–езултати


               * Ќе допускайте непознати хор
               - √ълтай веднага!
               - ƒа, но взе 5.
               - ’айде, остани - подкани ме 
               - јми при толкова мадами на у
               - ќбичахме се с ’уанита, прие
               0-1 —метищни€т газ се образув
               2. лицата, упражн€ващи трудов
               23.
               28.05.2001 - Ќ—–“ избира с ко
               6. (»зм., ƒ¬, бр.
               (6) (Ќова - ƒ¬, бр.
               G - коравина на матрицата на 
               јвторитетът му е много нисък.
               јз виждам реални кучета.
               јз съм билингвиален тип порад
               јко туристът или изследовател
               Ѕа, «ападна —ърби€, в кра€ на
               ЅенедектинФ е била съборена п
               ¬ кра€ на краищата колцина от
               ¬ този момент изродът започна
               ¬ мо€ мемоар е вплетена житей
               ¬ съзнанието на детето те се 
               ¬ основата на свеща поставете
               ¬ селската кръчма на √рат-вау
               ¬ лагера никой не е Днасто€щФ
               ¬едически спомени »звадка от 
               ¬еднага щом разтовареха, качв
               ¬одород Ц образува амон€к (NH
               ¬секи има право да коментира 
               √Ћјƒ”¬јЌ≈“ќ ≈ Ѕ≈« –ј≈Ќ ѕ–ќ÷≈—
               √лавата ми просто се замайваш
               √ол€мата костенурка скри глав
               ƒара отвори очи.
               ƒокато стигнат до ден€, когат
               ≈моциите властват над здрави€
               «а феновете на DCD въпросът з
               «а първи път се попитах какво
               «а отношени€та между ускорени
               «аедно с това се налага да ус
               «аконен развод ѕри този вид п
               «алепете фриз от тапет или пл
               «аслугата му е, че разбулва т
               «ащо точно сега ми откриваш, 
               «ащото ако първи€ път можехме
               » него го б€ха пропуснали.
               » това отпада.
               »ванов, издателство, Ф«ахарий
               »зборът на сигнал за аналогов
               »зведнъж гората с€каш се разт
               »ма и есе, но за него не се и
               »мплозивните технологии дават
               »скам да прекарам остатъка от
               »скаше му се да стане и да от
                азанлък, отец √еорги янчев, 
                ак се лекуват?
                акви са действи€та на регион
                огато човекът започна да € в
                ратки€т отговор е ƒј.
                ъм кра€ обаче тъпи€т сюжет о
               ћакедонци и албанци са предпа
               ћалко по-късно започнах да си
               ћеханичната мощност на всеки 
               ћлади€т крал загинал в гол€мо
               ћнение?
               ћного благодатни за реализаци
               ћога да разбера притеснението
               ћоже д€довците ми да не са би
               ћомичетата покрай мен се носе
               ћразех се.
               ћузиката е най-съвършени€ изр
               ћъжът в сиво се съвзе първи, 
               ћълчаливо седнах в едно кресл
               Ќай-висока степен на институц
               Ќай-значителни€т спад на безр
               Ќай-малко ще се чувства Фпрон
               Ќакра€, немалко от личностите
               Ќе се ли раздадеш за не€ от д
               Ќе мога да фантазирам заедно 
               Ќеобходимо е да се освобождав
               Ќи системата си върви безпогр
               Ќо колкото повече се опитваше
               Ќо това не може да продължава
               Ќови са преводите на съобщени
               Ќ€кои б€ха позеленели от врем
               Ќ€ма как да знам какво е стан
               Ќ€ма по-мощен мъчител от собс
               ќбичаше ги ти€ номера, защото
               ќгледа внимателно металните с
               ќколната среда на ¬ашето дете
               ќксиди: P2O3 - киселинен окси
               ќт доста време не беше се нал
               ќт Дто€гатаУ до ДморковчетоУ 
               ќт интервюто б€ха излъчени то
               ќтвар€йте вратата само при по
               ќтдавна всичко бе спр€ло да €
               ќтчуждител€т е длъжен да увед
               ќчевидно размерът на Kp,q,r е
               ќчите на човека се изцъклиха,
               ѕази боже, да донеса в бележн
               ѕо улиците на —копие, макар д
               ѕод него зейна стометровата п
               ѕосле се по€вил «евс, който о
               ѕосле открих, че е по-лесно д
               ѕосто€нно съм нащрек.
               ѕравилото бе жел€зно - обрече
               ѕред т€х беше същото - пълнов
               ѕредполага се, че най-качеств
               ѕрез 1942 год. прокарва друга
               ѕрекомерно желание за власт и
               ѕри своето възникване биоетик
               ѕри тази постановка осъществ€
               ѕрилагат се бронхоразшир€ващи
               –Т—П—А–љ–Њ –µ, —З–µ –љ–µ –≤—Б
               –Ф–Њ –≤–Њ–і–∞—В–∞ –Є–Љ–∞—И–µ 
               –Ч–∞–љ—П—В–Є—П—В–∞ —В—А—П–±–≤
               –Ч–∞—В–Њ–≤–∞, –∞–Ї–Њ —П–і–µ –
               –Ш —Б—К–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –µ –Ј–∞ 
               –Я–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–љ–µ—В–Њ –љ–∞ –
               –азгръща € и € отм€та встрани.
               — една група потеглих и аз.
               —ветовните ”чители идват пери
               —вободните от нар€д хора б€ха
               —ега изповедниците на исл€ма 
               —естра му ƒжейслин има успехи
               —лед това се озовахме пред н€
               —ледва У¬тори републикански ш
               —теснението затрудн€ва премин
               —ъдът се нагърби да реши обид
               —ъздадената компютърна систем
               —ъчетанието от изворна минера
               “ака той не би съзр€л съществ
               “ам той дискутира опасността 
               “е печаха сладки баници от ка
               “е са обществено досто€ние и 
               “ези из€влени€ обаче б€ха пос
               “о е Фдисциплиниращо простран
               “ова беше просто начин да изп
               “ова означава, че аналгинът, 
               “ова на свой ред ни предпазва
               “ова правило не важи при изкл
               “ова е удобен момент да надни
               “ова беше едно много сладко м
               “ой обича да се обръща към ре
               “рети€т етап от  омуникационн
               “ук се оправ€м Ц трудът с ти€
               “ук е м€стото да спомена, мак
               ’ладнокръвно му пожелах да си
               „енгетата си платиха до стоти
               Ўироката общественост ћ¬н– 29