лингвистичното моделиране ще бъде представена онтология на начините за изразяванe на състояние и ще се демонстрират о собено стите на концептуализацията, лексикализацията и граматикализацията при изразяването на състояние в двата изследвани езика.

Основната цел на проекта е абстрактно (до колкото е възможно, езиково независимо) онтологично представяне на типовете значения за състояние на базата на съвкупност от семантични диференциращи признаци.

Хипотезата ни е, че доколкото концептуализацията отразява света, който ни заобикаля, и позволява междуезиковата комуникация, подобно абстрактно езиково независимо описание е възможно или най-малкото може да бъде направено съотносимо при съпоставка на различни езици.

За да се постигне основната цел на проекта, са формулирани следните по-специфични цели:

 • Описание на семантичните и синтактичните модели на реализация на типовете състояния в български и руски език.
 • Съпоставка на семантичните и синтактичните модели за реализация на типовете състояния в български и руски език.
 • Описание на семантични диференциращи признаци и техните параметри, в рамките на които се реализират диатезите и алтернациите при изразяване на типовете състояния в български и руски език.
 • Формулиране на семантични диференциращи признаци и на техните параметри, необходими за онтологично представяне на типовете състояния.

Предпоставка за постигането на основната цел и специфичните цели е изследване на съвременното състояние при употребата на предикати и предикативи за състояние в различни тематични области в български и руски. В основата на този аспект от изследването стои разбирането, че достоверни теоретични заключения могат да бъдат направени въз основа на количествен и дистрибутивен анализ, извършен с помощта на съвременните езикови технологии.

В основата на този аспект от изследването стои разбирането, че достоверни теоретични заключения могат да бъдат направени въз основа на количествен и дистрибутивен анализ, извършен с помощта на съвременните езикови технологии.

При изпълнението на горните цели ще бъде постигната още една цел: открояване на основните прилики и разлики при моделите за концептуализация, лексикализация и граматикализация при изразяване на типовете състояния в български и руски език. Очакванията, които се базират на предходни изследвания, са, че двата езика ще покажат редица типологични сходства по отношение на безличните изречения с предикати и предикативи за състояние с централен аргумент експериенцер.

Основният резултат от изпълнението на проекта ще бъде абстрактното (до колкото е възможно, езиково независимо) онтологично представяне на типовете състояния на базата на съвкупност от семантични диференциращи признаци и техните параметри. Този резултат ще се основава на няколко по-частни резултата: формулиране на абстрактно множество от семантични диференциращи признаци и техните параметри, които са необходими за семантичното описание на типовете състояния; формулирането на семантични диференциращи признаци и техните параметри, които са необходими за описанието на диатезите и алтернациите; формулиране на тестове за проверка, които гарантират достоверността на заключенията. Новото знание е свързано с това, че онтологичното представяне ще бъде приложимо за различни езици, защото семантичните диференциращо признаци (до голяма степен) ще са езиково универсални.

За да се постигне основният резултат от проекта, е необходимо да се получат следните резултати:

1. Описание на семантичните и синтактичните модели на реализация на типовете състояния в български и руски език.

Описанието ще включва поотделно за български и руски: семантична класификация на предикатите и предикативите за състояние; формулиране на семантични диференциращи признаци и параметри, необходими за семантичното описание на типовете състояния в български и в руски; детайлен синтактичен и семантичен анализ на подкласовете предикати и предикативи за състояние и на прилежащите им аргументи. Подробна семантична класификация на предикатите и предикативите за състояние и детайлен синтактичен и семантичен анализ на диференцираните подкласове не са предлагани досега.

2. Съпоставка на семантичните и синтактичните модели за реализация на типовете състояния в български и руски език.

Резултатът ще се изразява в анализ на сходствата, идентичността и различието на предикатите и предикативите за състояние и техните обкръжения (аргументната и адюнктна реализация) в български и руски. Сравнението ще се извърши на базата на събрания емпиричния материал и на обобщенията за синтактичната и семантичната структура на подкласовете предикати и предикативи. Подобно мащабно съпоставително изследване не е предлагано досега, при това не само за избраната двойка езици за сравнение.

