EN BG
2000

2000

Светла Коева. Правила за пренасяне на части от думите на нов ред. В: “Български език”, 1999/2000, 1, 84-86. Светла Коева. Автоматично създаване на лексемни честотни речници, в: За думите и речниците, Лексикографски и лексиколожки четения’ 98, Издателство ДИОС, София, 2000, 109-117.

Преди 2000

Преди 2000

1999 Йордан Пенчев (редактор). Словообразувателен речник на съвременния български книжовен език, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 1999.   Йордан Пенчев (редактор). Словообразувателен речник на съвременния български книжовен език, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 1999. Светла Коева. Синтаксис и пунктуация, Издателство “Макрос-2001”, Пловдив, 1999. Петя Бъркалова, Светла Коева. 12 X 8 практически задачи по синтаксис, Пловдивско университетско издателство, Пловдив,…

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.