EN BG

Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и рускиСрок: 2020-2022

Вид на проекта: колективен

Финансиране: Фонд „Научни изследвания“Български екип (Институт за български език, БАН)

Ръководител: проф. д-р Св. Коева

Участници: проф. д-р Св. Коева (СКЛ), проф. д.ф.н. Максим Стаменов (СОСЕ), гл. ас. д-р Цв. Димитрова (СКЛ), гл. ас. д-р Св. Лесева (СКЛ), гл. ас. д-р М. Тодорова (СКЛ), д-р Ив. Стоянова (СКЛ), гл. ас. д-р В. Стефанова (СКЛ), Хр. Кукова (СКЛ), проф. Йовка Тишева (СУ, външен сътрудник), доц. Марина Джонова (СУ, външен сътрудник).

Руски екип (Санктпетербургски държавен университет)

Ръководител: проф. д.ф.н. Елена Юриева Иванова

Участници: проф. д.ф.н. Елена Юриева Иванова, проф. Галина Кустова, проф. Антон Циммерлинг, гл.н.с. Александър Летучий, м.н.с. Мария Овсянникова, Александра Еремченко

Резюме:

Проектът е посветен на предикатно-аргументните структури, изразяващи ситуации за състояние в български и руски език. Изследването е насочено към семантично описание и типологизация на предикатите и предикативите за състояние (стативни предикати и предикативи), изследване на моделите при синтактичната им реализация и установяване на набора от семантични и граматични характеристики, които обуславят реализацията на диатези и възможните редувания между тях. В резултат на лингвистичното моделиране ще бъде представена онтология на начините за изразяванe на състояние и ще се демонстрират о собено стите на концептуализацията, лексикализацията и граматикализацията при изразяването на състояние в двата изследвани езика.

Основната цел на проекта е абстрактно (до колкото е възможно, езиково независимо) онтологично представяне на типовете значения за състояние на базата на съвкупност от семантични диференциращи признаци.

Хипотезата ни е, че доколкото концептуализацията отразява света, който ни заобикаля, и позволява междуезиковата комуникация, подобно абстрактно езиково независимо описание е възможно или най-малкото може да бъде направено съотносимо при съпоставка на различни езици.

За да се постигне основната цел на проекта, са формулирани следните по-специфични цели:

 • Описание на семантичните и синтактичните модели на реализация на типовете състояния в български и руски език.
 • Съпоставка на семантичните и синтактичните модели за реализация на типовете състояния в български и руски език.
 • Описание на семантични диференциращи признаци и техните параметри, в рамките на които се реализират диатезите и алтернациите при изразяване на типовете състояния в български и руски език.
 • Формулиране на семантични диференциращи признаци и на техните параметри, необходими за онтологично представяне на типовете състояния.

Предпоставка за постигането на основната цел и специфичните цели е изследване на съвременното състояние при употребата на предикати и предикативи за състояние в различни тематични области в български и руски. В основата на този аспект от изследването стои разбирането, че достоверни теоретични заключения могат да бъдат направени въз основа на количествен и дистрибутивен анализ, извършен с помощта на съвременните езикови технологии.

В основата на този аспект от изследването стои разбирането, че достоверни теоретични заключения могат да бъдат направени въз основа на количествен и дистрибутивен анализ, извършен с помощта на съвременните езикови технологии.

При изпълнението на горните цели ще бъде постигната още една цел: открояване на основните прилики и разлики при моделите за концептуализация, лексикализация и граматикализация при изразяване на типовете състояния в български и руски език. Очакванията, които се базират на предходни изследвания, са, че двата езика ще покажат редица типологични сходства по отношение на безличните изречения с предикати и предикативи за състояние с централен аргумент експериенцер.

Основният резултат от изпълнението на проекта ще бъде абстрактното (до колкото е възможно, езиково независимо) онтологично представяне на типовете състояния на базата на съвкупност от семантични диференциращи признаци и техните параметри. Този резултат ще се основава на няколко по-частни резултата: формулиране на абстрактно множество от семантични диференциращи признаци и техните параметри, които са необходими за семантичното описание на типовете състояния; формулирането на семантични диференциращи признаци и техните параметри, които са необходими за описанието на диатезите и алтернациите; формулиране на тестове за проверка, които гарантират достоверността на заключенията. Новото знание е свързано с това, че онтологичното представяне ще бъде приложимо за различни езици, защото семантичните диференциращо признаци (до голяма степен) ще са езиково универсални.