3. Описание на семантични диференциращи признаци и техните параметри, в рамките на които се реализират диатезите и алтернациите при изразяване на типовете състояния в български и руски език.

Очакван резултат е установяването на набора от семантични и граматични характеристики, които обуславят реализацията на диатези и възможните редувания между тях, което ще направи възможно формулирането на диференциращи признаци и техните параметри, в рамките на които се реализират диатезите и алтернациите. Като следствие на този резултат ще бъде обособяването на подкласовете предикати и предикативи за състояние, за които са характерни еднакви множества от диатези и алтернации. Новото в предлагания подход е теоретичната обосновка и предвиждането за реализираните диатези и алтернации, а научните доказателства ще се основават на достоверността на емпиричния материал.

4. Изследване на съвременното състояние при употребата на предикати и предикативи за състояние в различни тематични области в български и руски.

Ще бъде извлечен езиков материал за български и руски, илюстриращ езиковата реализация на предикатите и предикативите за състояние. Ще бъдат направени наблюдения, анализ и обобщения върху честотата, дистрибуцията и преводните съответствия на предикатите и предикативите за състояние в български и руски. Корпусите и списъците с примери ще бъдат свободно достъпни.

5. Открояване на основните прилики и разлики при моделите за концептуализация, лексикализация и граматикализация при изразяване на значението състояние в български и руски език.

Ще бъдат очертани типологични сходства и различия между двата езика по отношение на семантиката и синтактичната реализация на предикатите и предикативите за състояние.

Индикаторите за успешното изпълнение на проекта са, както следва (описват се само резултатите, в които участва българският екип):

 • Три студии (минимум две, публикувани в международни списания), три доклада на конференции и три публикации в сборници с доклади от конференции във връзка със семантичната и синтактичната характеристика на предикатите за състояние в български език.
 • База от данни с ексцерпирани примери, илюстриращи предикати за състояние в български и руски (минимум 1 000 паралелни изречения).
 • Три студии (минимум две, публикувани в международни списания), три доклада на конференции и три публикации в сборници с доклади от конференции във връзка със семантичната и синтактичната характеристика на предикативите за състояние в български език.
 • База от данни с ексцерпирани примери, илюстриращи предикативи за състояние в български и руски (минимум 1 000 паралелни изречения).
 • Пет глави от колективна монография (публикувана в академично издателство в рамките на проекта), в които ще се разглеждат въпроси, свързани със съпоставката между български и руски при изразяването на предикати и предикативи за състояние; семантичното и синтактичното описание на диатезите и алтернациите при предикатите и предикативите за състояние; изграждането на абстрактен онтологичен модел на типовете състояния и типологичното представяне на предикатите и предикативите за състояние в български и руски.
 • Пет съвместни публикации с руския колектив, публикувани в реферирани и индексирани списания във връзка със съпоставката между българки и руски по отношение на семантиката и синтактичните структури за изразяване на типовете състояния и онтологичното им представяне.
 • Четири съвместни доклада с руския колектив, изнесени на конференции, и четири съвместни публикации в сборници с доклади от конференции във връзка със съпоставката между българки и руски по отношение на семантиката и синтактичните структури за изразяване на типовете състояния и онтологичното им представяне.


➥ Първи двустранен семинар, 26.06.2021 г.
➥ Втори двустранен семинар, 27.11.2021 г.Първи двустранен семинар, 26.06.2021 г.

Семинарът беше проведен на 26.06.2021 г., 11:00 – 14:30 ч., онлайн в платформата Зум. В програмата на семинара бяха включени следните презентации:

 • Антон Циммерлинг: “Конструкция” и “структура”: предложения с инфинитивами и предложения с предикативами (презентация)
 • Александр Летучий: Актантная структура предикативов и актантная структура глаголов
 • Елена Иванова: Состояние как причина (презентация)
 • Марина Джонова: Синтактично описание на статичните предикативи (презентация)
 • Светлозара Лесева, Христина Кукова, Ивелина Стоянова: Сравнителен анализ на съществуващите теории за статични предикати (презентация)

Нагоре


Втори двустранен семинар, 27.11.2021 г.

