Описание

Основна цел на проекта е да предлага услуги за проверка на коректността на български текстове (правопис и граматика), откриване на допуснатите грешки и генериране на най-подходящите предложения за корекция.

Създадени са модерни езикови приложения за подпомагане на работата с текстове, откриващи най-голямо множество от търсените категории (правописни и граматични грешки) и предлагащи най-вероятните (правописни) кандидати за замяна:

 • Est  – програма за проверка на правописа на български текстове и предложения за корекция;
 • Est+ – програма за проверка на граматиката на български текстове.

Достъпни са като:

 • Уеб услуги WebEst  и WebEst+ за проверка на правописа и граматиката онлайн и за вграждане в интернет приложения.
 • Windows приложения WinEst и WinEst+ за проверката на правописа и граматиката.
 • Mac OS  приложения MacEst и MacEst+ за проверката на правописа и граматиката.

Приложенията за подпомагане на работата с български текстове се базират на:

 • Големи по обем и непротиворечиви по характер лингвистични ресурси:
  – различни видове флективни речници (граматичен, на собствени имена, на съкращения, на съставни думи);
  – контекстно зависими правила за съчетаемост на граматични категории, думи или списъци от думи;
  – регулярни изрази за разграничаване на единиците от текста и определяне на вида им.
 • Ефективни по отношение на бързина, покритие и коректност програми за обработка на българския език – за определяне на единиците на текста (токънизатор) и приписване на коректни граматични характеристики в даден контекст (тагер и лематизатор).

***

Създаването на уеб базирани приложения за подпомагане на работата с български текстове се налага, от една страна, от все по-широкото използване на интернет в ежедневните комуникации от всякакъв тип (работа, обучение, администрация, медии), а от друга страна, от липсата на модерни уеб базирани езикови приложения (за български).

Предимствата на уеб базираните езикови приложения могат да се обобщят по следния начин: те са по-достъпни за използване, тъй като не са обвързани към конкретна операционна система или уеб браузър. Все по-широкото използване на интернет не само като среда за комуникация, но и като среда за работа, което включва създаване и редактиране на текстове, увеличава важността на приложенията за редакция.