EN BG

2004

Йордан Пенчев (съставител). Когнитивна граматика на български и френски, Българско езикознание, том IV, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2004. Svetla Koeva, Tinko Tinchev, Stoyan Mihov. Bulgarian Wordnet-Structure and Validation, in: Romanian Journal of Information Science and Technology, Volume 7, No. 1-2, Bucharest, 2004: 61-78. pdf file Svetla Koeva, Georgi Totkov, Angel Genov. Towards Bulgarian WordNet, in: Romanian Journal of…

2003

Svetla Koeva, Emil Doychev, Georgi Cholakov. SYNTEXT – a Web-based system desighed for frame lexicon, in: Proceedings form the International Workshop Balkan Language Resources and Tools, Thessaloniki, 2003, 41-48. pdf file

2002

S. Stamou, K. Oflazer, K. Pala, D. Christodoulakis, D. Cristea, D. Tufis, S. Koeva, G. Totkov, D. Dutoit, M. Grigoriadou. A Multilingual Semantic Network for Balkan Languages, in: Proceedings of the first Global WordNet Conference (GWC), Mysore, 2002.

2001

Светла Коева. Практическа българска граматика, Издателска къща “Труд”, София, 2001. Светла Коева (съставител). Съвременни синтактични теории. Помагало по синтаксис, Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2001. Корнелия Илиева, Светла Коева. Емпатия, изречение и текст, в: Прагматика на текста, Българско езикознание, т. 2, Академично издателство “Проф. М. Дринов”, София, 2001, 83-159. Svetla Koeva, Stoyan Mihov. INTEX 4.0 for Bulgarian (Error checking as an…

2000

Светла Коева. Правила за пренасяне на части от думите на нов ред. В: “Български език”, 1999/2000, 1, 84-86. Светла Коева. Автоматично създаване на лексемни честотни речници, в: За думите и речниците, Лексикографски и лексиколожки четения’ 98, Издателство ДИОС, София, 2000, 109-117.

Преди 2000

1999 Йордан Пенчев (редактор). Словообразувателен речник на съвременния български книжовен език, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 1999.   Йордан Пенчев (редактор). Словообразувателен речник на съвременния български книжовен език, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 1999. Светла Коева. Синтаксис и пунктуация, Издателство “Макрос-2001”, Пловдив, 1999. Петя Бъркалова, Светла Коева. 12 X 8 практически задачи по синтаксис, Пловдивско университетско издателство, Пловдив,…

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.