Семинарът беше проведен на 27.11.2021 г., 11:00 – 14:30 ч., онлайн в платформата Зум.

Тема на семинара: Представяне на резултати, постигнати от българския и руския екип по проект „Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски“ с подкрепата на РФФИ № 20-512-18005 и Фонд „Научни изследвания“ № КП-06-П РУСИЯ-78, 2020 г.

Българският екип представи резултатите по работен пакет 1 „Семантична и синтактична характеристика на предикатите за състояние в български език“ и работен пакет 2 „Семантична и синтактична характеристика на предикативите за състояние в български език“:

 • Светлозара Лесева, Ивелина Стоянова, Христина Кукова: Дейност 1.1 – Представяне на предикатите за състояние в лингвистичните изследвания досега: концепции, проблеми и решения.
 • Светлозара Лесева, Ивелина Стоянова, Христина Кукова: Дейност 1.2 – Създаване на база от данни с ексцерпиран материал за предикатите за състояние.
 • Светла Коева: Дейност 1.3 – Представяне на семантичната структура на предикатите за състояние в български език. Семантична класификация на предикатите за състояние.
 • Йовка Тишева: Дейност 1.4 – Описание на синтактичната структура на предикатите за състояние в български език.
 • Цветана Димитрова, Мария Тодорова, Валентина Стефанова: Дейност 2.1 – Представяне на предикативите за състояние в лингвистичните изследвания досега: концепции, проблеми и решения.
 • Цветана Димитрова, Мария Тодорова, Валентина Стефанова: Дейност 2.2 – Създаване на база от данни с ексцерпиран материал за предикативите за състояние.
 • Максим Стаменов: Дейност 2.3 – Представяне на семантичната структура на предикативите за състояние в български език. Семантична класификация на предикативите за състояние.
 • Марина Джонова: Дейност 2.4 – Описание на синтактичната структура на предикативите за състояние в български.

Руският екип представи резултатите по работен пакет 3 „Състоянията в семантичната типология. Семантична и синтактична структура на предикатите за състояние в руския език“ и работен пакет 4 „Семантична и синтактична характеристика на предикативите за състояние в руски език“:

 • Елена Иванова, Галина Кустова, Антон Циммерлинг: Дейност 3.1 – Категорията състояние в семантичната типология.
 • Галина Кустова, Мария Овсянникова, Елена Иванова, Александър Летучий, Александра Еремченко: Дейност 3.2 – Създаване на база от данни с ексцерпиран материал за предикатите за състояние в руски.
 • Галина Кустова, Антон Циммерлинг, Мария Овсянникова: Дейност 3.3 – Семантична класификация на предикатите за състояние и семантични аспекти на функциониране на глаголните предикати за състояние.
 • Александър Летучий, Мария Овсянникова, Антон Циммерлинг: Дейност 3.4 – Синтактична структура на предикатите за състояние в руски.
 • Елена Иванова, Галина Кустова, Мария Овсянникова, Александра Еремченко: Дейност 4.1 – Създаване на база от данни с ексцерпиран материал за предикативите за състояние.
 • Антон Циммерлинг, Елена Иванова: Дейност 4.2 – Семантична класификация на предикативите за състояние и семантични аспекти на функциониране на неглаголните предикати за състояние.
 • Елена Иванова, Галина Кустова, Александър Летучий, Антон Циммерлинг: Дейност 4.3 – Синтактичната структура на предикативите за състояние в руски. Конструкции за състояние с глаголни и неглаголни предикати.

Специално внимание беше отделено на създаването на база от данни с ексцерпиран материал за предикатите за състояние (презентация) и предикативите за състояние (презентация).


