Контакти

Секцията по компютърна лингвистика се занимава с теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици.

Основна цел на Секцията по компютърна лингвистика е създаването на ефективни теоретични модели и езикови технологии, реализирани със съвременни компютърни приложения и системи.

Секцията по компютърна лингвистика е част от Института за български език “Професор Любомир Андрейчин” при Българската академия на науките.


Секция по компютърна лингвистика
ИБЕ, БАН

София 1113
бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17
тел.: +359 2/ 979 2969, +359 2/ 979 2971
факс: +359 2/ 872 2302
e-mail: dcl@dcl.bas.bg
webpage: //dcl.bas.bg/