EN BG

CESAR: Central and South-east europeAn Resources

Международен проект, финансиран по програмата на ЕС ICT PSP

Проектът CESAR, в сътрудничество с META-NET, цели увеличаването, подобряването, стандартизацията и междуезиковите връзки на широк кръг от езикови ресурси и програми за обработка на езика. Проектът ще направи достъпни множество езикови ресурси и програми за български, унгарски, полски, хърватски, сръбски и словашки, които включват едно- и многоезикови корпуси, речници, лексикално-семантични мрежи и релевантните програми за тяхната обработка като токанизатори, лематизатори, тагери и парсери, които ще бъдат достъпни като теб сервиси или като част от META_SHARE.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.