Нагоре


➥ Публикации на българския екип
➥ Публикации на руския екип
➥ Доклади на конференции от българския екип
➥ Доклади на конференции от руския екип
➥ Лекции и семинариПубликации на българския екип

 • Джонова, Марина. Синтактично описание на предикативите за ментално състояние. – В: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, 2021, Vol. 10, 158-182. (студия)
 • Джонова, Марина. Синтактично описание на предикативите за физиологично състояние. – В: Сборник научни трудове. Филология. Паисиеви четения 2021. (под печат). Статия.
 • Джонова, М., Лесева, С., Иванова, Е. Ю.. Инхоативни глаголи с дателен експериенцер в българския език. Международная научная конференция Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в пространстве Славии (к 110-летию со дня рождения С.Б. Бернштейна): материалы Международной научной конференции, Москва, 12–14 октября 2021 г. / Институт славяноведения РАН; ред. кол.: Е. С. Узенёва (отв. ред.) [и др]. — М.: [Институт славяноведения РАН], 2021. — 312 с.: ил. DOI: 10.31168/0459-6, М.: с., 34-43. (статия)
 • Иванова, Е. Ю. , М. Г. Джонова, С. И. Лесева Инхоативная деривация в болгарском языке: предикаты состояний и их производные. – В: Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований, Vol. 17.3, pp. 218–287. DOI: 10.30842/alp23065737173218287 (студия)
 • Иванова, Е., С. Лесева, М. Джонова. Предикаты устойчивых и временных состояний в аспекте фазисной деривации: болгарско-русские параллели. – В: Сборник научни трудове. Филология. Паисиеви четения 2021. (под печат). Статия.
 • Коева, Светла. Предикати за състояние: свойства и лингвистични тестове. – В: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, 2021, Vol. 10, 137-157. (студия)
 • Коева, Светла. Семантична класификация на предикатите за състояние в български. – В: Български език. Приложение 2022 с приноси към Осмия форум „Българска граматика“. (под печат). Статия.
 • Кукова, Х., Лесева, С., Стоянова, И. Концептуальная рамка исследования предикатов класса состояния в русском и болгарском языках. – В: Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции молодых ученых. 25–26 мая, Институт славяноведения Российской академии наук, Москва, 2021. DOI: 10.31168/2619-0869.2021.2.05 (статия)
 • Лесева, С., Х. Кукова, И. Стоянова. Предикатите за състояние в съвременните лингвистични теории. – В: Български език, vol. 68, No. 3, 2021, с. 120 – 134. (студия)
 • Стаменов, Максим. Групи глаголи за вътрешни психически преживявания. Опит за класификация. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). II том. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, 69-75. (студия)
 • Стаменов, Максим. Конструкциите с предикативи за психически състояния в българския език – номенклатура и диференциални характеристики. – В: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, 2021, Vol. 10, 76-113. (студия)
 • Стаменов, Максим. Принос към семантичната характеристика на предикативите за вътрешни преживявания със субект в дателен падеж. – В: Български език. Приложение 2022 с приноси към Осмия форум „Българска граматика“. (под печат). Статия.
 • Тишева, Йовка. Наблюдение върху синтактичните реализация на предикати за емоционални състояния. – В: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, 2021, Vol. 10, 114-136. (студия)
 • Тишева, Йовка. За синтаксиса на емоциите. – В: Сборник научни трудове. Филология. Паисиеви четения 2021. (под печат). Статия.
 • Тишева, Йовка, Марина Джонова. Аргументна структура на някои двойки статични предикати и предикативи. – В: Български език. Приложение 2022 с приноси към Осмия форум „Българска граматика“. (под печат). Статия.
 • Тодорова, М., Ц. Димитрова, В. Стефанова. Изследване на границите на предикативи за състояние в български. – В: Съпоставително езикознание, кн. 4, 2021. (под печат). Студия.
 • Тодорова, М., В. Стефанова, Ц. Димитрова. Предикативи за състояние: концепции, класификации и проблеми. – В: Проглас, год. 30, кн. 2, 2021. (под печат). Студия.
 • Leseva, S., I. Stoyanova, H. Kukova. Towards a Classification of Stative Verbs in view of Corpus Data. – In: Jazykovedný časopis, vol. 72, No. 2, 2021, pp. 383 – 393. (статия)