За да се постигне основният резултат от проекта, е необходимо да се получат следните резултати:

1. Описание на семантичните и синтактичните модели на реализация на типовете състояния в български и руски език.

Описанието ще включва поотделно за български и руски: семантична класификация на предикатите и предикативите за състояние; формулиране на семантични диференциращи признаци и параметри, необходими за семантичното описание на типовете състояния в български и в руски; детайлен синтактичен и семантичен анализ на подкласовете предикати и предикативи за състояние и на прилежащите им аргументи. Подробна семантична класификация на предикатите и предикативите за състояние и детайлен синтактичен и семантичен анализ на диференцираните подкласове не са предлагани досега.

2. Съпоставка на семантичните и синтактичните модели за реализация на типовете състояния в български и руски език.

Резултатът ще се изразява в анализ на сходствата, идентичността и различието на предикатите и предикативите за състояние и техните обкръжения (аргументната и адюнктна реализация) в български и руски. Сравнението ще се извърши на базата на събрания емпиричния материал и на обобщенията за синтактичната и семантичната структура на подкласовете предикати и предикативи. Подобно мащабно съпоставително изследване не е предлагано досега, при това не само за избраната двойка езици за сравнение.

3. Описание на семантични диференциращи признаци и техните параметри, в рамките на които се реализират диатезите и алтернациите при изразяване на типовете състояния в български и руски език.

Очакван резултат е установяването на набора от семантични и граматични характеристики, които обуславят реализацията на диатези и възможните редувания между тях, което ще направи възможно формулирането на диференциращи признаци и техните параметри, в рамките на които се реализират диатезите и алтернациите. Като следствие на този резултат ще бъде обособяването на подкласовете предикати и предикативи за състояние, за които са характерни еднакви множества от диатези и алтернации. Новото в предлагания подход е теоретичната обосновка и предвиждането за реализираните диатези и алтернации, а научните доказателства ще се основават на достоверността на емпиричния материал.

4. Изследване на съвременното състояние при употребата на предикати и предикативи за състояние в различни тематични области в български и руски.

Ще бъде извлечен езиков материал за български и руски, илюстриращ езиковата реализация на предикатите и предикативите за състояние. Ще бъдат направени наблюдения, анализ и обобщения върху честотата, дистрибуцията и преводните съответствия на предикатите и предикативите за състояние в български и руски. Корпусите и списъците с примери ще бъдат свободно достъпни.

5. Открояване на основните прилики и разлики при моделите за концептуализация, лексикализация и граматикализация при изразяване на значението състояние в български и руски език.

Ще бъдат очертани типологични сходства и различия между двата езика по отношение на семантиката и синтактичната реализация на предикатите и предикативите за състояние.

Индикаторите за успешното изпълнение на проекта са, както следва (описват се само резултатите, в които участва българският екип):

 • Три студии (минимум две, публикувани в международни списания), три доклада на конференции и три публикации в сборници с доклади от конференции във връзка със семантичната и синтактичната характеристика на предикатите за състояние в български език.
 • База от данни с ексцерпирани примери, илюстриращи предикати за състояние в български и руски (минимум 1 000 паралелни изречения).
 • Три студии (минимум две, публикувани в международни списания), три доклада на конференции и три публикации в сборници с доклади от конференции във връзка със семантичната и синтактичната характеристика на предикативите за състояние в български език.
 • База от данни с ексцерпирани примери, илюстриращи предикативи за състояние в български и руски (минимум 1 000 паралелни изречения).
 • Пет глави от колективна монография (публикувана в академично издателство в рамките на проекта), в които ще се разглеждат въпроси, свързани със съпоставката между български и руски при изразяването на предикати и предикативи за състояние; семантичното и синтактичното описание на диатезите и алтернациите при предикатите и предикативите за състояние; изграждането на абстрактен онтологичен модел на типовете състояния и типологичното представяне на предикатите и предикативите за състояние в български и руски.
 • Пет съвместни публикации с руския колектив, публикувани в реферирани и индексирани списания във връзка със съпоставката между българки и руски по отношение на семантиката и синтактичните структури за изразяване на типовете състояния и онтологичното им представяне.
 • Четири съвместни доклада с руския колектив, изнесени на конференции, и четири съвместни публикации в сборници с доклади от конференции във връзка със съпоставката между българки и руски по отношение на семантиката и синтактичните структури за изразяване на типовете състояния и онтологичното им представяне.


Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.