Нагоре


Публикации на руския екип

 • Ivanova, E., Еremchenko, A. Misvaluation: On the Bulgarian verbs подценявам ‘underestimate’ and надценявам ‘overestimate’, their semantic structure and translation into Russian. – В: Български език и литература. (подано на рассмотрение)
 • Letuchiy, А. Clausal complements of certain nominalizations in Bulgarian: relevant parameters – In: Clausal Complementation in South Slavic, Trends in Linguistics. Studies and Monographs [TiLSM], 361, ed. by Bjoern Wiemer & Barbara Sonnenhauser, De Gruyter Mouton, pp. 160-210. DOI: 10.1515/9783110725858-003.
 • Ovsyannikova, M. Stimulus encoding in constructions with past passive participles in Russian: diachrony and construal – In: Russian Linguistics. (в печати).
 • Джонова, М., Лесева, С., Иванова, Е. Ю.. Инхоативни глаголи с дателен експериенцер в българския език. Международная научная конференция Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в пространстве Славии (к 110-летию со дня рождения С.Б. Бернштейна): материалы Международной научной конференции, Москва, 12–14 октября 2021 г. / Институт славяноведения РАН; ред. кол.: Е. С. Узенёва (отв. ред.) [и др]. — М.: [Институт славяноведения РАН], 2021. — 312 с.: ил. DOI: 10.31168/0459-6, М.: с., 34-43. (pdf)
 • Еремченко, А. В. Глаголы подценявам ‘недооценивать’ и надценявам ‘переоценивать’: семантическая структура и проблемы перевода. – В: Славянский мир: общность и многообразие. М.: Институт славяноведения. 25-26 мая. 2021. (в печати)
 • Иванова, Е. Ю., М. Г. Джонова, С. И. Лесева. Инхоативная деривация в болгарском языке: предикаты состояний и их производные. – В: Acta Linguistica Petropolitana, 2021, Vol. 17.3, pp. 218–287. DOI: 10.30842/alp23065737173218287 (pdf)
 • Иванова, Е. Ю. „Желателни“ конструкции в българския език и руските им съответствия. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). Съст.: Светла Коева и Максим Стаменов. Т. 2. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“. С. 141-150. (pdf)
 • Иванова, Е. Ю. От временных к устойчивым признакам: предикаты «пристрастий» в славянских языках. – In: Science SPbU–2020. Сборник материалов Международной конференции по естественным и гуманитарным наукам 25 декабря 2020 года. – СПб.: Скифия-принт, 2021. С. 1397-1398. (Тезисы)
 • Иванова, Е. Ю. Състоянието като причина. – В: Български език. 68 (2021), 3. С. 61–76. DOI: 10.47810/BL.68.21.03.05. (pdf)
 • Кустова, Г. И. Типы инфинитивных конструкций с предикативами (по данным Национального корпуса русского языка). – В: Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам международной конференции „Диалог-2021“. Отв. ред. В. П. Селегей. Вып. 20 (27). М., 2021. С. 456–463. ISSN 2075-7182. (pdf)
 • Кустова, Г. И. Инфинитивные конструкции с предикативами разных семантических классов в Национальном корпусе русского языка. – В: Труды международной конференции „Корпусная лингвистика-2021“. Отв. ред. В. П. Захаров — СПб.: Скифия-принт, 2021. ISBN 978-5-98620-557-1. (в печати)
 • Кустова, Г. И. Системные связи присоединительных и парентетических конструкций. – In: Vladislava Warditz (ed.): Russian Grammar: System – Language Usage – Language Variation. Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M. et al. Potsdam: Peter Lang, 2021. (в печати)
 • Кустова, Г. И. Прагматические факторы в семантике конструкций с предикативами. – В: Проблемы лингвистической прагматики: доклады Междунар. науч. конф., Калуга, 10-12 сентября 2021 г. Отв. ред. А.Н. Еремин. Калуга: КГУ им. К. Э. Циолковского, 2021.– С. 123–133. ISBN 978-5-88725-610-1. (pdf)
 • Летучий, А. Б. Нулев подлог и нулево допълнение в руския език – елипса, нулево местоимение или PRO. – В: Български език. Приложение 2022 с приноси към Осмия форум „Българска граматика“. (в печати)
 • Овсянникова, М. А. Инструментално кодиране на стимула и диахронно развитие на глаголите за емоционално състояние в руски език. – В: Български език. Приложение 2022 с приноси към Осмия форум „Българска граматика“. (на рассмотрении)
 • Циммерлинг, А. В. Обязательный местоименный экспериенцер и смена семантического типа. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). Съст.: Светла Коева и Максим Стаменов. Т. 1. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“. С. 18-25. DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.02. (pdf)
 • Циммерлинг, А. В. Primary vs Secondary Predicates in Russian and the SLP vs ILP Distinction Revisited. – In: Vladislava Warditz (ed.): Russian Grammar: System – Language Usage – Language Variation. Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M. et al. Potsdam: Peter Lang, 2021. (в печати)

Нагоре


Доклади на конференции от българския екип

 • Джонова, М.Г., С.И. Лесева, Е.Ю. Иванова. Инхоативни глаголи с дателен експериенцер в българския език. Доклад, изнесен на Международная научная конференция „Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в пространстве Славии (к 110-летию со дня рождения С. Б. Бернштейна)“, Институт славяноведения РАН, 12-14 октября 2021 г. (онлайн)
 • Джонова, Марина. Синтактично описание на предикативите за физиологично състояние. Доклад, изнесен на Юбилейната научна конференция, посветена на 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“, Паисиеви четения, 11-12 ноември 2021 г. (онлайн)
 • Димитрова, Цветана, Мария Тодорова, Валентина Стефанова. Езикова реализация на предикативни конструкции за състояние – корпусно изследване. Доклад, изнесен на Юбилейната научна конференция, посветена на 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“, Паисиеви четения, 11-12 ноември 2021 г. (онлайн)
 • Иванова, Е., С. Лесева, М. Джонова. Предикаты устойчивых и временных состояний в аспекте фазисной деривации: болгарско-русские параллели. Доклад, изнесен на Юбилейната научна конференция, посветена на 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“, Паисиеви четения, 11-12 ноември 2021. (онлайн)
 • Коева, Светла. Семантична класификация на предикатите за състояние в български.
  Доклад, изнесен на Осмия форум „Българска граматика“ на тема „Предикация, предикати, предикативи“, Институт за български език, София, 21-22 октомври 2021 г. (онлайн)
 • Коева, Светла. Транспозиция на граматични категории при предикатите за състояние в български. Доклад, изнесен на Юбилейната научна конференция, посветена на 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“, Паисиеви четения, 11-12 ноември 2021 г. (онлайн)
 • Кукова, Христина, Светлозара Лесева, Ивелина Стоянова. Концептуальные рамки исследования предикатов класса состояния в русском и болгарском языках. Доклад, изнесен на Славянский мир: общность и многообразие. Конференция молодых ученых, Москва 25—26 мая 2021 г. (онлайн)
 • Лесева, Светлозара. Основни и производни предикати в българския език. Доклад, изнесен на Юбилейната научна конференция, посветена на 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“, Паисиеви четения, 11-12 ноември 2021 г. (онлайн)
 • Стаменов, Максим. Групи глаголи за вътрешни психически преживявания. Опит за класификация. Доклад, изнесен на Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, София, 14-15 май 2021 година. (онлайн)
 • Стаменов, Максим. Принос към семантичната характеристика на предикативите за вътрешни психически състояния със субект в дателен падеж. Доклад, изнесен на Осмия форум „Българска граматика“ на тема „Предикация, предикати, предикативи“, Институт за български език, София, 21-22 октомври 2021 г. (онлайн)
 • Тишева, Йовка, Марина Джонова. Аргументна структура на някои двойки статични предикати и предикативи. Доклад, изнесен на Осмия форум „Българска граматика“, 21-22 октомври 2021 г. (онлайн)
 • Тишева, Йовка. За синтаксиса на емоциите. Доклад, изнесен на Юбилейната научна конференция, посветена на 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“, Паисиеви четения, 11-12 ноември 2021 г. (онлайн)
 • Тодорова, Мария, Валентина Стефанова, Цветана Димитрова. Изследване на границите на предикативи за състояние в българския. Доклад, изнесен на лингвистична работилница „Глаголати 2: Балканската глаголна система в славянски и романски аспект“, 07.05.2021, София. (онлайн)
 • Leseva, Svetlozara, Ivelina Stoyanova and Hristina Kukova. Towards Classifications of Stative Verbs in View to Corpus Data. Доклад, изнесен на 11th International Conference SLOVKO 2021 NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity, October 13–15, 2021 (онлайн)

Нагоре


Доклади на конференции от руския екип

 • Джонова, М.Г., С.И. Лесева, Е.Ю. Иванова. Инхоативни глаголи с дателен експериенцер в българския език. Доклад, изнесен на Международная научная конференция „Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в пространстве Славии (к 110-летию со дня рождения С. Б. Бернштейна)“, Институт славяноведения РАН, 12-14 октября 2021 г. (совместно с болг. участниками) (онлайн)
 • Еремченко, А. В. Глаголы подценявам ‘недооценивать’ и надценявам ‘переоценивать’: семантическая структура и проблемы перевода. Доклад, изнесен на „Славянский мир: общность и многообразие“. М.: Институт славяноведения. 25-26 мая. 2021. (онлайн)
 • Иванова, Е., С. Лесева, М. Джонова. Предикаты устойчивых и временных состояний в аспекте фазисной деривации: болгарско-русские параллели. Доклад, изнесен на Юбилейната научна конференция, посветена на 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“, Паисиеви четения, 11-12 ноември 2021. (совместно с болг. участниками) (онлайн)
 • Иванова, Е. Ю. „Желателни“ конструкции в българския език и руските им съответствия. Доклад, изнесен на Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. (София, 2021). (онлайн)
 • Иванова, Е. Ю. Состояние как причина. Доклад, изнесен на Първия българо-руски семинар на тема „Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски“, проведен на 26.06.2021 г.
 • Кустова, Г. И. Вводные конструкции с ментальными глаголами: семантика и пунктуация. Доклад, изнесен на Конференция „Язык и поэтика текста“. Москва, МПГУ, 22 января 2021 г. (онлайн)
 • Кустова, Г. И. Два типа оценки (на материале предикативов).
  Пленарен доклад, изнесен на Международная научная конференция «Интерпретационный потенциал языковой системы и творческая активность говорящего. Функциональная семантика оценки». Новосибирск, НПГУ, 21-22 октября 2021 г. (онлайн)
 • Кустова, Г. И. Два класса предикативов: эмоции vs. интерпретации. Доклад, изнесен на Юбилейната научна конференция, посветена на 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“, Паисиеви четения, 11-12 ноември 2021 г. (онлайн)
 • Кустова, Г. И. Инфинитивные конструкции с предикативами разных семантических классов в Национальном корпусе русского языка. Доклад, изнесен на Международная конференция по корпусной лингвистике. Санкт-Петербург, 1-3 июля 2021. 10th St. Petersburg International Conference on Corpus Linguistics 2021 (SPb Corpora 2021). July 1-3, 2021. (онлайн)
 • Кустова, Г. И. Прагматические факторы в семантике конструкций с предикативами.
  Пленарен доклад, изнесен на Международная конференция “Проблемы лингвистической прагматики“. Калуга, Калужский государственный университет, 10–12 сентября 2021 г.
 • Кустова, Г. И. Проблемы и перспективы когнитивной лингвистики. Доклад, изнесен на Конференцията „Научная парадигма современной русистики“. Москва, МПГУ, 24 сентября 2021 г. (онлайн)
 • Кустова, Г. И. Типы инфинитивных конструкций с предикативами (по данным Национального корпуса русского языка). Доклад, изнесен на Международная конференция «Диалог» по компьютерной лингвистике и интеллектуальным технологиям. Москва, РГГУ, 16 – 19 июня 2021 г. (онлайн)
 • Летучий, А. Б. Актантная структура предикативов и актантная структура глаголов.
  Доклад, изнесен на Първи българо-руски семинар на тема „Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски“. 26.06.2021.
 • Летучий, А. Б. Нулев подлог и нулево допълнение в руския език – елипса, нулево местоимение или PRO? Доклад, изнесен на Осми форум „Българска граматика“ „Предикация, предикати, предикативи“, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките, 21–22 октомври 2021 г., София. (онлайн)
 • Летучий, А. Б. Предикативы состояния и предикативы свойства в русском языке.
  Доклад, изнесен на Юбилейната научна конференция, посветена на 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“, Паисиеви четения, 11-12 ноември 2021 г. (онлайн)
 • Овсянникова, М. А. Инструментално кодиране на стимула и диахронно развитие на глаголите за емоционално състояние в руски език. Доклад, изнесен на Осмия форум „Българска граматика“ „Предикация, предикати, предикативи“, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките, 21–22 октомври 2021 г., София. (онлайн)
 • Овсянникова, М. А. Конструкции с инструментальным дополнением при русских каузативных глаголах эмоций. Доклад, изнесен на Юбилейната научна конференция, посветена на 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“, Паисиеви четения, 11-12 ноември 2021 г. (онлайн)
 • Циммерлинг, А. В. „Конструкция“ и „структура“: предложения с инфинитивами и предложения с предикативами. Доклад, изнесен на Първия българо-руски семинар на тема „Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски“. 26.06.2021.
 • Циммерлинг, А. В. Обязательный местоименный экспериенцер и смена семантического типа. Пленарен доклад, изнесен на Международна годишна конференция на Института за български език „Профессор Любомир Андрейчин“. (София, 2021). (онлайн)
 • Циммерлинг, А. В., Иванова Е.Ю. „Изреченията хамелеони: рус. „Нечего рассказать“; „Негде спать“ с оглед на българските им съответствия“. Доклад, изнесен на Осми форум „Българска граматика“ „Предикация, предикати, предикативи“, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките, 21–22 октомври 2021 г., София. (онлайн)
 • Циммерлинг, А. В. Еxternal and internal states. Exploring the predicate taxonomy. Пленарен доклад, изнесен на Есенен лингвистичен семинар 2021 г., Институт за български език, София, България, 25 ноември 2021 г. (онлайн)

Нагоре


Лекции и семинари

Лекция на проф. Антон Цимерлинг на Есенния лингвистичен семинар, 25.11.2021 г.

Лекцията на проф. Антон Цимерлинг (Институт за руски език „А. Пушкин“ / Институт по езикознание, Руска академия на науките) на тема „EXTERNAL AND INTERNAL STATES. EXPLORING THE PREDICATE TAXONOMY“ (Външни и вътрешни състояния. Изследване на таксономията на предикатите) се проведе на 25 ноември 2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа в онлайн платформата на Института за български език.


Лекция на проф. Йовка Тишева, 04.12.2021 г.

Проф. Йовка Тишева изнесе лекция пред студенти българисти от магистърската програма „Славянски езици“ (втори курс) и от бакалавърската програма „Български език“ (втори курс) от Санктпетербургския държавен университет.

Лекцията се проведе на 4 декември 2021 г. (12.40 – 14.10, московско време) в онлайн среда. В лекцията на тема „Синтактични особености на българската устна реч. Премествания и дислокации при предикати и предикативи за състояние“ бяха представени някои общи особености на синтаксиса на устната реч, свързани с тенденциите към кондензация на езикови средства и към езикова редундантност (натрупване; разширяване на изказа). Акцентът в изложението беше свързан с открояване на структурните модели на изреченията с предикати и предикативи за състояние и проявите на задължително и на факултативно удвояване на допълнението. Бяха коментирани вариантите на безлични изречения с предикативи за състояние, в които чрез допълнението се изразява аргументът, маркиран със семантичната роля експериенцер.


Нагоре

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.